Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2018 spalio mėn.
P A T K P Š S
« Rgs    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Sustok, akimirka …

img_8516 img_5709 gandrai-23 simtadienis-22 knyga-085 p1150993 img_6366 img_9146 img_7273 img_5826 img_9857 img_9573 simtadienis-6 blynai-33 img_2561 img_1925 kovo_11-12 img_2808 mokytojai-5 dsc_6038 img_2570 img_0499 img_4472 img_2102 OLYMPUS DIGITAL CAMERA simtadienis-32 gandrai-14 img_6481 p_20180215_110639_1-kopijuoti-2 img_2727 img_6808 img_6715 20180928_095323 rugsejo1-126 img_2984 img_4259 knyga-215 img_2036 futbolas-389 img_0863

Veiklos planas

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2017 m. spalio 5 d.

įsakymu Nr. V-160

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2018 M. M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2017-2018 m. m. veiklos planas (toliau – Planas), nustato metinius mokyklos tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

2.  Planas parengtas atsižvelgiant į Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-103, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2015-2019 metų strateginį planą, patvirtintą  Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V- 10, švietimo būklę, bendruomenės poreikius ir įsivertinimo rezultatus.

3.  Planą rengė mokytojų, mokinių ir tėvų darbo grupė, sudaryta 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-239 „Dėl darbo grupės sudarymo 2015­–2016 m. m.  veiklos plano projektui parengti

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Atlikus mokyklos 2016 – 2017 m. m. veiklos analizę, atsižvelgus į įsivertinimo išvadas, nustatomos mokyklos veiklos stipriosios ir silpnosios pusės:

Eil. 

Nr

Sritis Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės 

1. Rezultatai Mokiniai pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių. 

Mokyklos pasiekimai, vertybinės nuostatos,  pažanga .rajono

lygmenyje.

Mokiniai atsparūs neigiamoms įtakoms.

Pažangos pastovumas. 

Dalyvavimas respublikos ir tarptautiniuose renginiuose.

Geresni mokinių pasiekimai ir pastovi pažanga. 

Mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę.

 

Žalingi įpročiai aplinkoje.
2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys Mokiniai skatinami pamokose išsakyti nuomonę, klausti, įsivertinti. 

Tinkama refleksija pamokoje.

Patogūs mokiniams tvarkaraščiai

Neformalusis švietimas

Veiklos, įvykiai, nuotykiai. 1-8 kl.

Pagalba mokiniui.

Vertinimas pamokoje.

Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose.

Mokymo turinio sąsaja su ugdymu karjerai. 

Mokytojai nepakankamai pažįsta mokinius.

Pamokų įvairovė.

Darbas didelėmis grupėmis.

Medžiagos įtvirtinimas pamokoje.

Santykiai ir mokinių savijauta. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 9-10 kl.

Diferencijavimas, suasmeninimas.

 

Patrauklūs mokymo metodai. 

Geriau pažinti mokinius, jų poreikius.

Darbas mažose grupėse.

Gabumų ir talentų ugdymas.

Įsivertinimas pamokoje.

Mokymasis.

Klasės valdymas.

Ugdymo(si) integralumas.

Miesto pasiūlos patrauklumas. 

 

3. Ugdymo(si) aplinkos Muziejus, biblioteka. 

Kintančios, atsinaujinančios pradinių klasių ugdymo aplinkos.

Mokymasis ne mokykloje. 

 

Įrangos ir priemonių šiuolaikiškumas Aplinkų bendrakūra. 

Mokymasis virtualioje aplinkoje.

MK lėšų mažėjimas. 

Remontuotinos patalpos.

Lėšų stoka.

4. Lyderystė ir vadyba Lyderystė. 

Mokinių savivalda.

Visų vadovų II vadybinė  kategorija.

Projektų lėšos. 

Dalyvavimas miestelio bendruomenės gyvenime.

 

Veiklos planavimas ir organizavimas. 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai.

Mokyklos tarybos iniciatyvos.

Mokinių savivaldos iniciatyvų palaikymas.

Kolegialus mokytojų mokymasis.

Tėvų informavimas ir švietimas.

Kompetencijų auginimas.

Tobulinimosi galimybės dėl lėšų trūkumo. 

Darbas keliose įstaigose.

Mokytojų amžiaus vidurkis.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. 2017-2018 m. m. veiklos tikslai ir uždaviniai:

Eil. 

Nr.

Tikslai Uždaviniai
1. Gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą. 1.1.   Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams. 

1.2. Gabių mokinių ugdymo strategijos kūrimas. 

1.3. Mokinių individualios pažangos stebėsenos portfolio kūrimas ir tobulinimas
2. Ugdyti mokinių kompetencijas,  plėtojant socialines ir pilietines veiklas. 

 

2.1.Mokinių dalyvavimas nuosekliose, ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“.
2.2. Pilietiškumo skatinimas, plėtojant savanorystės veiklas.
3. Kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves,  tarnaujančias ugdymo proceso tobulinimui. 3.1. Edukacinių erdvių tobulinimas.
3.2. Ekologinio mąstymo formavimas, organizuojant mokinių projektinę veiklą.

IV SKYRIUS

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

6. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

1 tikslas. Gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą 

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1 Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams 

 

Sisteminga mokinių ugdymosi poreikių analizė Rugsėjis, gegužė D. Baliutavičienė 

D. Butkutė

 

Laiku atpažinti individualūs mokinių ugdymosi poreikiai, polinkiai, galimybės
Metodinė konferencija „Mokytojų darbo įrankiai, teikiant pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams“ 2018 m. kovas D. Butkutė 

L. Lingevičienė

Mokytojai dalinsis patirtimi, pritaikys naujus mokymo metodus pamokose, aprašys labiausiai tinkamus metodus įsivertinimo anketoje darbo aplanke
Ugdymo proceso priežiūra, stebint ir aptariant mokytojų ir  pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą Per mokslo metus D. Baliutavičienė 

D. Butkutė

K. Syminas

 

Bus aptarta bendradarbiavimo veikla, pateiktos rekomendacijos mokytojams, kaip siekti mokinių pažangos pastovumo
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Per mokslo metus D. Baliutavičienė Ugdoma mokinių savivoka ir savivertė
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Per mokslo metus D. Baliutavičienė 

