Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2020 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kaziukas

img_9726 img_0084 img_0107 20200226_121709 img_0092 img_0093 img_9759 img_0034 img_2910 img_0070 received_497957871158932 img_0076 img_9784 img_0042 img_9828 20200227_140559 img_2914 img_0099 img_9770 img_2916 img_0087 img_0052 img_2911 img_0017 img_0110 img_0069 img_0013 img_9833 img_9787 img_0081 img_9767 img_0037 img_0073 20200226_123143 img_9779 20200227_135522 received_249887066014254 img_0019 img_9849 img_0044 img_0009 img_9858 img_9800 img_9856 img_0061 img_0064 img_9815 img_0001 img_0016 img_0006 img_0030 img_9819 img_9763 img_0090 img_9762 img_0010 img_9774 img_0026 img_9724 img_9826 img_0023 img_9811 img_0054

Sustok, akimirka …

img_8486 img_8430 img_8321 img_8490 img_8477 img_8382 img_8399 img_8365 20191218_130213 img_8480 20191218_134437 img_8599 img_8573 img_8414 img_8383 img_8385 img_8376 img_8454 img_8622 img_8591 img_8619 20191218_140242 img_8475 img_8584 img_8603 img_8408 img_8353 img_8625 img_8614 img_8448 img_8431 img_8585 img_8589 img_641 img_8397 img_8368 img_8626 img_8332 img_8630 img_8476 img_8481 img_8421 img_8393 img_8575 img_8325 img_8489 img_8326 img_8610 img_8366 img_8566 img_8429 img_8594 img_8491 img_8373 img_8443 img_8344 img_8456 img_8441 img_8581 img_8355 img_8561 img_8488 img_8341

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2017 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr. V-184.

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI


I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymų nuostatomis dėl dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, spausdinimo, perkėlimo į skaitmeninę laikmeną, duomenų teikimo ir gavimo.

2. Nuostatų paskirtis – nustatyti elektroninio dienyno, tvarkomo naudojant tam pritaikytas informacines komunikavimo technologijas, duomenų pagrindu tvarką Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla).

3. Elektroninio dienyno funkcionavimą ir priežiūrą užtikrina administratorius, tvarko, teikia, gauna duomenis ir dokumentus administratorius, mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, klasių vadovai, grupių auklėtojai, neformaliojo vaikų švietimo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

4. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu gali būti sudaromi: ikimokyklinės grupės dienynas, priešmokyklinės grupės dienynas, pradinio ugdymo dienynas, pradinio ugdymo dienynas (jungtinėms klasėms), pagrindinio ugdymo dienynas ir kiti dienynai (toliau – dienynas), kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

5. Mokyklos sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti elektroniniame dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaryti dienyną priimamas mokyklos tarybos pritarimu.

6. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis, kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Elektroninis dienynas mokyklos sprendimu gali būti naudojamas ir kitoms mokinių ugdymo reikmėms: vertinimo aplankui sudaryti ir kt.

7. Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai skelbiami viešai, mokyklos interneto svetainėje.

8. Pasikeitus aplinkybėms, atskiri elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų punktai gali būti koreguojami Mokyklos direktoriaus įsakymu.

9. Mokykla, priėmusi sprendimą dienyną sudaryti elektroninio dienyno duomenų pagrindu, nevykdo mokinių ugdymo apskaitos spausdintame dienyne.

10. Mokyklos naudojamas dienynas – „Nacionalinėje švietimo procesų valdymo sistemoje „Žinios“ esantis dienynas – www.tamo.lt.

 

II SKYRIUS

DIENYNO ADMINISTRAVIMAS, TVARKYMAS IR PRIEŽIŪRA

11. Elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo – mokyklos vadovo įsakymu paskirtas asmuo – administratorius.

12. Mokyklos elektroninio dienyno administravimą vykdantis asmuo atlieka šias pagrindines funkcijas:

12.1. informuoja elektroninio dienyno paslaugą teikiančios įmonės atstovus ir mokyklos direktorių apie kylančias technines ir administravimo problemas; sprendžia administravimo problemas savo kompetencijos ribose;

12.2. kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 10 d., suveda į elektroninio dienyno duomenų bazę mokytojų sąrašus, mokinių sąrašus, tėvų (globėjų) sąrašus, nurodo klasių vadovus, formuoja grupes, prireikus koreguoja esamus duomenis arba daro pakeitimus;

12.3. vadovaudamasis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintais ugdymo planais, nustato pusmečių, atostogų datas;

12.4. pažymi nustatymus: suteikti/atimti teisę formuoti grupes, vesti pusmečių ir metinius pažymius, trinti datas ar vartotojus;

12.5. fiksuoja mokytojų pavadavimus, suteikia galimybę pavaduojančiam mokytojui pildyti klasių dalykų elektorinius dienynus;

12.6. patvirtina, „užrakina“ pusmečio, metinio ar kito ugdymo laikotarpio vertinimo rezultatus, per 1 mėnesį nuo jo pabaigos;

