Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2017 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Sustok, akimirka …

2011-04-05-40 popamokine-45 img_4460 kaziukas0 futbolas-371 europos-14 futbolas-185 simtadienis-34 blynai-23 disputas-8 mokytojai-3 isukis2-22 isukis2-9 simtadienis-36 kaziukas-44 gandrai-27 simtadienis-5 simtadienis-28 simtadienis-13 isukis2-13 kovo_11-0 isukis2-27 es-437 blynai-45 popamokine-115 futbolas-180 knyga-060 rugsejo1-160 2011-04-05-24 futbolas-229 2011-04-05-30 futbolas-254 futbolas-263 isukis2-19 gandrai-38 knyga-188 popamokine-92 mokytojai-15 kaziukas-11 popamokine-70

Individualizavimas. Diferencijavimas. Integravimas

UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMO IR DIFERENCIJAVIMO KRYPTYS IR NUOSTATOS

 

28. Diferencijavimas pagal užduotis, rezultatą ir skirtą laiką taikytina mokiniams, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus.

29. Diferencijavimas pagal skirtingus mokymosi būdus ir paramos poreikius taikytina mokiniams, turintiems ypatingų mokymosi sunkumų.

30. Diferencijavimas pagal skirtingus mokymosi būdus taikytina mokiniams pagal mokymosi stilių.

31. Laikantis šių nuostatų, diferencijuojamas lietuvių kalbos, matematikos (8 kl.) ugdymo procesas, skiriant valandas iš pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą ,,Dėl mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo” (Nr. ISAK-715, 2008-03-15).

 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMO NUOSTATOS

35. Ugdymo turinio integravimo nuostatos, programų integracija, integravimo būdai nurodyti „Programų integravimo į ugdymo turinį ir integruotos veiklos apraše“, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2-5.

36. Dalykų mokymo integravimui mokykloje organizuojamos integruotos dienos:

36.1. 1–10 kl. – „Lietuvių patriarcho J. Basanavičiaus gyvenimo ir veiklos puslapiai“ – 2016-11-25;

36.2. 1–10 kl. – „Tautinio kostiumo istorija“  – 2017-03-10.

 

__________________

PATVIRTINTA

Klaipėdos r.Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2015m. birželio 10  d.

įsakymu Nr. 2-5

 

PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ IR INTEGRUOTOS VEIKLOS APRAŠAS

 

 1. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. „Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarka) nustato mokyklos bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių, sveikatos ugdymo ir kitų švietimo ir mokslo ministro patvirtintų, mokykloje įgyvendinamų ar parengtų programų integravimo į ugdymo turinį principus ir būdus.

 

 1. 2. PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PRINCIPAI IR BŪDAI
 2. Integruojamosios programos (toliau – Programos) integruojamos į mokomuosius dalykus, klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį švietimą, nedidinant ugdymo plane nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus.
 3. Mokyklos mokytojų taryba, metodinė taryba, metodinės grupės, siekdamos mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie realaus gyvenimo, priima sprendimus dėl dalykų, kurių ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo.
 4. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinys e-dienyne įrašomas integruojamųjų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.
 5. Mokytojai tarpusavyje derina ir numato laiką, kada ves integruotas pamokas.
 6. Integruoti galima dalykus, kuriuos gali vesti vienas mokytojas, tų dalykų specialistas.
 7. Siekiant susieti mokymąsi su gyvenimo aktualijomis, ar mažinti mokinių mokymosi krūvį, mokykloje integruojama:

Žmogaus sauga (vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, Žin., 2012, Nr.89-4668) į mokomuosius dalykus (  3 pamokos – lietuvių kalba, 3 pamokos – matematika, 6 pamokos – pasaulio pažinimas, 6 pamokos – dailė ir technologijos.) 1-4 klasėse ir dėstomas, kaip atskiras dalykas 5, 7, 9 klasėse.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta 2006 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-494 (žin., 2006, Nr.33-1197) integruojama į chemijos dalyką 8, 9, 10 klasėse ir biologijos 7, 8 9, 10 klasėse, į klasių auklėtojų veiklos, mokyklos specialistų planus, socialinio emocinio ugdymo užsiėmimus (ne mažiau kaip 5 užsiėmimai).

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 (Žin., 2007,, Nr.19-740) integruojama į dorinio ugdymo ir biologijos dalykus 6, 7, 8, 9,10 klasėse, klasių auklėtojų veiklos, mokyklos specialistų planus, socialinio emocinio ugdymo užsiėmimus (ne mažiau kaip 3-5 užsiėmimai).

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 integruojama į mokomuosius dalykus, klasių auklėtojų veiklas (ne mažiau kaip 3-5 užsiėmimai) ir 1 kartą per mokslo metus surengiant integruotąją dieną.

Sveikatos ugdymas integruojamas į neformaliojo švietimo programas, mokomuosius dalykus, klasių auklėtojų veiklas, pamokinės, kultūrinės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės veiklos užsiėmimus, organizuojant judriąsias pertraukas ( po 1 pamokos 1-4 klasės, po 2 pamokų 5-10 klasės) vadovaujantis Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d.

 1. 3. PROGRAMŲ TURINIO PLANAVIMAS
 2. Integruojamųjų dalykų turinys numatytas ilgalaikiuose dalykų ir klasių vadovų planuose. Ilgalaikiams planams pritaria metodinė grupė, o tvirtina mokyklos direktoriaus įsakymu.
 3. Integruotoje pamokoje siekiama integruojamųjų dalykų planuose numatytų mokinių pasiekimų.
 4. Mokytojai planuoja integruojamųjų dalykų programų turinį, konkretizuoja temas, atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, ugdomosios veiklos pobūdį.
 5. Integruotos veiklos fiksuojamos TAMO elektroniniame dienyne.

 

 1. 4. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS
 2. Programas vykdo dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklos psichologas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas.
 3. Ugdymosi pasiekimai stebimi, vertinami pagal Programose pateiktus reikalavimus: ką mokinys privalo žinoti, ką turi gebėti ir kokias vertybines nuostatas turi įgyti.
 4. Mokyklos metodinėje taryboje mokslo metų pabaigoje analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas.
  1. 5. INTEGRUOTOJŲ DIENŲ ORGANIZAVIMAS.

17.  Du kartus per mokslo metus rengiamos integruotosios dienos, savaitės, kurių tematika parenkama pagal mokyklos veiklos prioritetus bei gyvenimo aktualijas.

 

 1. 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.  Ugdymo turinio integruotų dalykų planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

_______________________________________________________

 

Pritarta Metodinėje taryboje

2015-05-20    Protokolo Nr. 03-M-5

 

 

 

Komentarai negalimi.