D. Butkutė

Stiprės mokytojų pozityvus profesionalumas
Tėvų informavimas ir švietimas Per mokslo metus Administracija Skatinama mokinių pažanga
1.2 Gabių mokinių ugdymo strategijos kūrimas 

 

Veikla, dalyvaujant respublikiniame projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ Per mokslo metus D. Butkutė 

E. Strazdauskienė

L. Šarūnienė

L. Meižienė

L.Arienė

Mokytojai įgis žinių ir įrankių darbe su gabiais mokiniais, atsiras galimybė stebėti gabių mokinių pažangą
Metodinis  užsiėmimas „Specifinės integruotos užduotys gabiems mokiniams. Susipažinimas su integruotų užduočių rengimo metodika“ Sausis D. Butkutė 

L. Šarūnienė

L. Meižienė

L. Arienė

Mokiniai pagal pateiktas užduotis parengs projektus ir pristatys projektinės dienos metu birželio mėnesį
Mokytojų, dalyvaujančių projekte, dalijimasis patirtimi iš mokymų ir tarptautinių seminarų. Per mokslo metus D. Butkutė 

L. Šarūnienė

L. Meižienė

L. Arienė

Mokytojai įgis žinių ir įgūdžių, kaip dirbti su gabiais mokiniais
Mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose Per mokslo metus D. Butkutė 

D. Baliutavičienė

Didės  mokymosi motyvacija ir  savivertė
1.3 Mokinių individualios pažangos stebėsenos portfolio kūrimas ir tobulinimas 

 

Mokinių individualių mokymosi planų tobulinimas ir reguliari stebėsena 4 kartus per mokslo metus I. Jančauskienė 

D. Butkutė

K. Syminas

80 proc. mokinių sieks nuolatinės pažangos. Mokinių pusmečio įvertinimuose sumažės neigiamų pažymių, padidės skaičius gerai besimokančių mokinių
Mokinių mokymosi pažangumo rezultatų reguliari stebėsena, pokalbiai 4 kartus per mokslo metus D. Butkutė 

I. Liebienė

Pagerės mokinių mokymosi kokybė pažangumo rodiklis
Asmeninio gyvenimo scenarijaus projektavimas Per mokslo metus Klasių vadovai Mokiniai supras tolesnio mokymosi siekius, planus
2 tikslas  Ugdyti mokinių kompetencijas,  plėtojant socialines ir pilietines veiklas 

 

2.1 Mokinių dalyvavimas nuosekliose, ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“ Klasės socialinio paso kūrimas Per mokslo metus V. Rubavičius Klasės vadovai labiau pažins savo  mokinius, pagerės mikroklimatas
Programų „Laikas kartu“ 1-4 klasėse ir „Paauglystės kryžkelės” 5-10 kl. įgyvendinimas Per mokslo metus L. Lapinskienė 

V. Rubavičius

D. Butkutė

Pagerės emocinė aplinka tarp bendraklasių, mokės spręsti konfliktus, mažės patyčių atvejų
Ugdymas mokyklos gyvenimu Per mokslo metus D. Auksorė 

L. Lingevičienė

Stiprės mokinių savivalda, ugdoma lyderystė
2.2 Pilietiškumo skatinimas, plėtojant savanorystės veiklas Miestelio socialinio paso pristatymas ir galimybių savanorystės veikloms numatymas Spalis D. Butkutė 

V. Rubavičius

Klasių vadovai susipažins su Vėžaičių miestelio situacijomis, pagal kurias galės orientuoti mokinius atlikti savanoriškas veiklas. Augs mokinių socialumas
Mokinių prezidentūros veikla, organizuojant labdaringas akcijas mokykloje Per mokslo metus D.Butkutė 

D. Auksorė

Bus surinkta lėšų projektams  pagalbos stokojantiems asmenims miestelyje ir rajone
Mokyklos tinklaveikos plėtra Per mokslo metus D. Baliutavičienė 

D. Butkutė

Augs mokinių socialumas, stiprės bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais
3 tikslas  Kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves,  tarnaujančias ugdymo proceso tobulinimui 

 

3.1 Edukacinių erdvių tobulinimas Mokyklos erdvių estetiškumo didinimas. Aplinkų bendrakūra Per mokslo metus D. Baliutavičienė 

D. Butkutė

V. Jonikaitė

I. Petrošienė

Kuriamas jaukumas, ugdomas darnos jausmas, geras skonis
Kūrybiškos edukacinės aplinkos kūrimas pamokose, neformaliajame švietime ir popamokinėje veikloje Per mokslo metus Mokytojai Patrauklus ugdymo(si) procesas, didesnė mokymosi motyvacija
Mokinių erdvės „Savas kampas“ tobulinimas Sausis D. Baliutavičiuenė 

D. Butkutė

Gerės mokinių savijauta, narystė ir bendrakūra
3.2 Ekologinio mąstymo formavimas, organizuojant mokinių projektinę veiklą 

 

Mokyklinio sklypo tobulinimas ir projektinės veiklos vykdymas Lapkritis D. Butkutė 

V. Rubavičius

Mokiniai per biologijos pamokas ir klasių valandėlių veiklas parengs projektus apie užaugintas kultūras mokykliniame sklype. Ugdoma sveikos gyvensenos, darnos samprata
Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse aplinkose Per mokslo metus Mokytojai Patiriamas mokymosi džiaugsmas, įgyjama prasmingos patirties

 

V SKYRIUS

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

7. Mokytojų tarybos posėdžių temos, data:

Eil. 

Nr.

Posėdžio tema Data
1. 2017-2018 m.m. veiklos plano aptarimas. 2017-09-25
2. Mokymosi pasiekimų tyrimo duomenų panaudojimas, užtikrinant pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams. PUG, 1,5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija. 

2017-10-30
3. I pusmečio 1-10 klasių pažangumo  rezultatų analizė ir individualių ugdymosi  planų apžvalga. 2018-01-26
4. Integruojamųjų programų diegimo efektyvumas ir galimybės. įsivertinimo duomenų analizė. 