12.7. suteikia prisijungimus (vardus ir slaptažodžius) elektroninio dienyno vartotojams – mokytojams, grupių auklėtojoms, neformaliojo vaikų švietimo pedagogams, pagalbos vaikui specialistams, administracijai, mokiniams, tėvams (globėjams) ar atnaujina duomenis juos pametusiems vartotojams;

12.8. ištaiso elektroniniame dienyne padarytas klaidas (prisijungimo ir kt. klausimais) mokyklos direktoriui leidus;

12.9. informuoja ir konsultuoja mokyklos bendruomenės narius elektroninio dienyno pildymo, prisijungimo ir kt. klausimais;

12.10. prireikus daro pakeitimus mokinių, tėvų (globėjų) sąrašuose mokslų metų eigoje, mokiniui pakeitus ugdymo įstaigą;

12.11. mokytojui nutraukus darbo sutartį mokslo metų eigoje, perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;

12.12. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.

13. Mokytojai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

13.1. iš Mokyklos elektroninio dienyno administratoriaus gavę prisijungimo vardą ir slaptažodį, prisijungia prie elektroninio dienyno;

13.2. mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.,  sužymi savo klases, sudaro savo dalyko grupes (vaikų grupė, dalyvaujanti vienoje pamokoje, bet sudaryta iš vienos ar kelių klasių mokinių), pažymi jose esančius mokinius;

13.3. sudaro savo asmeninį tvarkaraštį per dvi dienas nuo mokyklos tvarkaraščio patvirtinimo;

13.4. kasdien ne vėliau kaip iki 17:00 val., jei tam yra objektyvių priežasčių (nėra interneto, neveikia „Tamo“ ar pan.) pildo pamokų duomenis: pamokos temą, namų darbus (būtinai nurodant atlikimo laiką), pažymius, pastabas/pagyrimus/komentarus mokiniams, pažymi neatvykusius ar pavėlavusius mokinius;

13.5. pažymi n raide mokinius, kurie yra išvykę mokyklos direktoriaus įsakymu;

13.6. ne vėliau kaip prieš savaitę nurodo planuojamo kontrolinio darbo datą ir laiką, aptaręs jį su mokiniais, pažymius už kontrolinius darbus įrašo ne vėliau kaip per 14 dienų;

13.7. prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, kreipiasi į mokyklos administracijos atstovus. Supažindinę su situacija ir gavę leidimą iš administracijos – į elektroninio dienyno administratorių;

13.8. pusmečio, metinis pažymys išvedamas paskutinę pusmečio ar mokslo metų pamoką;

13.9. kiekvieną kartą atlikus saugaus elgesio instruktažą išspausdina šiuos lapus, įrašo instruktažo turinį ir  pateikia mokiniams pasirašyti bei įsega į specialų segtuvą;

13.10. pažymi mokinio programos tipą (bendroji, pritaikyta, individualizuota);

13.11. nurodo mokinius, kuriems skirtas mokymas namie;

13.12. nurodo mokinius, kurie mokosi savarankiškai;

13.13. pamokoms nevykstant dėl šalčio, epidemijos ar kt. skiltyje „Pamokos tema“ įrašo „Pamoka nevyko dėl…“;

13.14. integruotų į kitus dalykus dalykų mokymo apskaitą dubliuoja abiejuose ar keliuose dalykuose;

13.15. kūno kultūros mokytojai suveda duomenis apie mokinių fizinio parengimo rodiklius.

13.16. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, klasių vadovais, dalykų mokytojais ir mokyklos administracija;

13.17 mokinio, besimokiusio kitoje mokykloje (sanatorijose, gydymo įstaigose, atvykusiems iš kitos mokyklos), įvertinimus iš gautų dokumentų perkelia į el. dienyną.

13.18. pasibaigus mėnesiui per dešimt darbo dienų baigia pildyti elektroninį dienyną ir pažymi, kad mėnuo yra visai užbaigtas pildyti;

13.19. užtikrina elektroniniame dienyne naudojamų duomenų ir savo prisijungimo prie elektroninio dienyno slaptažodžių saugumą;

13.20. pasibaigus mokslo metams, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, atsiskaito su el. dienyno administratoriumi;

14. Klasių vadovai, pildydami elektroninį dienyną, atlieka šias pagrindines funkcijas:

14.1. vadovaujamos klasės mokiniams, tėvams ar globėjams įteikia vartotojų prisijungimo prie elektroninio dienyno vardus ir slaptažodžius;

14.2. elektroninio dienyno sistemos pranešimais bendrauja su klasės mokinių tėvais (globėjais), mokiniais, mokytojais;

14.3. kasdien patikrina vadovaujamos klasės mokinių lankomumą ir informuoja tėvus ar globėjus (el. dienyno paštu, trumposiomis žinutėmis ar skambučiu) apie pamokas praleidusius mokinius, išsiaiškina pamokų praleidimo priežastis. Gavę iš mokinio praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, per dvi darbo dienas įveda duomenis į elektroninį dienyną;

14.4. gali įvesti informaciją apie klasės mokinių gimtadienius, nurodant mėnesį ir dieną, jei mokiniai tam neprieštarauja;

14.5. stebi ir analizuoja mokinių lankomumą ir pažangumą elektroniniame dienyne;

