Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2020 spalio mėn.
P A T K P Š S
« Rgs    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Olimpinė diena

img_1733 img_1732 img_1618 img_1858 img_1669 img_1710 img_1783 img_1704 img_1644 img_1654 img_1625 img_1713 img_1678 img_1918 img_1728 img_1664 img_1792 img_1711 img_1730 img_1843 img_1881 img_1724 img_1835 img_1754 img_1787 img_1867 img_1797 img_1890 img_1786 img_1651 img_1662 img_1750 img_1846 img_1960 img_1827 img_1907 img_1756 img_1899 img_1801 img_1931 img_1790 img_1666 img_1781 img_1745 img_1822

Smagios rudens pramogos

img_20200924_114512 20200922_122205 img_20200924_090809 1 20200924_090140 2 img_20200924_091310 20200924_085112 img_20200924_114526 20200924_111533 img_20200924_114718 120217283_799925594141323_1432936305914375598_n-1024x768 120128361_1225258741167235_3202362177919784130_n-1024x768-1 img_20200924_090847 120176808_333764888044674_2377863474425676150_n-1024x768 20200923_080703 img_20200921_080654-1024x768 img_20200924_140609 120073413_769255880560507_7826586210831717574_n-1024x768 img_20200921_080746-1024x768 received_341817153603109 img_20200924_090835

Sustok, akimirka …

img_8382 img_8341 img_8566 img_8373 img_8321 img_8326 img_8619 img_8393 img_8385 img_8489 img_8491 img_8610 img_8477 img_8581 img_8397 img_8383 img_8376 img_8575 img_8584 img_8421 img_8365 img_8630 img_8441 img_8603 img_8355 img_8488 img_8591 img_8589 img_8456 20191218_140242 img_8454 img_8481 img_8599 img_8430 img_8366 img_8626 img_8486 img_8561 img_8431 img_8344 img_641 img_8475 img_8480 img_8448 img_8429 20191218_130213 img_8399 img_8573 img_8594 img_8490 img_8368 img_8476 img_8408 img_8625 img_8353 img_8622 img_8585 img_8332 img_8325 20191218_134437 img_8443 img_8614 img_8414

Priėmimo į mokyklas tvarka

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-174

(Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-74 redakcija)

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimą mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai, rūpintojai), prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, prašymų registravimo ir asmenų priėmimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu;

3.2. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369;

3.3. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo  kūrimo  taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.  birželio 29 d. nutarimu Nr. 768.

4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. klasių (grupių) ir mokinių skaičių patikslina:

4.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

4.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

5. Mokyklos direktorius iki kovo 1 d. pateikia Švietimo skyriui motyvuotą prašymą dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo, o iki  rugpjūčio 5 d. klasių komplektų skaičių patikslina, nurodydamas kiekvienos komplektuojamos klasės mokinių skaičių.

6. Aktualiems, priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Priėmimo į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisija. Komisijos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba (1 priedas).

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

7. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8. Į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

9. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

10. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip nurodyta Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.

11. Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis gali būti priimami mokiniai, negyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys kitoje savivaldybėje.

12. Bendrąją bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

13. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias valstybines ir savivaldybių  mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į bendrojo ugdymo mokyklų specialiojo ugdymo skyrius, specialiąsias klases (grupes).

14. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

15. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka pagal pateiktus dokumentus, kurie įteisina mokymosi pasiekimus, pripažįstami mokinio mokymosi rezultatai ir jie įskaitomi. Mokykla tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ar jos dalį, tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Bendrosiose ugdymo programose; prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas.

III SKYRIUS

PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

16. Prašymai pradėti mokytis bendrojoje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo programas ir dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, pateikiami  tik į vieną pasirinktą Savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklą nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d.

17. Prašymai ir kiti dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

18. Prašymus už asmenį iki 14 metų mokyklų vadovams teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus.

19.  Prašymai mokykloje registruojami prašymų registravimo knygoje (registre), kurioje turi būti šios skiltys: eilės numeris, prašymo įregistravimo data, pageidaujančio mokytis asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pageidaujama mokytis klasė, pastabos apie taikomą priėmimo pirmumą, žyma apie priėmimą (nepriėmimą).

20. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako pateikėjas teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Rezultatai apie priėmimą mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skelbiami ne vėliau kaip birželio 20 d. viešai ir mokyklos interneto svetainėje.