2018-04-04
5. 1-4 klasių mokinių II pusmečio ir metinių pažangumo  rezultatų analizė ir individualių ugdymosi  planų apžvalga. 2018-05-29
6. 5-10 klasių  mokinių II pusmečio ir metinių pažangumo  rezultatų analizė ir individualių ugdymosi  planų apžvalga. 

2018-06-15

VI SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

8. Mokyklos tarybos veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

Tikslas Padėti mokyklos bendruomenei įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
Siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių teikimas. 

 

Tarybos narių, pareigų pasiskirstymas, veiklos plano aptarimas. 2017-rugsėjis Mokyklos direktorė ir tarybos pirmininkė Tarybos suformavimas
Budėjimo mokykloje organizavimas. Visus metus V. Jonauskas Pastovus ir efektyvus budėjimo užtikrinimas
Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas. Visus metus I. Jančauskienė Ugdymo  proceso užtikrinimas
Mokyklos atestacinės programos svarstymas 2017-lapkritis I. Jančauskienė Pritarimas atestacinei programai
Mokyklos tarybos ataskaitos ruošimas už 2017-2018 m.m. 2018- rugpjūtis I. Jančauskienė Išsamios ataskaitos pateikimas bendruomenei
Informacijos apie mokyklos tarybos veiklą pateikimas  mokyklos internetinėje svetainėje. Visus metus V. Jonauskas Nuolatinė informacijos sklaida
Ugdymo plano 2018-2019  m. m. svarstymas. 2018-rugpjūtis I. Jančauskienė Pritarimas ugdymo planui
Aprūpinimo ugdymo procesui reikalingų priemonių svarstymas. 

 

Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymo 2018-2019 m. m. svarstymas ir tvirtinimas 2018-balandis Mokyklos bibliotekos vedėja V. Šatkuvienė 

Tarybos nariai

Pedaogų poreikių ugdymo procesui maksimalus patenkinimas
Siūlymų dėl mokyklos materialinių ir finansinių išteklių racionalaus paskirstymo svarstymas, mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos kontrolė. Mokyklos 2% lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo svarstymas 2017-gruodis Mokyklos direktorė 

Tarybos nariai

Racionalus lėšų paskirstymas
Mokyklos  ūkinės – finansinės veiklos už 2017 m. aptarimas 2018-sausis Mokyklos direktorė 

Tarybos nariai

Išsamios ataskaitos pateikimas
Klausimų, problemų, atsiradusių ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, svarstymas. 

 

Kartu su kitais mo-kyklos savivaldos 

organais nuolat

teikti pasiūlymus

mokyklos administra-cijai dėl mokykloje

vykdomos veiklos.

Visus metus Tarybos nariai 

Mokyklos prezidentūra

Saugios emocinės aplinkos ir bendradarbiavimo mokykloje užtikrinimas
Mokyklinio autobuso naudojimo rekomendacijų teikimas 1917-spalis Mokyklos ūkvedė 

I. Jančauskienė

Racionalaus geltonojo autobusiuko naudojimo rekomendacijų pateikimas bendruomenei
Siūlymų dėl socialinės pilietinės veiklos pildymo ir atsiskaitomumo  pateikimas 2017-spalis V. Rubavičius Tikslingos ir konkrečios tvarkos modelio pateikimas bendruomenei
Aptarti mokinių poilsio zonų įrengimo galimybę 2017-lapkritis I. Jančauskienė 

Mokyklos prezidentas

Konkrečių siūlymų mokyklos bendruomenei pateikimas

VII SKYRIUS

MOKINIŲ PREZIDENTŪROS VEIKLOS PLANAS

9. Mokinių prezidentūros numatomos priemonės, data, atsakingi asmenys:

Eil. Nr.  

Priemonės pavadinimas

 

Data

 

Atsakingas asmuo

1. Mokinių savivaldos ir klasių seniūnų susirinkimai. Aktualių klausimų, problemų aptarimai. Paskutinį kiekvieno mėnesio trečiadienį Mokinių prezidentūros nariai, klasių seniūnai.
2. Dalyvavimas mokyklos tarybos ar kituose susirinkimuose. Visus mokslo metus I. Montvydas
3. Mokinių anketavimas mokytojų dienos nominacijų teikimui. Rugsėjis D.Auksorė
4. Mokyklos savivaldos veiklos metinis įvertinimas. Gegužė D.Auksorė
5. Mokytojų dienos renginys. Spalio 5 d. Mokinių prezidentūros nariai.
6. Kalėdinio karnavalo organizavimas. Gruodžio mėn. Mokinių prezidentūros nariai.
7. „MP paštas“ sukūrimas Visus mokslo metus L. Plesevičiūtė G.Bartkevičiūtė
8. Konkurso „Šauniausia klasė“ organizavimas Visus mokslo metus I. Montvydas 

V. Gruzdys

 

9. „Pyragų diena“ akcijos inicijavimas Lapkritis V. Gižaitė 

E.Grišanovaitė

10. Žiemos akcijos paukšteliams inicijavimas Lapkritis, gruodis, sausis D.Misevičiūtė 

V. Gruzdys

11. Kalėdinės gerumo akcijos vargstantiems inicijavimas Gruodis Mokinių prezidentūros nariai.
12. Kovo 11-osios akcijos organizavimas Kovo 12 d. E. Gusčius
13. „Savaitė be mobiliųjų telefonų“ inicijavimas Kovas J.Vainauskas
14. „Savaitė be namų darbų“ inicijavimas Kovas G. Bartkevičiūtė 

D. Misevičiūtė

15. Renginys „ Ateik į mokyklą su savo  augintiniu“ Gegužė D.Auksorė
16. Veiklos planavimas, pareigų pasiskirsymas Visus mokslo metus Mokinių prezidentūros nariai.
17. Mankštos organizavimas Kiekvieną ketvirtadienį visus mokslo metus J. Baltramaitytė. 

V. Gižaitė

J.Vainauskas

18. Informacijos mokiniams perteikimas savivaldos stende Visus mokslo metus T. Baliutavičius 

M. Dembinskas

19. Poilsio zonos pagyvinimas trečiame aukšte Visus mokslo metus Mokinių prezidentūros nariai.
20. Mokyklos prezidento/-ės rinkimai Rugsėjo 18 – 22 d. rinkimų agitacija 

29 d.  balsavimas

Spalio 5 d. Rezultatų paskelbimas

D.Auksorė
21. Rinkimai į mokyklos tarybą Iki rugsėjo 13 d. D.Auksorė

VIII SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

10. Metodinės tarybos veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

 

1 tikslas. Teikti metodinę pagalbą mokytojams ir klasių vadovams planuojant veiklą.