14.6. pasibaigus mėnesiui per penkias darbo dienas pateikia lankomumo ataskaitas socialiniam pedagogui;

14.7. paruošia elektroninio dienyno ataskaitas išeinantiems iš Mokyklos mokiniams;

14.8. tėvams (globėjams, rūpintojams) ir klasės, kuriai vadovauja, mokiniams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui – pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;

14.9. rengia informaciją pavaduotojui ugdymui apie mokinius, kuriems skirta minimali ar vidutinė priežiūra;

14.10. mokslo metų pabaigoje per 14 kalendorinių dienų įveda direktoriaus įsakymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo išdavimo datą ir numerį;

14.11. mokinio, besimokančio savarankiškai namie, kitoje mokykloje, per mokslo metus gautus įvertinimus perkelia iš kitų dokumentų;

14.13.  skelbia informaciją apie tėvų susirinkimus;

14.14. informuoja dalykų mokytojus apie mokinių atvykimą/išvykimą, gydymąsi ar mokymąsi kitose įstaigose ir gautus įvertinimus.

15. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

15.1. ne rečiau kaip kartą per mėnesį patikrina elektroninio dienyno pildymą;

15.2. analizuoja mokinių mokymosi pasiekimus ir lankomumo rezultatus, teikia informaciją VGK, Mokyklos direktoriui;

15.3. rengia Mokyklos mokinių pažangumo ir lankomumo ataskaitas pusmečio, metiniam įvertinimui;

15.4. elektroniniame dienyne rašo komentarus mokytojams ir klasių vadovams dėl dienyno pildymo;

15.5. prižiūri, kad mokytojai laiku baigtų pildyti praėjusio mėnesio duomenis elektroniniame dienyne;

15.6. prižiūri, kaip mokytojai laikosi Mokykloje priimtų susitarimų dėl mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo.

15.7. mokytojui nutraukus darbo sutartį mokslo metų eigoje, patikrina jo vykdyta veiklą elektroniniam dienyne ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.

16.Sveikatos priežiūros specialistas:

16.1. per dienyno meniu punktą „Sveikatos duomenys“ iki kiekvienų metų spalio 1 d. suveda ir atnaujina duomenis apie mokinių sveikatą;

16.2. informuoja kūno kultūros mokytojus, esant reikalui, kitų dalykų mokytojus apie mokinių sveikatos sutrikimus.

17. Socialinis pedagogas:

17.1. stebi mokinių lankomumą, gautas pastabas.

17.2. vidaus žinutėmis bendrauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais, klasių vadovais, mokyklos administracija.

 

III SKYRIUS

DIENYNO SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU, SPAUSDINIMAS, PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ, DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS

18. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus tvarkoma elektroniniame dienyne, o ugdymo procesui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos, direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

18.1. iš elektroninio dienyno privalo išspausdinti skyrių „Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinė“, išspausdintuose lapuose pasirašo, patvirtindamas(-a) duomenų teisingumą, tikrumą, ir įdeda į bylą, tvarkomą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro taisyklių, nustatytą tvarką;

18.2. kitus dienyno skyrius perkelia į skaitmeninę laikmeną (išorinį kietąjį diską);

18.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.

19. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai spausdinami kiekvieną kartą po atlikto instruktažo. Mokiniai pasirašo instruktažų lapuose. „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ lapai įsegami į „Saugaus elgesio ir kitų instruktažų“ segtuvą ir saugomi atskirai pas klasės vadovą ne mažiau kaip du metus (kai dienynas perkeliamas į skaitmeninę laikmeną).

20. Elektroniniame dienyne fiksuoti pusmečio, metinio ar kito ugdymo laikotarpio vertinimo rezultatai, patvirtinami „užrakinant“ įrašytus atitinkamo laikotarpio įvertinimus per 10 darbo dienų nuo jo pabaigos. Jei „užrakinus“ elektroninį dienyną nustatoma klaida, „atrakinimo“ faktas fiksuojamas surašant laisvos formos aktą.

19. Mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą patikrina atsakingas asmuo ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui.

20. Elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytame dienyne nustačius klaidą – klaidingą žodį, tekstą ar įvertinimą, klaidą padaręs asmuo kartu su atsakingu asmeniu, ją ištaiso. Mokykla užtikrina, kad elektroniniame dienyne liktų naikinamų ar pakeistų ar kitaip koreguotų duomenų istorija (duomenys, kurie buvo pakeisti, asmens, kuris keitė duomenis vardas ir pavardė, keitimo data ir kt.).

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

21. Asmenys (elektroninio dienyno pagrindu sudarantys dienyną, jį spausdinantys ir perkeliantys į skaitmenines laikmenas, administruojantys, prižiūrintys ir kt.), tvarkydami duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

22. Mokyklos vadovas užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo spausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas, jo saugojimą.

 

V SKYRIUS

ELEKTRONINIO DIENYNO SAUGOJIMAS

23. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytas, išspausdintas ir perkeltas į skaitmenines laikmenas dienynas saugomas Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus, nustatytą laiką.

_______________________________

 

 

Komentarai negalimi.