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO VYKDYMAS

22. Mokinių priėmimą vykdo mokyklos vadovas ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Priėmimo komisija).

23. Priėmimo komisijos sudėtį nustato mokyklos direktorius įsakymu.

24. Pirmame Priėmimo komisijos posėdyje renkamas pirmininkas, sekretorius. Mokyklos direktorius negali būti Priėmimo komisijos pirmininkas.

25. Priėmimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami Priėmimo komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja šiam Aprašui ir kitiems teisės aktams.

26. Priėmimo komisija:

26.1. vykdo mokinių priėmimą kitiems mokslo metams;

26.2. nagrinėja mokyklos direktoriui pateiktus priėmimo dokumentus;

26.3. sudaro priimamų asmenų sąrašą, tvirtina jį protokoliniu nutarimu ir teikia mokyklos direktoriui;

26.4. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl priėmimo proceso tobulinimo.

27. Mokyklos direktorius:

27.1. organizuoja, esant poreikiui, asmenų gyvenamųjų vietų patikras pagal Aprašo 8 punktą;

27.2. vertina Priėmimo komisijos pateiktus priimamų asmenų sąrašus ir juos tvirtina įsakymu;

27.3. nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, apeliacijas, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;

27.4. informuoja asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodydamas priežastis;

27.5. vykdo pavienį asmenų priėmimą, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;

27.6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ar Švietimo skyriui dėl aptarnavimo teritorijų, klasių komplektavimo ir šio Aprašo pakeitimo.

28. Asmenų priėmimas mokykloje įforminamas mokymo sutartimi.

29. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmosios asmens mokymosi dienos konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

30. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

31. Mokymo sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo mokyklos vadovas ir prašymo teikėjas: už asmenį iki 14 metų – vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmuo – turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

32. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale (registre). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui.

33. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre ir mokyklos vadovo įsakymu jis paskiriamas į klasę.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Aprašas skelbiamas bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse.

35. Vykdant priėmimo į mokyklas priežiūros eigą ir šiam procesui pasibaigus, rezultatai skelbiami Klaipėdos  rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

_______________________

Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

1 priedas

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti komisijos (toliau – Komisija) tvarką, funkcijas ir teises.

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3.  Komisiją sudaro Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

4.  Komisiją sudaro pirmininkas ir keturi nariai. Trys nariai skiriami iš Mokyklų vadovų asociacijos Klaipėdos rajono skyriaus deleguotų atstovų, du – iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos. Komisijos sekretoriumi skiriamas Švietimo skyriaus specialistas.

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

5. Komisija:

5.1. nagrinėja asmenų rašytinius prašymus ir juos papildančius dokumentus, sąlygojančius išimtinį mokinių priėmimą;

5.2. priima protokolinius sprendimus dėl  Apraše nenumatytų asmenų priėmimo į mokyklas atvejų;

5.3. nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, susijusius su priėmimu į mokyklas;

5.4. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Švietimo skyriui dėl priėmimo į mokyklas procesų tobulinimo,  Aprašo pakeitimo.

6. Komisijos posėdžius šaukia pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami asmenys pristatyti, paaiškinti arba papildyti Komisijai pateiktus prašymus.

7. Komisijos protokoliniai sprendimai priimami Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Sprendimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

8. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

9. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti papildomus duomenis ir (ar) dokumentus, reikalingus sprendimui priimti, iš  prašymus pateikusių asmenų, mokyklų, kitų kompetentingų institucijų;

9.2. prireikus prašyti patikslinti pateiktą informaciją.

10. Komisijos narys, vykdydamas savo funkcijas, privalo:

10.1. užtikrinti informacijos, susijusios su jo veikla Komisijoje, konfidencialumą;

10.2. nusišalinti nuo svarstymo klausimų, kurie yra susiję su Komisijos nariu ryšiais, neleidžiančiais priimti objektyvių sprendimų.

11. Komisijos sekretorius (Švietimo skyriaus  specialistas) informuoja narius apie organizuojamą posėdį ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios,  teikia reikalingą informaciją Komisijos nariams, jeigu reikia svarstomu klausimu papildomos medžiagos, ją parengia, protokoluoja Komisijos posėdžius ir informuoja suinteresuotus asmenis ar mokyklas apie Komisijos priimtus sprendimus.

12. Asmenys Komisijai skirtus rašytinius prašymus ir dokumentus pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui  (Kvietinių g. 30, Gargždai).

13. Komisija protokolinius sprendimus priima ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Švietimo skyriuje.

14. Komisijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Su Komisijos priimtais sprendimais supažindinami prašymo teikėjai ir atitinkamos bendrojo ugdymo mokyklos direktorius.

 

____________________________

 

 

Komentarai negalimi.