Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2020 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Kaziukas

img_9858 img_0052 img_0092 img_0030 img_0081 img_0054 img_0064 img_9774 img_0110 img_0001 img_2914 img_0016 img_0069 20200227_140559 img_0013 img_0084 img_9856 img_0107 img_9762 img_0090 received_497957871158932 img_0017 img_0026 img_9828 img_2916 img_2910 img_9811 img_0099 received_249887066014254 img_0076 img_9784 img_0034 img_9819 img_0070 img_9815 img_0061 img_0093 img_0042 img_9763 20200226_121709 img_0010 img_0009 img_9759 img_9849 img_9724 20200226_123143 img_0044 img_9833 img_9800 img_9779 img_0087 img_9787 img_0006 img_0023 img_2911 20200227_135522 img_9767 img_9726 img_0019 img_9826 img_0037 img_9770 img_0073

Sustok, akimirka …

img_8321 img_8603 img_8430 img_8365 img_8366 img_8489 img_8344 img_8368 img_8481 img_8421 img_8599 img_8353 20191218_134437 img_8486 img_8441 img_8573 img_8581 img_8431 img_8326 img_8475 img_8626 img_8393 img_8429 img_8622 img_8490 img_641 img_8332 img_8341 img_8566 img_8376 img_8443 img_8610 img_8630 img_8373 img_8491 img_8625 img_8619 img_8614 img_8325 img_8383 img_8454 img_8589 img_8594 img_8477 img_8408 img_8591 img_8355 img_8561 img_8488 20191218_130213 img_8575 20191218_140242 img_8382 img_8448 img_8480 img_8456 img_8385 img_8414 img_8585 img_8476 img_8399 img_8584 img_8397

Pagalba mokiniui

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

35. Pagalbą mokiniams mokykloje organizuoja klasės vadovai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui specialistais.

36. Mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiamos galimybės rinktis ugdymosi problemoms spręsti siūlomą pagalbą: individualias mokytojų konsultacijas, klasės vadovo, mokinių tarybos, pagalbos mokiniui specialistų, trišalių pokalbių (mokinys – tėvai – mokytojas) pagalbą.

37. Pagal mokyklos metodinės tarybos sprendimą, vieną kartą per savaitę iš bendruomenės veikloms skirtų lėšų pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį kiekvieno dalyko mokytojas teikia mokiniams individualias ar grupines konsultacijas:

37.1. lietuvių kalbos ir literatūros – mokinių raštingumui didinti;

37.2. matematikos, gamtos ir socialinių mokslų, naudojantis PUPP, NMPP, tarptautinių tyrimų užduotimis, – ugdyti mokinių aukštesnius mąstymo gebėjimus;

37.3. užsienio kalbų – mokinių komunikavimo kompetencijai ugdyti.

38. Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams:

38.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų, mokiniui rekomenduojamos individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą ar gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus:

38.2.1. apie vertinimą informuojami tėvai;

38.2.2. tėvai informuojami, kad mokinys privalo lankyti individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2.3. tėvai informuojami apie individualių ar grupinių mokytojų siūlomų konsultacijų lankymo pažangą.

39. 1–4 kl. mokiniams skiriama po vieną pamoką konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė”.

40. Mokiniui, kuris mokosi 5–10 klasėse sudaromas „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“. (2 priedas).

41. „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ tikslas – sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus.

42. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“ turi padėti mokiniui atsakingai vertinti savo pasiekimus ir planuoti karjerą.

43. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ pagalba palaikomi glaudesni ryšiai su tėvais, pateikiama reikalinga informacija.

44. Apie mokinių „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapą“, mokinio mokymosi krūvį tėvai informuojami pasirašytinai.