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Rekomendacijų teikimas, rengiant ilgalaikius planus. Metodinis susirinkimas „Dėl  rekomendacijų, rengiant titulinius lapus ilgalaikiams planams“. rugpjūčio 28 d. D. Butkutė 

L. Lingevičienė

Mokytojai numatys atskiras temas iš savo mokomųjų dalykų, kurias  integruos į “Lytiškumo ir sveikatos ugdymo programą“ bei kitas integruojamąsias programas, taip pat numatys 2 pamokas pagal kultūrinės pažintinės veiklos sritį, kurias praves netradicinėse aplinkose.
Rekomendacijų teikimas klasių vadovams dėl veiklos planų parengimo. rugpjūčio 29 d. D. Butkutė 

V. Rubavičius

Klasių vadovai parengs veiklos planus, kurie bus orientuoti į socialinio emocinio klimato gerinimą bei ekologinio auklėjimo sritį, kuriant netradicines edukacines erdves pamokoms organizuoti.
Dalykų mokytojų ilgalaikių planų ir klasių vadovų veiklos planų bei metodinių grupių veiklos planų apžvalga, aptarimas, tvirtinimas. rugpjūčio 31 d. D. Butkutė 

 

Bus aptarti ir patvirtinti dalykų mokytojų ilgalaikiai planai ir klasių vadovų veiklos planai bei metodinių grupių veiklos planai.
1.2. Rekomendacijų teikimas mokytojams dėl planų rengimo kokybės. Metodinis užsiėmimas – mokymai „Veiksmingo ir efektyvaus plano struktūra, formuluotės“. rugsėjis D. Butkutė 

I. Jančauskienė

Mokytojai pasidalins patirtimi ir mokysis, kaip parengti reikalavimus atitinkančius veiklos planus.
1.3. Pagalbos teikimas mokytojams, tiriant mokymo priemonių poreikį. 

 

Metodinis susirinkimas dėl mokymo priemonių poreikio bei galimybių jas įsigyti. balandis D. Butkutė 

L. Lingevičienė

L. Lapinskienė

Metodinių grupių pirmininkai pristatys apklausos dėl mokymo priemonių poreikio rezultatus ir bus numatyti prioritetai joms įsigyti.
 

2 tikslas  Organizuoti metodinius užsiėmimus, orientuotus į pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams.

2.1. 

Mokytojų skatinimas dalyvauti diskusijose, dalintis patirtimi dėl įvairių gebėjimų mokinių ugdymo.

Metodinė konferencija „Mokytojų darbo įrankiai, teikiant pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams“. kovas D. Butkutė 

L. Lingevičienė

I. Jančauskienė

Mokytojai pasidalins patirtimi, taikys įvairius metodus, teikiant pagalbą mokiniams ugdymo procese.
Diskusija – apskritas stalas „Specialiųjų poreikių mokinių sutrikimai ir būdai pamokose jiems palengvinti užduotis“. lapkritis D. Butkutė 

A. Balsevičienė

Dalykų mokytojams bus pristatyti atskirų mokinių sutrikimų apibūdinimai ir metodai, kuriais galima padėti tokiose situacijose siekti pažangos.
2.2. Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos tobulinimas. 

 

Metodinis susirinkimas „Dėl pagalbos mokiniui teikimo ir mokymosi pasiekimų gerinimo tvarkos“.  koregavimo. gruodis D. Butkutė Bus pakoreguotas pagalbos mokiniui teikimo tvarka ir su ja supažindinti mokytojai.
Metodinis užsiėmimas „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo“. vasaris D. Butkutė 

A. Balsevičienė

Bus aptartos galimybės siekti glaudesnio mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbia 

vimo. Bus siekiama tikslesnio mokomųjų dalykų temų suderinamumo.

Metodinis užsiėmimas „Pamokos kokybės tobulinimas, siekiant užtikrinti pagalbą mokiniui pamokoje“. kovas D. Butkutė 

L. Lapinskienė

Bus pateikta stebėtų pamokų anlizė, pateiktos rekomendacijos dėl pamomos kokybės tobulinimo.
3 tikslas  Vykdyti priimtų tvarkų laikymosi priežiūrą.
3.1. Priimtų tvarkų ar tvarkos aprašų peržiūra, aptarimas, koregavimas. Metodinis susirinkimas „Dėl mokinių pažangos ir vertinimo tvarkos aprašo“ koregavimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

spalis D. Butkutė 

L. Lapinskienė

Bus pakoreguotas mokinių pažangos ir vertinimo tvarkos aprašas bei supažindinti su juo mokytojai.
Metodinis susirinkimas „Dėl programų integravimo į ugdymo turinį ir integruotos veiklos aprašo“ koregavimo. 

 

 

lapkritis D. Butkutė 

L. Lingevičienė

Bus pakoreguotas aprašas „Dėl programų integravimo į ugdymo turinį ir integruotos veiklos“, su juo bus supažindinti mokytojai. 

 

Metodinis susirinkimas „Dėl TAMO pildymo priežiūros ir pastabų“. 4 kartus per mokslo metus D. Butkutė Mokytojai susipažins su pastabomis ir rekomendacijo 

mis, kaip teisingai pildyti atskiras TAMO skiltis.

