Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

 

2017 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Sustok, akimirka …

es-469 protai-1 protai-5 img_4507 popamokine-116 simtadienis-14 popamokine-83 futbolas-294 mokytojai-2 img_4130 isukis2-17 disputas-2 futbolas-185 img_4201 futbolas-352 img_4586 popamokine-53 protai-23 2011-04-05-13 img_4231 blynai-29 gandrai-36 mokytojai-24 2011-04-05-1 kovo_11-14 blynai-34 popamokine-19 popamokine-44 kaziukas-31 europos-96 blynai-21 gandrai-29 knyga-229 europos-41 img_8752 blynai-0 isukis2-13 kaziukas-28 isukis2-28 kaziukas-46

Veiklos programa

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2016 m.  rugsėjo 23 d.

įsakymu Nr. V-138/1

 

2016–2017 MOKSLO  METŲ  KLAIPĖDOS R.  VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS  VEIKLOS  PLANAS

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

Vėžaičių pagrindinės mokyklos veikla 2015–2016 mokslo metams buvo susijusi su mokyklos strateginio plano 2015–2019 m. įgyvendinimu. Rengiant veiklos planą atsižvelgta į mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus.

Rengiant mokyklos veiklos planą, remtasi:

-          Valstybinės švietimo politikos 2013-2022 m. strategija.

-          LR švietimo įstatymu, 2011 m.

-          Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis 2012 m.

-          Klaipėdos rajono savivaldybės strateginiu planu 2016-2018 m.

Atsižvelgta į:

-          mokyklos socialinės veiklos ypatumus;

-          mokyklos vykdomą veiklą bei turimus išteklius.

Planavimo struktūrą sudarė mokyklos strateginis planas, metinis veiklos planas,

mokyklos ugdymo planas, ugdymo turinio veiklos planai, metodinės tarybos ir metodinių grupių planai, klasių auklėtojų planai, Mokyklos tarybos planas, Vaiko gerovės komisijos veiklos planas, bibliotekos veiklos planas ir kiti dokumentai.

2015–2016 mokslo metais mokykloje kartu su Girininkų pradinio ugdymo skyriaus vaikais mokėsi 210 mokinių, dirbo 32 pedagoginiai darbuotojai. Iš jų 12 mokytojų metodininkų, 17 vyresniųjų mokytojų ir 3 mokytojai dar neturi kvalifikacinės kategorijos.

Nuo 2016 m. mokykla pradėjo vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą su 2 priešmokyklinio ugdymo grupėmis, kuriose buvo 25 ugdytiniai.

Praėjusiais mokslo metais mokyklą baigė 7 dešimtokai:

Metai Dalykas Viso mo-kinių Atvyko/ Neatvyko % Išlaikė/ Neišlaikė Išlaikė/ Neišlaikė 

(%)

Pažymiai Pažymių vidurkis
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2015- 

2016 m.

m.

Lietuvių k. 7 7 / 0 100 / 0 4/3 57/43 - - - - 2 1 1 3 - - 4,29
Matematika 7 / 0 100 / 0 2/5 29/71 - - - - 1 - 1 - 4 1 2,71

 

 

 

 

Apibendrinant praėjusių mokslo metų veiklą būtų galima pateikti tokią SSGG skalę.

 

Stiprybės Sunkumai
 1. Dirba aukštos kvalifikacijos mokytojai.
 2. Mokymui (si) palanki aplinka.
 3. Tikslinga pagalba planuojant karjerą.
 4. Bendra pagalbos vaikui specialisčių

veikla, sprendžiant vaiko problemas.

 1. Subalansuotos bendrojo ugdymo plano ir

mokyklos ugdymo plano nuostatos.

6. Efektyvi pailgintos dienos grupės veikla.

 1. Atskirų mokinių pažanga.
 2. Nepakankamas galimybių išnaudojimas

dalinantis gerąja patirtimi.

 1. Nepakankama tėvų pagalba vaikams

mokantis.

 1. Mokytojų darbas keliose darbovietėse.
 2. Nepakankami mokėjimo mokytis

gebėjimai.