 

_____________________

PATVIRTINTA

Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2015m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 2-5

Pagalbos mokiniui teikimo metodinės grupės mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių planas

 

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama šiais mokymosi atvejais:

 • Mokiniai mokslo metų eigoje pildo ir analizuoja individualius mokymosi planus. Mėnesio pabaigoje, analizuojant mokomųjų dalykų vidurkius, mokinys, kartu su tėvais ir klasės vadovu nusprendžia, kokių dalykų pagalbos jam reikėtų.
 • Mokinių mokymosi signalinio pusmečio rezultatai aptariami numatytų klasės valandėlių metu ir klasės vadovas nusprendžia, kokiu būdu ir kam būtina pagalba. Apie siūlomą pagalbą klasės vadovas informuoja tėvus.
 • Pasibaigus pusmečiams ne rečiau kaip 1 kartą per mokslo metus rengiami trišaliai (mokinys, auklėtojas, tėvai) susitikimai, kuriems buvo teikiama, ar reikalinga pagalba.
 • Mokiniai turi galimybę lankyti visų mokomųjų dalykų konsultacijas. Jei yra ryškios spragos, daug praleistų pamokų, gresia neigiami įvertinimai – konsultacijas mokinys lankyti privalo.
 • Mokiniams, kurie yra nepažangūs ir turi elgesio problemų, pasitarus su tėvais, siūloma vesti savo vertinimo sąsiuvinius.
 • „Atvirų durų“ susirinkimuose konkrečiai pristatomi atskirų mokinių pasiekimai.
 • Netradicinių dienų metu birželio mėnesį rengiamos projektines dienos gabiems mokiniams.
 • Įsteigta gabių mokinių galerija, kurioje įrašomi mokinių geriausi pasiekimai: mokslo srityje, sporte, meninėje veikloje, socialinėje veikloje.
 • Labai gerai besimokančiųjų mokinių tėvams siunčiamos padėkos mokslo metų pabaigoje. Taip pat organizuojama ekskursija mokslo metų pabaigoje.
 • Esant mokymosi sunkumams mokiniai padeda mokiniams: mokinių prezidentūra organizuoja pokalbius (pokalbiai su mokiniu, jei nedrįsta, tam turėtų būti prezidentūroje atsakingas asmuo) ir pamokų ruošimo pagalbą, mokyklos bibliotekoje ir muziejuje, organizuojamas pamokų ruošimo klubas, perskaitytų knygų aptarimas.
 • Mokiniui suteikiama pagalba yra fiksuojama: individualiuose ugdymo planuose, taip pat pildant dalykų mokytojams lankytų konsultacijų lenteles, fiksuojant pokalbius, dalyvavimą „namų ruošos klube“ ir bibliotekoje. Numatytos formos yra kabinetuose.

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama  šiais elgesio ir drausmės atvejais:

 • Esant konfliktinei situacijai pamokoje, mokytojas pareiškia žodinę pastabą, nurodydamas pasekmes.
 • Drausmės pažeidimo atvejis fiksuojamas kaupiamojo vertinimo lentelėse.
 • Esant konfliktinei situacijai, skiriama laiko mokiniui nusiraminti.
 • Jeigu situacija tampa sunkiai valdoma, skambučiu kreipiamasi į socialinę pedagogę, psichologę ar mokyklos administracijos atstovą.
 • Mokytojas pildo drausmės pažeidimo lapą, kurį perduoda socialinei pedagogei arba klasės auklėtojui.
 • Rašoma pastaba mokiniui į TAMO dienyną ar skambinama mokinio tėvams.
 • Surinkus 3  mokinio drausmės pažeidimo lapus, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Siūloma vesti drausmės sąsiuvinį, teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.
 • Jei mokinys tyčia vartoja necenzūrinius žodžius, grubiai įžeidžia kitą mokinį ar  mokytoją, tai apie tokį įvykį mokytojas informuoja policijos pareigūnus, rašydamas pareiškimą.

_____________________________________________________

Pritarta  Metodinėje taryboje

2015-05- 20

Protokolo Nr. 03-M-5

 

 

 

 

Komentarai negalimi.