3.2. Tiriamosios veiklos vykdymas dėl integruojamųjų programų diegimo ugdymo procese. Metodinis užsiėmimas „Dėl tyrimo apie integruojamųjų programų diegimą pristatymo“. kovas D. Butkutė 

L. Lingevičienė

Mokytojai susipažins su situacija, kaip diegiamos integruotosios programos, pagal tyrimo išvadas bus pateiktos rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo galimybių.
4 tikslas Inicijuoti gerosios patirties sklaidą.
4.1. Projekto „Kolega-kolegai“ vykdymas. Metodinis susirinkimas „Dėl atvirų veiklų plano principų numatymo“. spalis D. Butkutė 

L. Lingevičienė

Bus parengtas planas, pagal kurį mokytojai turės galimybes apsilankyti kolegų pamokose ir dalintis gerąja patirtimi.
Metodinis susirinkimas „Dėl kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimo efektyvumo“. gegužė D. Butkutė Atlikus programos vykdymo SSGG bus numatytos gairės kitų mokslo metų veiklai palnuoti.
Metodinis užsiėmimas „Dėl pedagoginių skaitymų organizavimo“. kovas D. Butkutė 

V. Šatkuvienė

Mokytojai studijuos pasirinktą šaltinį socialinio emocinio klimato kūrimo klausimu, dalinsis įžvalgomis, diskutuos, pritaikys įgytas žinias praktinėje veikloje.

 

IX SKYRIUS

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

11. Klasių vadovų metodinės grupės veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

1 tikslas Ugdyti mokinių kompetencijas plėtojant socialines ir pilietines veiklas.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Programos  „Paauglystės kryžkelės“ koordinavimas. Rekomendacijos dėl planų parengimo pagal programą „Paauglystės kryžkelės“  ir socialinę – pilietinę programą. 

 

2017 m. rugsėjo mėn. V. Rubavičius 

I. Liebienė

Klasių vadovai remsis rekomendacijomis rengiant klasių vadovų planus.
Sklaida spaudoje, mokyklos stende apie klasių vadovų veiklą pagal programą „Paauglystės kryžkelės“. Per mokslo metus V. Rubavičius 

L.Meižienė

 

Bus vykdoma sklaida apie mokykloje įgyvendinamą socialinio emocinio ugdymo programą 

„ Paauglystės kryžkelės“.

Klasės socialinio paso kūrimas. lapkritis
  1. Liebienė
Klasių vadovai sukurs klasių socialinius pasus, labiau pažins mokinius, gerės socialinis emocinis klimatas klasėse.
1.2. Pilietiškumo skatinimas plėtojant savanorystės veiklas. Susitikimas su Vėžaičių seniūnijos socialine darbuotoja S. Grykšiene dėl miestelio socialinio paso pristatymo. 2017 m. rugsėjo mėn. V. Rubavičius 

I. Liebienė

Klasių vadovai susipažins su situacija miestelyje dėl mokinių savanorystės galimybių.
Sklaida spaudoje, mokyklos stende, tinklalapyje apie klasių vadovų veiklą pagal socialinę – pilietinę programą. per mokslo metus L. Meižienė 

V. Rubavičius

Bus vykdoma klasių vadovų patirties sklaida ir apie tai supažindinama žiniasklaidoje.
N. Kurapkaitienės ir M. Kėžaitės – Jakniūnienės knygos „Būk savanoris – keisk pasaulį“ aptarimas. balandis V. Rubavičius 

D. Auksorė

Klasių vadovai susipažins su mokinių savanorystės idėjomis ir rekomenduos šią veiklą savo ugdytiniams.
2 tikslas Kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves, tarnaujančias pamokinės veiklos organizavimui.
2.1. Edukacinių erdvių tobulinimas, kuriant netradicines erdves panaudoti pamokinės veiklos organizavimui. Diskusija „Erdvių pasirinkimas mokyklos teritorijoje netradicinėms veikloms organizuoti“. spalis V. Rubavičius 

V. Jonikaitė

V. Jonauskas

Klasių vadovai diskutuos ir atrinks erdves mokyklos teritorijoje, kurias būtų galima tobulinti ir jos tarnautų netradicinėms veikloms organizuoti.
2.2. Ekologinio mąstymo formavimas per mokinių veiklas. Mokyklinio sklypo priežiūra, sėjamų daržovių pasirinkimas, aptarimas, konsultacijos su biologijos mokytoja, projekto parengimas. per mokslo metus V. Rubavičius 

J. Narutavičienė

Ugdytiniai turės galimybę susipažinti su įvairių sėjamų kultūrų specifika, ekologiniu jų auginimu.

 

X SKYRIUS

DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

12. Dalykų mokytojų metodinės grupės veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

 

1 tikslas. Užtikrinti  kokybišką dalykų  mokymą, tikslingai taikyti  inovatyvius, šiuolaikiškus mokymo metodus ugdymo procese bei laiku suteikti mokiniams mokymosi pagalbą.

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Pagalbos teikimas siekiant mokymosi pažangos. Diskusija „Pagalbos mokiniui būdai pamokoje ir laiko vadyba teikiant pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams“. spalis L. Lingevičienė 

I. Jančauskienė

Dalykų mokytojai  pasidalins patirtimi, kaip pamokje patobulinti laiko vadybą.
Mokinių individualių mokymosi planų pildymo aptarimas. 4 kartus per metus I.Jančauskienė 

L. Lingevičienė

D. Butkutė

Dalykų mokytojai  nuolat žinos situaciją apie kiekvieno mokinio daromą pažangą ir atvejus, kai reikalinga pagalba. Sumažės neigiamų balų skaičius pusmečio įvertinimuose.
Dalyvavimas Klaipėdos rajono konferencijoje,,Gautų žinių pritaikymas praktikoje”. per pavasario atostogas D. Butkutė 

L. Lingevičienė

Mokytojai pasidalins gerąja patirtimi, įgis naujų kompetencijų, pritaikys pamokose naujus metodus.
Apklausa „ Dėl vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių reikalingumo“. balandis L. Lingevičienė 

V. Šatkuvienė

Bus išsiaiškinta, kokios mokymo priemonės ir vadovėliai yra reikalingiausi.
1.2. Ugdytinių gebėjimų atskleidimas ir sąlygų sudarymas  jiems tobulėti, nukreipti kūrybinei veiklai. (Darbo su ypatingų poreikių vaikais organizavimas). Ugdomųjų dalykų dienos, savaitės, olimpiados, mokinių darbų parodos. per mokslo metus Dalykų mokytojai Stiprės mokymosi motyvacija, vyks įtraukus mokymas, bus stebima mokinio ūgtis.
Dalyvavimas projekte 

„ Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Darbas su moduliais. Dalijimasis patirtimi.