Galimybės Grėsmės
 1. Skatinti projektinę veiklą.
 2. Eliminuoti pamokų praleidimą be

pateisinamų priežasčių ir vėlavimąsi.

 1. Didinti namų darbų ir grįžtamojo ryšio

poveikį.

 1. Skatinti skaitymą ir rašymą, mokant visų

dalykų.

 1. Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą su

socialiniais partneriais ir Vėžaičių bendruomene.

 1. Nepilnai patenkinami mokinių ir

mokytojų ugdymo (si) poreikiai dėl MK lėšų trūkumo.

 1. Mokinių mažėjimas 9 ir 10 klasėse
 2. Sudėtinga kvalifikuotų specialistų

paieška.

II.  VIZIJA

 

Tapti modernia, demokratijos principais besivadovaujančia, atitinkančia gyvenimo keliamų reikalavimų ir poreikių pagrindine mokykla, kurioje kiekvienas bendruomenės narys galėtų įsigyti  ir tobulinti  savo kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams.

 

III.  MISIJA

 

Teikti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą Vėžaičių mikrorajono ir kitiems Klaipėdos rajono mokiniams, ugdyti pilietiškai atsakingą, orientuotą į dvasinių vertybių puoselėjimą, laisvą, aktyvų demokratinės bei žinių visuomenės pilietį.

 

IV.  FILOSOFIJA

Gerbdami vaiką ir save, priimdami jį tokį, koks jis yra, pradėję bendradarbiauti su vaiku, mes dedame svarbiausius žmogiškumo pamatus.

 

V.  VERTYBĖS

 

Tolerancija, demokratiškumas, pagarba, teisingumas, geranoriškumas.

 

VI.  PRIORITETAS

Ugdymo kokybės tobulinimas, siekiant mokyklos bendruomenės veiklų dermės.

 

VII.  TIKSLAI

 

1. Užtikrinti mokinių individualios pažangos augimą.

2. Kurti savitą mokyklos aplinką.

3. Diegti socialines-emocines vertybes, vienijančias mokyklos bendruomenę.

 

VIII.  UŽDAVINIAI

 

1.1. Individualių mokymosi planų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti.

1.2. Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas siekiant gabių mokinių pažangos.

 

2.1. Ekologinės sampratos formavimas.

2.2. Edukacinių erdvių tobulinimas.

 

3.1. Socialinio-emocinio tyrimo rezultatų panaudojimas bendruomenės tarpusavio

bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiams tobulinti.

3.2. „Lions Quest“ ir „Antro žingsnio“ programų panaudojimas stiprinant

emocinius tarpusavio ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių.

IX.  MOKYTOJŲ  TARYBOS  POSĖDŽIAI

Eil. Nr. Posėdžio tema Data Atsakingas asmuo
1 Dėl standartizuotų testų duomenų panaudojimo, siekiant individualios mokymosi pažangos 2016 m. gruodis Kęstutis Syminas
2 Dėl i pusmečio mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų 2017 m. sausis Diana Butkutė
3 Dėl socialinio-emocinio tyrimo išvadų panaudojimo mokinių socialinės ir emocinės aplinkos tobulinimui 2017 m. kovas Diana Butkutė
4 Dėl mokymosi pasiekimų ir papildomų darbų skyrimo 14- ir 5 klasių mokiniams 2017 m. gegužė Diana Butkutė
5 5.1. Dėl 6-10 klasių mokinių mokymosi rezultatų, kėlimo į aukštesnes klases ir papildomų darbų skyrimo 2017 m. gegužė Diana Butkutė 

 

5.2. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatų
5.3. Dėl mokyklos ugdymo plano 2017–2018 m. m. projekto Kęstutis Syminas
6 2016–2017 mokslo metų veiklos analizė ir tikslai bei uždaviniai 2017–2018 mokslo metams 2017 m. rugpjūtis Saulė Rudaitytė

X.  MOKYKLOS  TARYBOS  POSĖDŽIAI

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS:  padėti mokyklos bendruomenei įgyvendinti iškeltus tikslus ir uždavinius.

