Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2018 gruodžio mėn.
P A T K P Š S
« Lap    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Sustok, akimirka …

img_5848 20181025_103700_001 dsc_1100 img_4506 img_8853 img_937 futbolas-175 2011-04-05-46 img_6505 img_2838 europos-109 img_9637 SAMSUNG CAMERA PICTURES img_20180521_130204 isukis2-31 kovo_11-11 img_7373 egle img_8020 img_4293 img_5682 dsc_5660 dsc_5157 img_2688 img_2743 img_2356 mokytojai-2 img_5990 img_6400 img_6302 mokytojai-8 img_6757 img_1952 gandrai-4 img_6386 es-442 img_3887 dav img_4232 img_2112

Girininkų skyriaus ugdymo planas

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

įsakymu Nr. V-147.

 

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

GIRININKŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS 2018–2019 M. M. UGDYMO

PLANAS

 

I SKYRIUS

2018–2019 m. m. UGDYMO PLANO ANALIZĖ

2018-2019 m. m. siekėme veiksmingai organizuoti ir koreguoti mokinių išmokimo procesą. Didelį dėmesį skyrėme moksleivių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymui siekiant mokinių pažangos. Diegėme socialines–emocines vertybes tarp mokyklos bendruomenės narių. Ugdėme mokinių ekologinę sampratą, tobulinome  edukacines erdves.

Dalijomės darbo patirtimi su Vėžaičių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojomis. Ieškojome įvairesnių darbo formų su tėvais pedagogine švietimo linkme. Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo dėka diegėme mokiniams kultūrines ir vertybines nuostatas.

Šiais mokslo metais gerinsiu mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams. Ugdysiu mokinių kompetencijas, plėtojant socialines ir pilietines veiklas įtraukiant moksleivius į savanorystę. Formuosiu ekologinio mąstymo sampratą, sukursiu mokinių skatinimo sistemą. Tęsime veiklą edukacinėje erdvėje prie mokyklos. Stiprinsiu mokinių savivaldą. Nuosekliai  ir reguliariai įgyvendinsiu programą „Laikas kartu“.

Džiaugiamės aktyvia kultūrine ir visuomenine veikla, nes platūs mokyklos ryšiai su kaimo bendruomene. Pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti mokytojos ir mokinių, mokytojos ir tėvų santykiai. Moksleivius labai sudomino netradicinių pamokų ir integruotų dienų organizavimas ir pravedimas.

 

II SKYRIUS

UGDYMO PLANO SUDARYMAS

 

1. Mokykla, rengdama ugdymo planą pradinio ugdymo programai įgyvendinti, vadovaujasi Bendruoju planu, pradinį ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Mokyklos pradinio ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

3. Mokyklos ugdymo planas sudaromas 1-iems – 2018–2019 mokslo metams.

4. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki 2018 m. rugsėjo 3 dienos.

5. Ugdymo plane susitarimo būdu numatyta:

5.1. Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti konkrečioje klasėje dalykui skiriamas pamokų skaičius pagal Bendrojo plano 23.3 punkto lentelę.

5.2. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas vadovaujasi „Planų rengimo ir tvirtinimo tvarka Vėžaičių pagrindinėje mokykloje“.

5.3. Dorinio ugdymo dalykus (etiką ar tikybą) mokiniui parenka tėvai, rašydami prašymą.

5.4. Pradinio ugdymo turinio pasirinkimo ir diferencijavimo bei individualizavimo galimybės  taikytinos atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus.

5.5. Integruoto ugdymo organizavimas.

5.5.1 Dalykų mokymo integravimui organizuojamos integruotos dienos 2 kartus per mokslo metus: 2018-11-23 „Laisvės gynėjų takais“ ir 2019-03-08 „Mano kraštas – Žemaitija“.

5.5.2. „Žmogaus saugos dalykas,  integruojamas į Bendrosios programos dalykus.

 

 

5.6. Ugdymo procesas Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų pradinio ugdymo skyriuje organizuojamas, atsižvelgiant į „2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO“ septintuoju skirsniu ir skiriamas lėšas ugdymui.