per mokslo metus Dalykų mokytojai Mokytojai įgis patirties dirbdami su moduliais, kurie yra skirti gabių vaikų ugdymui, dalinsis patirtimi su kolegomis.
Dalyvavimas rajono dalykinėse olimpiadose, konkursuose. per mokslo metus Dalykų mokytojai Dalyvaudami olimpiadoje mokiniai patirs sėkmę, įgys didesnę motyvaciją mokytis.
1.3. Mokinių individualios pažangos stebėsenos portfolio kūrimas ir tobulinimas. Atvirų pamokų vedimas ir aptarimas ,,Kolega – kolegai”. per mokslo metus Dalykų mokytojai Mokytojai pasidalins gerąja patirtimi, įgis naujų kompetencijų.
Metodinis užsiėmimas „Individualių mokymosi planų modelio tinkamumas ir tobulinimo galimybės“. vasaris I. Jančauskienė 

L. Lingevičienė

Dalykų mokytojai aptars esamo individualaus mokymosi plano efektyvumą, numatys tobulunimo galimybes.
 

2 tikslas  Kurti mokyklos aplinkos erdves, tarnaujančias ugdymo procesui tobulinti.

 

2.1. Esamų edukacinių erdvių tobulinimas ir pritaikymas pamokinės veiklos organizavimui. ,,Sėkmės pamokų“ netradicinėse erdvėse aptarimas, diskusija. Per mokslo metus L. Lingevičienė 

Dalykų mokytojai

Pagerės pamokų kokybė, mokytojai įgis naujų kompetencijų.
Diskusija „Erdvių pasirinkimas mokyklos teritorijoje netradicinėms pamokoms organizuoti“. spalis L. Lingevičienė 

Dalykų mokytojai

Dalykų mokytojai diskutuos ir atrinks erdves mokyklos teritorijoje, kurias būtų galima tobulinti ir jos tarnautų netradicinėms pamokoms organizuoti.

 

XI SKYRIUS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

13. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

1 tikslas Gerinti mokymo(si) pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų  

mokiniams.

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
 

1.1. Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių

gebėjimų mokiniams.

Bendradarbiavimas su priešmokyklinio ugdymo grupe: 

knygų skaitymo veikla „Mokinys mokiniui“.

nuo spalio iki birželio 2-4 klasių mokytojos Gerės skaitymo įgūdžiai. Kils mokinių ir priešmokyklinio koncentro ugdytinių motyvacija skaityti knygas.
Kontrolinių užduočių rengimas 4 klasės mokinių žinių patikrinimui. spalis 1-3 klasių mokytojos Išaiškės kiekvieno mokinio žinių lygis, bus suteikta reikiama pagalba.
Ugdymo proceso stebėjimas: penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje. lapkritis E. Strazdauskienė 

J. A. Lukauskienė

R.Pozingienė

Paaiškės penktokų adaptacija
Dailaus rašto konkursas. lapkritis L. Lapinskienė Bus skatinama dailaus rašto motyvacija.
Atvirų pamokų organizavimas tėvams „Tėvų diena mokykloje“. vasaris 1-4 klasių mokytojos Mokymosi proceso stebėjimas ir aptarimas individualiai su mokiniais ir tėvais. Savalaikės pagalbos teikimas.
Mokinių pasiekimų patikrinimo testų pateikimas 2 ir 4 kl. balandis-gegužė D. Butkutė Bus stebima mokymosi proceso pažanga. 

Teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti.

Diagnostinių testų rengimas 3 kl. mokiniams. balandis L. Šarūnienė 

D. Butkutė

Bus stebima mokymosi proceso pažanga. 

Teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti.

Apskritas stalas – diskusija: „Ugdymo strategijų taikymas, plėtojant gabių mokinių kompetencijas, siekiant ugdymo(si) kokybės“. kovas 1-4 klasių mokytojos 

Lapių ir Dovilų pagrindinių mokyklų pradinių klasių mokytojos

Vyks patirties sklaida, dalijimasis gerąja patirtimi tarp kitų mokyklų.
1.2. Gabių mokinių poreikių tenkinimas. Matematikos olimpiada „Kengūra“. kovas 1-4 klasių mokytojos Gabieji mokiniai atskleis savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę.
Dalyvavimas projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. per mokslo metus L. Šarūnienė 

E. Strazdauskienė

Vyks gabių mokinių ugdymas, bus stebima jų ugdymosi pažanga.
Konkursas „Šviesoforas“. gegužė L. Lapinskienė Gabūs mokiniai turės galimybę lavintis integruotoje veikloje.
Moksleivių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, projektuose, sporto varžybose. per  mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Gabieji mokiniai parodys savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę. 

 

2 tikslas Ugdyti pilietines, socialines bei emocines kompetencijas. 

 

2.1. Pilietiškumo ir socialinių -  emocinių kompetencijų skatinimas. 

 

Akcija „Išjunk elektrą“. kovas 1-4 klasių mokytojos Bus  skatinamas mokinių pilietiškumas.
Akcija „Darom2017“. balandis 1-4 klasių mokytojos Bus  skatinamas mokinių pilietiškumas.
Integruota diena „Istorinį šimtmetį pasitinkant“. 2018-02-15 1-4 klasių mokytojos Bus  skatinamas mokinių pilietiškumas.
2.2. 

„Laikas kartu“ programos panaudojimas stiprinant socialinius-emocinius tarpusavio ryšius.