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI:

a)      Teikti pasiūlymus mokyklos bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis.

b)      Skatinti mokyklos ir bendruomenės bendradarbiavimą.

c)      Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos mokyklai ir kitas mokyklos bendruomenėje

atsiradusias problemas.

d)     Pritarti mokyklos metinei veiklos programai, mokyklos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, teikiamiems mokyklos direktorės, priimti sprendimus dėl ugdymo plano.

e)      Teikti  siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, talkinti formuojant mokyklos

materialinius, finansinius išteklius..

g)  Teikti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje apie mokyklos tarybos veiklą.

Eil. Nr. Mokyklos tarybos posėdžiai Data Atsakingas
1 Dėl mokyklos 2% lėšų paskirstymo ir efektyvaus panaudojimo Gruodis Tarybos nariai
2 Ūkinė –finansinė ataskaita  2015–2016 m. m. Sausis Tarybos nariai
3 Aprobuoti ugdymo planą 2016–2017 m. m. Rugpjūtis Tarybos nariai
Organizacinė veikla:
1 2016–2017m. m. mokyklos tarybos plano svarstymas. Rugsėjis I. Jančauskienė
2 Budėjimo mokykloje organizavimo tobulinimas ir  pateikimas Rugsėjis V. Jonauskas
3 Mokyklos savivaldos ir mokyklos tarybos susirinkimų 1 kartą per ketvirtį organizavimas. Visus metus I. Jančauskienė
4 Kvalifikacijos tobulinimo, pažintinei veiklai skirtų, IT lėšų panaudojimo aptarimas. Gruodis I. Jančauskienė
5 Socialinės veiklos pildymo ir įforminimo analizė ir atsiskaitymo tobulinimo rekomendacijų teikimas mokyklos bendruomenei. Sausis-birželis L. Meižienė
8 Vadovėlių užsakymo svarstymas Iki 05-20 Tarybos nariai
9 Mokyklos tarybos ataskaitos ruošimas už 2015–2017m. Iki 06-20 Tarybos nariai
10 Mokytojų kvalifikacijos kėlimo svarstymas Visus metus Tarybos nariai
11 Teikti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje apie mokyklos tarybos veiklą. Visus metus Tarybos nariai

 

XI.   DIREKCINĖS  TARYBOS  PASITARIMAI

Eil. Nr. Pasitarimo tema Data Atsakingi asmenys
1 Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo 2016–2017 m. m. 2016 m. rugsėjis S. Rudaitytė
2 Dėl mokinių sveikatos pasitikrinimo rezultatų 2016 m. rugsėjis S. Rudaitytė 

L. Grinienė

3 Dėl naujai atvykusių mokytojų E. Karpavičiūtės ir D. Auksorės dalykinių kompetencijų įvertinimo 2016 m. spalis D. Butkutė 

S. Rudaitytė

K. Syminas

 

4 Dėl 5-os klasės mokinių adaptacinio periodo rezultatų aptarimo 2016 m. spalis D. Butkutė
5 Dėl 4, 8, 10 klasių mokinių pažangos rezultatų, ruošiantis standartizuotiems testams 2016 m. lapkritis D. Butkutė 

S. Rudaitytė

K. Syminas

6 Dėl pirmokų adaptacinio periodo rezultatų aptarimo 2016 m. gruodis D. Butkutė
7 Dėl bibliotekos ir lietuvių kalbos mokytojų vaidmens, siekiant geresnių skaitomumo ir raštingumo rezultatų 2016 m. gruodis D. Butkutė 

S. Rudaitytė

8 Dėl edukacinių erdvių tolesnio kūrimo ir tobulinimo 2016 m. gruodis D. Rudaitytė
9 Dėl pasiruošimo Kalėdinėms šventėms, vidaus ir lauko erdvių papuošimo 2016 m. gruodis S. Rudaitytė
10 Dėl TAMO pildymo atitikimo metodinėms rekomendacijoms 2017 m. sausis D. Butkutė
11 Dėl mokytojų taikomų vertinimo tvarkų efektyvumo 2017 m. vasaris D. Butkutė
12 Dėl dienų, skirtų kultūrinei, pažintinei ir socialinei veiklai vykdymo ir jų pažymėjimo TAMO dienyne 2017 m. vasaris  