5.7. Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

5.7.1. I pusmetis  2018-09-03 – 2019-01-25  II pusmetis  2019-01-28 – 2019-06-07.

5.8. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės:

5.8.1. 3–4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami.

5.8.2. Mokiniams prieš atostogas namų darbai neužduodami.

5.9. Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo būdai ir dalyvavimo joje galimybės:

5.9.1. neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokiniai renkasi laisvai.

5.9.2. neformaliojo ugdymo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių norus ir pageidavimus iš mokyklos pasiūlytų neformaliojo ugdymo programų.

5.10. Bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ir pradinio ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimo.

 

III SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

6. Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

6.1. Ugdomasis procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 7 d.

7. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

8. Pamokos pradedamos 8.00 val.

9. Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2018-10-29 2018-11-02 2018-11-05
Žiemos(Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 2019-01-03
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 2019-02-25
Pavasario 2019-04-23 2019-04-26 2019-04-29
1-4 vasaros 2019-06-07 2019-08-31 2019-09-02

 

 

10. Penkiolika ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų.

10.1. Ši veikla vykdoma pagal Vėžaičių pagrindinės mokyklos ugdymo plane sudarytą programą.

11. Planų ir programų tvirtinimas ir derinimas.

11.1. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina:

11.1.1. mokyklos ugdymo planą.

11.1.2. neformaliojo švietimo programas.

11.2. Su mokyklos direktoriaus pavaduotoju suderina pradinių klasių ilgalaikius planus ir pritaikytas programas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

IV SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

12. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų pradinio ugdymo skyriaus ugdymo planas 2018–2019 m. m. parengtas, vadovaujantis „2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO“ planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446.

13. Žmogaus saugos ugdymas pradinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis ,,Žmogaus saugos bendrąja programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

14. Jungtinės klasės ugdymo planą rengia mokykla pagal Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytą klasei ir dalykui privalomų savaitinių pamokų skaičių ir atsižvelgiant į ugdymui skirtas lėšas.

14.1. 1 ir 4 jungtinėje klasėje moko mokytoja Jadvyga-Aldona Lukauskienė.

15. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:

15.1 Dorinio ugdymo dalykus (etiką ar tikybą) mokiniui parenka tėvai, rašydami prašymą.

15.2. Tikybos pamokas  moko – Jadvyga-Aldona Lukauskienė.

16. Užsienio kalbos (anglų k.) mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo metais.

17. Į kūno kultūros pamokas integruojama choreografija.

18. Kalbinis ugdymas ugdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą lietuvių kalbos (valstybinės) ugdymo programą.

18.1. Skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas integruotai.

19. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko turėtų būti skiriama organizuoti ugdymą  natūralioje gamtinėje aplinkoje.

19.1 Socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).

20. Technologiniam ugdymui  skiriama ne mažiau kaip 1/3  dailės ir technologijos dalyko laiko.

21. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: Sveikatos ugdymo bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, etnokultūros ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo programos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos temos.

22. Mokinių  pasiekimų vertinimas:

22.1. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis Vėžaičių pagrindinėje mokykloje priimtais susitarimais.

22.2. Pusmečių mokinių pažanga fiksuojama TAMO elektroniniame dienyne.

22.3. 1–4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami TAMO elektroniniame dienyne įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

22.4. Informacija apie mokymosi pasiekimus fiksuojama TAMO elektroniniame dienyne.

22.5. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

23. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šio skyriaus nuostatomis ir kitomis, Vėžaičių pagrindinės mokyklos aktualiomis  nuostatomis.

24. Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.:

Dalykas Klasė Iš viso pamokų 1-4 klasėse
  1 2 3 4  
Dorinis ugdymas 1 1 1 1 4
Lietuvių kalba 8 7 7 7 29
Užsienio kalba (anglų kalba) - 2 2 2 6
Matematika 4 5 5 4 18
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8
Dailė ir technologijos 2 2
Muzika 2 2
Kūno kultūra 3 3
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti: laikinoji grupė grupinėms konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė“ -  
Neformalusis švietimas - - -
Lieka netarifikuotų valandų 9 9

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2018-08-31  posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr.1-3)

 

Komentarai negalimi.