Diskusija dėl  programos „Laikas kartu“ pritaikymo stiprinant mokinių socialinius-emocinius tarpusavio ryšius. spalis 1-4 klasių mokytojos Mokytojos pasidalins patirtimi ir naudos įvairius metodus klasės vadovo veikloje.
Švietėjiškos veiklos organizavimas tėvams.  Psichologės paskaita tėvams. vasaris L. Lapinskienė Stiprės socialiniai-emociniai ryšiai šeimose.
2.3. Mokyklos kultūrą atspindinčių renginių ir projektinės veiklos vykdymas. Projekto „Pirmoko kelias“ efektyvumas ir rezultatai. gruodis 1 klasių mokytojos 

D. Butkutė

E. Strazdauskienė

Bus aptarti pirmokų adaptacijos klausimai, pateiktos rekomendacijos mokytojoms dėl socialinių įgūdžių lavinimo būdų.
Projektas „Košės diena 2017“. rugsėjis spalis 1 klasių mokytojos Mokiniai susipažins su sveikos mitybos principais.
Konkursas „Sveiki dantys“. spalio12 d. L. Lapinskienė 

L. Šarūnienė

Bus vykdoma dantukų prevencija.
Etno savaitė „Tautosakos lobių beieškant“. 2018-03- 26-30 1-4 klasių mokytojos Mokiniai plačiau pažins lietuvių tautosaką. Vyks patyriminis ugdymas.
Dalyvavimas projekte, skirtame motinos dienai. gegužė L. Lapinskienė Mokiniai atskleis savo kūrybinius gebėjimus.
Projektas „Mažiau šiukšlių“. balandis- gegužė 1-4 klasių mokytojos Plėsis mokinių žinios ir praktiniai įgūdžiai siekiant mažinti šiukšlių ir atliekų kiekius bei paskatins tinkamai tvarkyti atliekas.
3 tikslas        Kurti edukacines erdves pamokinės veiklos organizavimui.
3.1.Sąlygų sudarymas mokiniui ugdytis netradicinėje erdvėje, patiriant pažinimo džiaugsmą, 

tyrinėjant gamtinę, socialinę ir kultūrinę aplinką.

Edukacinės išvykos. Pažinimo dienos įvairiose edukacinėse erdvėse. rugsėjis ir gegužė 1-4 klasių mokytojos Stiprės mokinių mokymosi motyvacija, akiratis, žinios ir galimybės.
Projektas „Rudens gėrybės ir grožybės“. spalis 1-4 klasių mokytojos Mokiniai pristatys projektus apie užaugintas daržoves mokyklos bendruomenei.
Integruotos dienos organizavimas 

„I. Simonaitytė-Klaipėdos krašto metraštininkė“.

2017-11-17 1-4 klasių mokytojos Stiprės  mokymosi motyvacija, mokiniai plačiau susipažins su rašytojos I. Simonaitytės indėliu į krašto istoriją.
Edukacinės erdvės tobulinimas prie mokyklos. „Ką pasėsi, tą ir pjausi“. balandis 1-4 klasių mokytojos Bus formuojama ekologinė kultūra, skatinamas  gamtinės aplinkos pažinimas, stebėjimas, tyrinėjimas.
Edukacinės erdvės kūrimas „Mokausi žaisdamas“. per visus mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Bus skatinamas mokinių draugiškumas ir bendravimas pertraukų metu.
4 tikslas            Tobulinti pedagogų dalykines ir bendrąsias kompetencijas.
4.1. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulėti, bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja darbo 

patirtimi.

Metodinės grupės posėdis dėl  2017-2018 m. m. pradinio ugdymo programos dalykų ilgalaikių planų, klasės vadovo, neformaliojo ugdymo planų ruošimo metodikos  ir derinimo, metodinės grupės veiklos plano sudarymo. rugsėjis D. Butkutė 

L. Lapinskienė

Bus aptarta planų ruošimo metodika, planai bus patvirtinti.  Bus sudarytas metodinės veiklos planas.
Metodinės grupės susirinkimas „Dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių poreikio aptarimo“ balandis L. Lapinskienė Bus atlikta apklausa ir pristatyti rezultatai, numatyti prioritetai vadovėliams ir mok
Metodinis užsiėmimas „Dėl pamokos kokybės tobulinimo, aiškinimo metodo pamokoje“ vasaris L. Lapinskienė Mokytojai dalinsis patirtimi, pagilins kompetencijas susijusias su pamokos organizavimo klausimais.
Bendradarbiavimas su priešmokyklinio ugdymo auklėtojomis. Veiklos stebėjimas 1 klasėje. spalis D. Butkutė, 

L. Lapinskienė

R. Pozingienė

R. Pikturnienė

Bus aptarti perimamumo klausimai, pateiktos rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogėms dėl socialinių įgūdžių ugdymo.
Patirties mainai „Kolega kolegai“. 

Atviros pamokos, veiklos.

per visus mokslo metus. 1-4 klasių mokytojos Mokytojai stebės 

ir aptars atviras kolegių pamokas;

visi mokytojai patobulins

profesines, vadybines

kompetencijas.

Konsultacijos ir bendradarbiavimas   su pagalbos mokiniui specialistais. 

 

per visus mokslo metus. 1-4 klasių mokytojos Bus stebimas  kiekvieno mokinio mokymosi procesas ir teikiama savalaikė pagalba.
Patirties mainai „Mokau kitus“. (Mokytoja susikeičia ir moko savo kolegės vaikus.) 1 kartą per mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Stiprės mokinių mokymosi motyvacija.
Atvira veikla: „Ką geba priešmokyklinukas“. gegužė
  1. Šarkauskienė
Vyks atvirų veiklų lankymas, bendradarbiavimas su auklėtojomis.
Atviros pamokos  4 klasėje lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams. gegužė
  1. I. Šarkauskienė
Vyks atvirų veiklų lankymas, bendradarbiavimas su būsimais penktokais.
Dalyvavimas seminaruose pagal ŠC planą. per visus mokslo metus 1-4 klasių mokytojos 

D. Butkutė

Tobulės mokytojų kompetencijos.
Sklaida mokyklos tinklapyje, laikraščiuose apie pradinių klasių mokinių ir mokytojų veiklą. per visus mokslo metus L. Lapinskienė 

D. Butkutė

Apie mokykloje vykstančias veiklas žinos platesnė visuomenės dalis.
Apskritieji stalai: dalijimasis seminarų medžiaga. per visus mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Mokytojai taikys seminarų medžiagą ugdymo procese.