D. Butkutė

 

13 Dėl veiklos, skirtos ekologinės kultūros plėtrai, aptarimo 2017 m. kovas S. Rudaitytė
14 Dėl pasiruošimo standartizuotiems testams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimui ir vykdymui 2017 m. balandis K. Syminas
15 Dėl integruojamųjų programų vykdymo ir žymėjimo TAMO dienyne 2017 m. balandis D. Butkutė
16 Dėl darbo su priešmokyklinio ugdymo vaikais pasiekimų 2017 m. gegužė D. Butkutė 

S. Rudaitytė

XII.  METODINĖS  TARYBOS  VEIKLOS  PLANAS

Eil. 

Nr.

Veiklos turinys (susirinkimai, metodiniai užsiėmimai) Data Atsakingi
1 Dėl rekomendacijų teikimo mokyklos ugdymo planui. 08-30 D. Butkutė
2 Dėl netradicinių dienų plano parengimo. 09-06 D. Butkutė
3 Dėl penktokų adaptacinio periodo veiklos plano parengimo. 09-06 D. Butkutė
4 Dėl metodinių grupių veiklos planų tvirtinimo. 09-28 L. Lingevičienė 

I. Rubavičienė

V. Rubavičius

5 Dėl teminių planų parengimo efektyvumo ir veiksmingumo. 10-06 D. Butkutė
6 Dėl penktokų adaptacinio periodo problemų aptarimo ir rekomendacijų. 10-20 D. Butkutė
7 Dėl individualių mokymosi planų kontrolės kriterijų. 11-17 I. Jančauskienė
8 Dėl dalykinių savaičių organizavimo tvarkos ir kriterijų. 12-15 L. Lingevičienė
9 Dėl socialinės programos vykdymo efektyvumo. 01-19 L. Lingevičienė
10 Dėl pasirengimo pedagoginių skaitymų užsiėmimui. 02-22
11 Metodinis užsiėmimas – atvejų analizės, susiję su gabių mokinių ugdymu. 03-15 D. Butkutė 

L. Lingevičienė

12 Dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir refleksijos. 04-13 D. Butkutė
13 Dėl klasių vadovų metodinės grupės veiklos analizės. 05-10 V. Rubavičius
14 Dėl netradicinių dienų veiklos plano koregavimo ir dienų veiklos plano parengimo. 05-24 D. Butkutė
15 Dėl metodinės veiklos analizės ir prioritetų kitiems mokslo metams. 06-07 D. Butkutė

XIII.  MOKYKLOS  VEIKLOS  TIKSLŲ  IR  UŽDAVINIŲ  ĮGYVENDINIMO  PRIEMONIŲ  PLANAS

1 tikslas: Užtikrinti mokinių individualios pažangos augimą

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
1.1. Individualių mokymosi planų panaudojimas ugdymo kokybei gerinti. 

 

 

Panaudoti individualius ugdymo planus, siekiant efektyvesnės pagalbos žemo pažangumo mokiniams Per mokslo metus D. Butkutė 

Klasių vadovai

Pagerės mokinių pažangumas.
Sistemingai vykdyti individualių planų monitoringą Per mokslo metus Klasių vadovai Sustiprės mokinių atsakomybė už mokymosi rezultatus
Klasių vadovų metodiniame susirinkime aptarti individualių ugdymo planų vykdymo kokybę II pusmetis V. Rubavičius Bus išsiaiškinta stipriosios ir silpnosios individualių ugdymo planų vykdymo pusės, numatytos tobulintinos sritys
1.2. Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas siekiant gabių mokinių pažangos 

 

Mokiniams teikiamas užduotis susieti su gyvenimiška patirtimi, ieškoti logiškos užduoties sprendimo eigos bei racionalių sprendimo būdų Per mokslo metus D. Butkutė 

S. Rudaitytė

K. Syminas

Mokinių užduotys taps įdomesnės ir jie su didesniu noru ir motyvacija įsijungs į jų sprendimą
Daugiau naudoti projektinės veiklos metodą, siekiant mokinių kūrybiškumo, gilesnės dalyko sampratos Per mokslo metus Dalykų mokytojai 

D. Butkutė

K. Syminas

Pagerės mokinių mokymosi motyvacija, nes jie bus įjungti į ieškojimų ir atradimų procesą

 

2 tikslas: kurti savitą mokyklos aplinką

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
2.1. Ekologinės sampratos formavimas. 

