Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 lapkričio mėn.
P A T K P Š S
« Spa    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Sustok, akimirka …

img_6395 img_6233 20190927_122103 img_7217 dsc_5972 img_20180521_124658 img_6095 20190622_193402 europos-114 img_6436 img_3169 blynai-25 sdr 8cfe7b96-e26c-4586-b83c-4516ceb1cc8d img_20190604_140210 futbolas-389 futbolas-379 img_0063 img_1684 img_1835 img_9365 img_2157 img_2378 img_2940 img_4814 img_8096 img_8215 img_6386 img_1407 img_3303 img_6552 img_1233 20181025_105402 img_9889 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc_5161 futbolas-391 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_20180215_120613 simtadienis-20

Pagalba mokiniui

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

35. Pagalbą mokiniams mokykloje organizuoja klasės vadovai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui specialistais.

36. Mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiamos galimybės rinktis ugdymosi problemoms spręsti siūlomą pagalbą: individualias mokytojų konsultacijas, klasės vadovo, mokinių tarybos, pagalbos mokiniui specialistų, trišalių pokalbių (mokinys – tėvai – mokytojas) pagalbą.

37. Pagal mokyklos metodinės tarybos sprendimą, vieną kartą per savaitę iš bendruomenės veikloms skirtų lėšų pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį kiekvieno dalyko mokytojas teikia mokiniams individualias ar grupines konsultacijas:

37.1. lietuvių kalbos ir literatūros – mokinių raštingumui didinti;

37.2. matematikos, gamtos ir socialinių mokslų, naudojantis PUPP, NMPP, tarptautinių tyrimų užduotimis, – ugdyti mokinių aukštesnius mąstymo gebėjimus;

37.3. užsienio kalbų – mokinių komunikavimo kompetencijai ugdyti.

38. Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams:

38.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų, mokiniui rekomenduojamos individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą ar gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus:

38.2.1. apie vertinimą informuojami tėvai;

38.2.2. tėvai informuojami, kad mokinys privalo lankyti individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2.3. tėvai informuojami apie individualių ar grupinių mokytojų siūlomų konsultacijų lankymo pažangą.

39. 1–4 kl. mokiniams skiriama po vieną pamoką konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė”.

40. Mokiniui, kuris mokosi 5–10 klasėse sudaromas „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“. (2 priedas).

41. „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ tikslas – sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus.

42. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“ turi padėti mokiniui atsakingai vertinti savo pasiekimus ir planuoti karjerą.

43. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ pagalba palaikomi glaudesni ryšiai su tėvais, pateikiama reikalinga informacija.

44. Apie mokinių „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapą“, mokinio mokymosi krūvį tėvai informuojami pasirašytinai.

 

_____________________

PATVIRTINTA

Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2015m. birželio 10 d.

įsakymu Nr. 2-5

Pagalbos mokiniui teikimo metodinės grupės mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių planas

 

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama šiais mokymosi atvejais:

 • Mokiniai mokslo metų eigoje pildo ir analizuoja individualius mokymosi planus. Mėnesio pabaigoje, analizuojant mokomųjų dalykų vidurkius, mokinys, kartu su tėvais ir klasės vadovu nusprendžia, kokių dalykų pagalbos jam reikėtų.
 • Mokinių mokymosi signalinio pusmečio rezultatai aptariami numatytų klasės valandėlių metu ir klasės vadovas nusprendžia, kokiu būdu ir kam būtina pagalba. Apie siūlomą pagalbą klasės vadovas informuoja tėvus.
 • Pasibaigus pusmečiams ne rečiau kaip 1 kartą per mokslo metus rengiami trišaliai (mokinys, auklėtojas, tėvai) susitikimai, kuriems buvo teikiama, ar reikalinga pagalba.
 • Mokiniai turi galimybę lankyti visų mokomųjų dalykų konsultacijas. Jei yra ryškios spragos, daug praleistų pamokų, gresia neigiami įvertinimai – konsultacijas mokinys lankyti privalo.
 • Mokiniams, kurie yra nepažangūs ir turi elgesio problemų, pasitarus su tėvais, siūloma vesti savo vertinimo sąsiuvinius.
 • „Atvirų durų“ susirinkimuose konkrečiai pristatomi atskirų mokinių pasiekimai.
 • Netradicinių dienų metu birželio mėnesį rengiamos projektines dienos gabiems mokiniams.
 • Įsteigta gabių mokinių galerija, kurioje įrašomi mokinių geriausi pasiekimai: mokslo srityje, sporte, meninėje veikloje, socialinėje veikloje.
 • Labai gerai besimokančiųjų mokinių tėvams siunčiamos padėkos mokslo metų pabaigoje. Taip pat organizuojama ekskursija mokslo metų pabaigoje.
 • Esant mokymosi sunkumams mokiniai padeda mokiniams: mokinių prezidentūra organizuoja pokalbius (pokalbiai su mokiniu, jei nedrįsta, tam turėtų būti prezidentūroje atsakingas asmuo) ir pamokų ruošimo pagalbą, mokyklos bibliotekoje ir muziejuje, organizuojamas pamokų ruošimo klubas, perskaitytų knygų aptarimas.
 • Mokiniui suteikiama pagalba yra fiksuojama: individualiuose ugdymo planuose, taip pat pildant dalykų mokytojams lankytų konsultacijų lenteles, fiksuojant pokalbius, dalyvavimą „namų ruošos klube“ ir bibliotekoje. Numatytos formos yra kabinetuose.

Situacija fiksuojama ir pagalba teikiama  šiais elgesio ir drausmės atvejais:

 • Esant konfliktinei situacijai pamokoje, mokytojas pareiškia žodinę pastabą, nurodydamas pasekmes.
 • Drausmės pažeidimo atvejis fiksuojamas kaupiamojo vertinimo lentelėse.
 • Esant konfliktinei situacijai, skiriama laiko mokiniui nusiraminti.
 • Jeigu situacija tampa sunkiai valdoma, skambučiu kreipiamasi į socialinę pedagogę, psichologę ar mokyklos administracijos atstovą.
 • Mokytojas pildo drausmės pažeidimo lapą, kurį perduoda socialinei pedagogei arba klasės auklėtojui.
 • Rašoma pastaba mokiniui į TAMO dienyną ar skambinama mokinio tėvams.
 • Surinkus 3  mokinio drausmės pažeidimo lapus, mokinys su tėvais kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Siūloma vesti drausmės sąsiuvinį, teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.
 • Jei mokinys tyčia vartoja necenzūrinius žodžius, grubiai įžeidžia kitą mokinį ar  mokytoją, tai apie tokį įvykį mokytojas informuoja policijos pareigūnus, rašydamas pareiškimą.

_____________________________________________________

Pritarta  Metodinėje taryboje

2015-05- 20

Protokolo Nr. 03-M-5

 

 

 

 

Komentarai negalimi.