Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 kovo mėn.
P A T K P Š S
« Vas    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Kovo 11-osios renginiai

img_0385 img_0272 img_0346 img_0248 img_0494 img_0235 img_0259 img_0362 img_0415 img_0219 img_0174a img_0225 img_0271 img_0224 img_0290 20200310_112647 img_0181a img_0472 img_0265d img_0189 img_0283 img_0367 img_0149 img_0223 img_0302 img_0265b img_0454 img_0503 img_0419 img_0265 img_0400 img_0387 img_0180 img_0393 img_0201 img_0491 img_0474 img_0331 img_0374 img_0460 img_0171 img_0499 img_0420a 20200310_094334 img_0502 img_0257 img_0403 img_0265c img_0281 img_0432 img_0265a img_0464 img_0217 img_0342 img_0439 img_0497 img_0317 img_0435 img_0185a img_0488 img_0351 img_0143 img_0212 img_0196 img_0237 img_0468 img_0168 img_0364 img_0425 img_0137 img_0391 img_0512 img_0312 img_0161 img_0176 img_0318a img_0349 img_0407

Kaziukas

img_0064 img_0092 img_9828 img_0061 img_0084 img_2911 img_0110 img_0017 img_9849 img_0026 img_9819 img_9724 20200226_121709 img_9770 img_0037 20200226_123143 img_0081 20200227_140559 img_9779 received_497957871158932 img_0016 img_0001 img_9815 img_0009 img_0052 img_9767 img_0076 img_0093 img_9800 img_0054 img_9726 img_9762 img_0070 img_0044 img_9833 img_0013 img_9856 img_9811 img_9763 img_9784 img_0073 img_9759 20200227_135522 img_2910 img_0042 received_249887066014254 img_0006 img_0030 img_0010 img_0023 img_9787 img_0099 img_0019 img_0087 img_0034 img_2914 img_0069 img_0107 img_9826 img_0090 img_9858 img_9774 img_2916

Sustok, akimirka …

img_8393 img_8625 img_8321 img_8421 img_8344 img_8365 img_8373 20191218_130213 img_8477 img_8454 img_8610 img_8630 img_8591 img_8573 img_8475 img_8385 img_8355 img_641 img_8585 img_8443 20191218_140242 img_8480 img_8366 img_8626 img_8448 img_8382 img_8589 img_8566 img_8408 img_8490 img_8341 img_8383 20191218_134437 img_8456 img_8326 img_8481 img_8430 img_8614 img_8561 img_8491 img_8325 img_8488 img_8619 img_8603 img_8429 img_8476 img_8584 img_8441 img_8622 img_8332 img_8399 img_8368 img_8414 img_8599 img_8486 img_8581 img_8353 img_8489 img_8594 img_8575 img_8397 img_8376 img_8431

Priėmimo į mokyklas tvarka

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-174

(Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-74 redakcija)

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimą mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai, rūpintojai), prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, prašymų registravimo ir asmenų priėmimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu;

3.2. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369;

3.3. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo  kūrimo  taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.  birželio 29 d. nutarimu Nr. 768.

4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių patikslina:

4.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

4.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

5. Mokyklos direktorius iki kovo 1 d. pateikia Švietimo skyriui motyvuotą prašymą dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo, o iki  rugpjūčio 5 d. klasių komplektų skaičių patikslina, nurodydamas kiekvienos komplektuojamos klasės mokinių skaičių.

6. Aktualiems, priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisija. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba (1 priedas).

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

7. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

9. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

10. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip nurodyta Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.

11. Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis gali būti priimami mokiniai, negyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys kitoje savivaldybėje.

12. Bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

13. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias valstybines ir savivaldybių  mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrojo ugdymo mokyklų specialiojo ugdymo skyrius, specialiąsias klases (grupes).

14. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

15. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka pagal pateiktus dokumentus, kurie įteisina mokymosi pasiekimus, pripažįstami mokinio mokymosi rezultatai ir jie įskaitomi. Mokykla tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ar jos dalį, tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Bendrosiose ugdymo programose; prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas.

III SKYRIUS

PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

16. Prašymai pradėti mokytis bendrojoje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo programas ir dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, pateikiami  tik į vieną pasirinktą Savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklą nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d.

17. Prašymai ir kiti dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

18. Prašymus už asmenį iki 14 metų mokyklų vadovams teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus.

19.  Prašymai mokykloje registruojami prašymų registravimo knygoje (registre), kurioje turi būti šios skiltys: eilės numeris, prašymo įregistravimo data, pageidaujančio mokytis asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pageidaujama mokytis klasė, pastabos apie taikomą priėmimo pirmumą, žyma apie priėmimą (nepriėmimą).

20. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako pateikėjas teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Rezultatai apie priėmimą mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skelbiami ne vėliau kaip birželio 20 d. viešai ir mokyklos interneto svetainėje.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO VYKDYMAS

22. Mokinių priėmimą vykdo mokyklos vadovas ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Priėmimo komisija).

23. Priėmimo komisijos sudėtį nustato mokyklos direktorius įsakymu.

24. Pirmame Priėmimo komisijos posėdyje renkamas pirmininkas, sekretorius. Mokyklos direktorius negali būti Priėmimo komisijos pirmininkas.

25. Priėmimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami Priėmimo komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja šiam Aprašui ir kitiems teisės aktams.

26. Priėmimo komisija:

26.1. vykdo mokinių priėmimą kitiems mokslo metams;

26.2. nagrinėja mokyklos direktoriui pateiktus priėmimo dokumentus;

26.3. sudaro priimamų asmenų sąrašą, tvirtina jį protokoliniu nutarimu ir teikia mokyklos direktoriui;

26.4. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl priėmimo proceso tobulinimo.

27. Mokyklos direktorius:

27.1. organizuoja, esant poreikiui, asmenų gyvenamųjų vietų patikras pagal Aprašo 8 punktą;

27.2. vertina Priėmimo komisijos pateiktus priimamų asmenų sąrašus ir juos tvirtina įsakymu;

27.3. nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, apeliacijas, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;

27.4. informuoja asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodydamas priežastis;

27.5. vykdo pavienį asmenų priėmimą, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;

27.6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ar Švietimo skyriui dėl aptarnavimo teritorijų, klasių komplektavimo ir šio Aprašo pakeitimo.

28. Asmenų priėmimas mokykloje įforminamas mokymo sutartimi.

29. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmosios asmens mokymosi dienos konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

30. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

31. Mokymo sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo mokyklos vadovas ir prašymo teikėjas: už asmenį iki 14 metų – vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmuo – turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

32. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale (registre). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui.

33. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre ir mokyklos vadovo įsakymu jis paskiriamas į klasę.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Aprašas skelbiamas bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse.

35. Vykdant priėmimo į mokyklas priežiūros eigą ir šiam procesui pasibaigus, rezultatai skelbiami Klaipėdos  rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

_______________________

Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

1 priedas

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti komisijos (toliau – Komisija) tvarką, funkcijas ir teises.

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3.  Komisiją sudaro Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

4.  Komisiją sudaro pirmininkas ir keturi nariai. Trys nariai skiriami iš Mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos rajono skyriaus deleguotų atstovų, du – iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos. Komisijos sekretoriumi skiriamas Švietimo skyriaus specialistas.

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

5. Komisija:

5.1. nagrinėja asmenų rašytinius prašymus ir juos papildančius dokumentus, sąlygojančius išimtinį mokinių priėmimą;

5.2. priima protokolinius sprendimus dėl  Apraše nenumatytų asmenų priėmimo į mokyklas atvejų;

5.3. nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, susijusius su priėmimu į mokyklas;

5.4. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Švietimo skyriui dėl priėmimo į mokyklas procesų tobulinimo,  Aprašo pakeitimo.

6. Komisijos posėdžius šaukia pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami asmenys pristatyti, paaiškinti arba papildyti Komisijai pateiktus prašymus.

7. Komisijos protokoliniai sprendimai priimami Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Sprendimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

8. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

9. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti papildomus duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus sprendimui priimti, iš  prašymus pateikusių asmenų, mokyklų, kitų kompetentingų institucijų;

9.2. prireikus prašyti patikslinti pateiktą informaciją.

10. Komisijos narys, vykdydamas savo funkcijas, privalo:

10.1. užtikrinti informacijos, susijusios su jo veikla Komisijoje, konfidencialumą;

10.2. nusišalinti nuo svarstymo klausimų, kurie yra susiję su Komisijos nariu ryšiais, neleidžiančiais priimti objektyvių sprendimų.

11. Komisijos sekretorius (Švietimo skyriaus  specialistas) informuoja narius apie organizuojamą posėdį ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios,  teikia reikalingą informaciją Komisijos nariams, jeigu reikia svarstomu klausimu papildomos medžiagos, ją parengia, protokoluoja Komisijos posėdžius ir informuoja suinteresuotus asmenis ar mokyklas apie Komisijos priimtus sprendimus.

12. Asmenys Komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui  (Kvietinių g. 30, Gargždai).

13. Komisija protokolinius sprendimus priima ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Švietimo skyriuje.

14. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Su Komisijos priimtais sprendimais supažindinami prašymo teikėjai ir atitinkamos bendrojo ugdymo mokyklos direktorius.

 

____________________________

 

 

Komentarai negalimi.