Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 spalio mėn.
P A T K P Š S
« Rgs    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Sustok, akimirka …

img_20171129_123009 img_4455 img_6912 mokytojai-16 img_3017 img_8114 img_20190509_123016 img_20190927_100606 blynai-15 img_6565 img_7563 isukis2-5 img_6531 img_9102 img_2815 futbolas-263 img_4354 13265888_237519263285543_214175230577260296_n img_5689 knyga-215 img_3505 img_2094 img_2549 img_7287 img_2054 img_9372 dsc_5522 img_6104 img_2356 img_8532 img_5130 img_5831 img_1877 img_6577 img_20190601_113650_resized_20190602_070010069 img_7547 71386517_587492365122076_2776586001974296576_n img_9548 knyga-056 p1330808

Pagalba mokiniui

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

35. Pagalbą mokiniams mokykloje organizuoja klasės vadovai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui specialistais.

36. Mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiamos galimybės rinktis ugdymosi problemoms spręsti siūlomą pagalbą: individualias mokytojų konsultacijas, klasės vadovo, mokinių tarybos, pagalbos mokiniui specialistų, trišalių pokalbių (mokinys – tėvai – mokytojas) pagalbą.

37. Pagal mokyklos metodinės tarybos sprendimą, vieną kartą per savaitę iš bendruomenės veikloms skirtų lėšų pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį kiekvieno dalyko mokytojas teikia mokiniams individualias ar grupines konsultacijas:

37.1. lietuvių kalbos ir literatūros – mokinių raštingumui didinti;

37.2. matematikos, gamtos ir socialinių mokslų, naudojantis PUPP, NMPP, tarptautinių tyrimų užduotimis, – ugdyti mokinių aukštesnius mąstymo gebėjimus;

37.3. užsienio kalbų – mokinių komunikavimo kompetencijai ugdyti.

38. Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams:

38.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų, mokiniui rekomenduojamos individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą ar gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus:

38.2.1. apie vertinimą informuojami tėvai;

38.2.2. tėvai informuojami, kad mokinys privalo lankyti individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2.3. tėvai informuojami apie individualių ar grupinių mokytojų siūlomų konsultacijų lankymo pažangą.

39. 1–4 kl. mokiniams skiriama po vieną pamoką konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė”.

40. Mokiniui, kuris mokosi 5–10 klasėse sudaromas „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“. (2 priedas).

41. „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ tikslas – sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus.

42. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“ turi padėti mokiniui atsakingai vertinti savo pasiekimus ir planuoti karjerą.

43. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ pagalba palaikomi glaudesni ryšiai su tėvais, pateikiama reikalinga informacija.

44. Apie mokinių „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapą“, mokinio mokymosi krūvį tėvai informuojami pasirašytinai.

 

_____________________

PATVIRTINTA

Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2015m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 2-5

Pagalbos mokiniui teikimo metodinės grupės mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių planas

 

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama šiais mokymosi atvejais:

 • Mokiniai mokslo metų eigoje pildo ir analizuoja individualius mokymosi planus. Mėnesio pabaigoje, analizuojant mokomųjų dalykų vidurkius, mokinys, kartu su tėvais ir klasės vadovu nusprendžia, kokių dalykų pagalbos jam reikėtų.
 • Mokinių mokymosi signalinio pusmečio rezultatai aptariami numatytų klasės valandėlių metu ir klasės vadovas nusprendžia, kokiu būdu ir kam būtina pagalba. Apie siūlomą pagalbą klasės vadovas informuoja tėvus.
 • Pasibaigus pusmečiams ne rečiau kaip 1 kartą per mokslo metus rengiami trišaliai (mokinys, auklėtojas, tėvai) susitikimai, kuriems buvo teikiama, ar reikalinga pagalba.
 • Mokiniai turi galimybę lankyti visų mokomųjų dalykų konsultacijas. Jei yra ryškios spragos, daug praleistų pamokų, gresia neigiami įvertinimai – konsultacijas mokinys lankyti privalo.
 • Mokiniams, kurie yra nepažangūs ir turi elgesio problemų, pasitarus su tėvais, siūloma vesti savo vertinimo sąsiuvinius.
 • „Atvirų durų“ susirinkimuose konkrečiai pristatomi atskirų mokinių pasiekimai.
 • Netradicinių dienų metu birželio mėnesį rengiamos projektines dienos gabiems mokiniams.
 • Įsteigta gabių mokinių galerija, kurioje įrašomi mokinių geriausi pasiekimai: mokslo srityje, sporte, meninėje veikloje, socialinėje veikloje.
 • Labai gerai besimokančiųjų mokinių tėvams siunčiamos padėkos mokslo metų pabaigoje. Taip pat organizuojama ekskursija mokslo metų pabaigoje.
 • Esant mokymosi sunkumams mokiniai padeda mokiniams: mokinių prezidentūra organizuoja pokalbius (pokalbiai su mokiniu, jei nedrįsta, tam turėtų būti prezidentūroje atsakingas asmuo) ir pamokų ruošimo pagalbą, mokyklos bibliotekoje ir muziejuje, organizuojamas pamokų ruošimo klubas, perskaitytų knygų aptarimas.
 • Mokiniui suteikiama pagalba yra fiksuojama: individualiuose ugdymo planuose, taip pat pildant dalykų mokytojams lankytų konsultacijų lenteles, fiksuojant pokalbius, dalyvavimą „namų ruošos klube“ ir bibliotekoje. Numatytos formos yra kabinetuose.

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama  šiais elgesio ir drausmės atvejais:

 • Esant konfliktinei situacijai pamokoje, mokytojas pareiškia žodinę pastabą, nurodydamas pasekmes.
 • Drausmės pažeidimo atvejis fiksuojamas kaupiamojo vertinimo lentelėse.
 • Esant konfliktinei situacijai, skiriama laiko mokiniui nusiraminti.
 • Jeigu situacija tampa sunkiai valdoma, skambučiu kreipiamasi į socialinę pedagogę, psichologę ar mokyklos administracijos atstovą.
 • Mokytojas pildo drausmės pažeidimo lapą, kurį perduoda socialinei pedagogei arba klasės auklėtojui.
 • Rašoma pastaba mokiniui į TAMO dienyną ar skambinama mokinio tėvams.
 • Surinkus 3  mokinio drausmės pažeidimo lapus, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Siūloma vesti drausmės sąsiuvinį, teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.
 • Jei mokinys tyčia vartoja necenzūrinius žodžius, grubiai įžeidžia kitą mokinį ar  mokytoją, tai apie tokį įvykį mokytojas informuoja policijos pareigūnus, rašydamas pareiškimą.

_____________________________________________________

Pritarta  Metodinėje taryboje

2015-05- 20

Protokolo Nr. 03-M-5

 

 

 

 

Komentarai negalimi.