 

XII SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

14. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinės grupės veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

1 tikslas Parengti tarpusavyje derinčius planus.
Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
Priešmokyklinio ugdymo grupių planų derinimas su Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2017-2018 m. m. tikslais ir uždaviniais. Priešmokyklinio ugdymo metinio ir savaitinio plano derinimas. rugsėjis V.Galinienė, 

S. Tilvikienė,

R. Šatkienė

Parengtuose priešmokyklinio ugdymo planuose atsispindės suderintas su mokyklos veiklos planu  turinys.
2 tikslas  Išsiaiškinti ugdymo proceso spragas.
Aptarti bendras pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių rekomendacijas. Pirmokų ir priešmokyklinukų adaptacijos aptarimas, veiklų ir pamokų stebėjimas. spalis Virginija Galinienė, Stepanija Tilvikienė, Ramunė Šatkienė Aptartos situacijos  ir pateiktos rekomendacijos palengvins vaikų adaptacijos procesus.
Aptarti ugdymosi sėkmes ir sunkumus su tėvais. Tėvų susirinkimas „Priešmokyklinuko sėkmės atvejai“. balandis Virginija Galinienė, Stepanija Tilvikienė, Ramunė Šatkienė Tėvai susipažins su vaikų pasiekimais, bus pateiktos rekomendacijos, kaip tobulėti ir siekti geresnių rezultatų, ugdant socialinius įgūdžius.
3 tikslas    Tobulinti ugdymo procesą, kuriant įvairias mokymo priemones.
Stendinių, žodinių, vaizdinių pranešimų ir priemonių kūrimas, siekiant praturtinti ugdymo procesą. 

 

Klaipėdos rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogių apskrito stalo diskusija Vėžaičių pagrindinėje mokykloje „OPA ir PA priešmokyklinėje grupėje‘‘. balandis V.Galinienė, 

S.Tilvikienė,

R. Šatkienė

Pedagogės pasidalins patirtimi dėl mokymo programos efektyvumo, numatys veiksmingesnius programos panaudojimo būdus.
4 tikslas  Supažindinti ir susipažinti su vaikų branda mokyklai ir priešmokyklinei grupei.
4.1. 

Susipažinimas su esamų ir būsimų priešmokyklinukų žiniomis ir įgūdžiais.

 

Esamų ir būsimų piešmokyklinukų pasiekimai ir jų pažangos   analizė. Gegužė V.Galinienė, S.Tilvikienė, 

R. Šatkienė

Bus numatytos planavimo ir veiklos perspektyvos kitiems mokslo metams.
4.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas  su Vėžaičių lopšelio- darželio pedagogėmis ugdymo klausimais. Metodinis užsiėmimas „Ugdytinių adaptacija priešmokyklinėje grupėje“. lapkritis V.Galinienė, S.Tilvikienė, 

R. Šatkienė

Pedagogės susipažins su ugdytinių adaptacijos sėkmėmis ir sunkumais, bus pateiktos konkrečios rekomendacijos, kaip tobulinti ugdomąją veiklą ikimokyklinio ugdymo etape.
Metodinis užsiėmimas „Būsimų priešmokyklinukų ugdymo veiklos stebėjimas, aptarimas“. gegužė V.Galinienė, S.Tilvikienė, 

R. Šatkienė

Pedagogės susipažins su ikimokyklinės grupės ugdytiniais, aptars ugdymosi sėkmes ir sunkumus, pakvies būsimus ugdytinius į susitikimą mokykloje.

 

XIII SKYRIUS

RENGINIŲ PLANAS

15. Numatomos ugdymo mokyklos gyvenimu priemonės, data, atsakingi asmenys:

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo
Tradiciniai renginiai
1. Rugsėjo pirmosios šventė „Sveika, mokykla“ 09-01 D. Butkutė
2. Europos kalbų dienos paminėjimas „Kalbame Europos kalbomis“ 09-25 D. Butkutė 

D. Auksorė

L Lingevičienė

3. Šventė „Puokštė mokytojui“ 10-06 L. Lingevičienė 

D. Auksorė

4. Edukacinė derliaus šventė „Ką pasėsi, tą ir pjausi“ spalis L. Lingevičienė 

J. Narutavičienė

5. Renginys bibliotekoje „Žodžiai ir garsai“ balandis V.Šatkuvienė 

R. Pozingienė

6. Kalėdinė šventė „Baltosios kalėdos“ 12-22 D. Butkutė 

L. Lingevičienė

D. Auksorė

7. Renginys „Sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena“ 01-12 L. Lingevičienė 

I. Jančauskienė

8. Renginys „Istorinį šimtmetį prisiminus“ 02-15 D. Butkutė 

L. Lingevičienė

I. Jančauskienė

9. Užgavėnių šventė „Žiema, bėk iš kiemo“ vasaris L. Lingevičienė
10. Kaziuko amatų mugė. kovas L. Lingevičienė 

L. Lapinskienė

11. Žemės dienos paminėjimo renginys „Kelkis, mano žeme!“ kovas L. Lingevičienė 

J. Narutavičienė

L. Lapinskienė

12. Mokslo metų užbaigimo šventės. 06-01 

06-15

L. Lingevičienė
Klasių renginiai
13. 5 klasės renginys „Žalia iškyla mokyklos kieme“ kovas D. Auksorė
14. 6 klasės renginys ,,Juokas – dalykas rimtas“ kovo 30d. L. Lingevičienė
15. 7 klasės renginys „Tas saldus žodis – meilė“ vasario 14d. L. Meižienė
16. 8 klasės renginys viktorina „ Moki žodį – žinai kelią“ lapkričio 

17 d.

V. Rubavičius
17. 9 klasės renginys gimtadienio šventė „Pragaras ir rojus“ kovas
  1. Liebienė
18. 10 klasės renginys, turnyras „Kova dėl didžiausio Velykinio kiaušinio“ kovas B. Ruigienė
19. Pradinių klasių  renginys, etno savaitė  „Tautosakos lobių beieškant“ kovo 26-30 L. Lapinskienė 

R. Pozingienė

L. Šarūnienė

I. Šarkauskienė

I. Rubavičienė

Priešmokyklinių grupių renginiai
20. Vakaronė močiutėms ir seneliams „Po rudens darbų“ 11-11 R.Šatkienė 

V. Galinienė

21. Atvelykio šventė „Aš margutį ridenu“ balandis R.Šatkienė 

V. Galinienė

22. Šventė „Aš -  būsimas pirmokas“ gegužė R.Šatkienė 

V. Galinienė

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

17. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorius.

18. už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.

___________________________________

 

PRITARTA

Mokytojų  tarybos

2017-10-05 posėdžio protokolo

Nr. 2-9 nutarimu

 

 

Komentarai negalimi.