Gargždų muziejaus edukacinės programos apie Gargždų miesto istoriją ir dabartį lankymas. Spalio–lapkričio mėn. A. Gajauskienė 

I. Jančauskienė

Mokiniai susipažins su Gargždų miesto istorija, tradicijomis, ypatumais.
Projektinė diena „Ką pasėsi – tą ir pjausi“. Spalis A. Gajauskienė 

I. Šarkauskienė

Mokiniai nuims savo užaugintas kultūras, pristatys jų auginimo ypatumus ir naudą.
Edukacinės pamokos „Orų spėjimas pagal mūsų senolius“. Sausis A. Gajauskienė 

R. Pozingienė

I. Šarkauskienė

Mokiniai sužinos, kaip senovėje žmonės spėdavo orus.
Atliekų rūšiavimas Per mokslo metus A. Gajauskienė 

L. Šarūnienė

S. Rudaitytė

Mokyklos bendruomenė vykdys atliekų rūšiavimą ir gilins žinias apie tai.
2.2. Edukacinių erdvių kūrimas 

 

Aptarti su darbo grupe, kokios edukacinės erdvės bus kuriamos 2016–2017 m. m. Per mokslo metus S. Rudaitytė 

I. Petrošienė

A. Gajauskienė

Mokyklos aplinka atrodys estetiškai, atsiras daugiau erdvių mokinių pažintinei veiklai.
Sudaryti kuriamų erdvių 2016–2017 m. m.  planą ir paskirti atsakingus asmenis už jų kūrimą. Spalis S. Rudaitytė Kiekviena klasė žinos, koks jos indėlis edukacinių erdvių kūrime.
Tikslingai išnaudoti mokyklos bandymų sklypą (vieną iš edukacinių erdvių) mokinių pažintinei ir tiriamajai veiklai. Per mokslo metus A. Gajauskienė 

Klasių vadovai

Mokiniai susipažins ir pažins įvairias kultūras, žinos jų augimo ir vystymosi sąlygas bei jų panaudojimą praktiniams tikslams.
Direkciniame pasitarime aptarti ekologinės kultūros ir edukacinių erdvių kūrimo rezultatus Gegužės-birželio mėn. S. Rudaitytė Bus apibendrinta ekologinės kultūros ir edukacinių erdvių kūrimo rezultatai, problemos ir ateities perspektyva.

 

3 tikslas: diegti socialines-emocines vertybes, vienijančias mokyklos bendruomenę

 

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
 

 

3.1.Socialinio –emocinio tyrimo rezultatų panaudojimas bendruomenės tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiams tobulinti.

Direkcinės tarybos posėdis „Dėl mokinių apklausos rezultatų pristatymo, apžvelgiant anketų duomenis dėl patyčių patyrimo mokykloje“. Spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Butkutė 

E. Strazdauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikus anketinę apklausą ir išanalizavus tyrimo rezultatus, bus išsiaiškintos vietos mokykloje ir jos teritorijoje, kur labiausiai plinta patyčios, bus parengtas planas, kaip mažinti patyčias tarp mokinių. 

Sumažės patyčių atvejų.

Mokytojų tarybos posėdis 

“Socialinio-emocinio tyrimo išvadų panaudojimas mokinių socialinės ir emocinės aplinkos tobulinimui“.

 

Gruodis D. Butkutė 

E. Strazdauskienė

 

Pagal parengtą planą vyks renginiai ir užsiėmimai, kurie sumažins neigiamas emocines būsenas, stiprins bendrystės ryšius. Bus glaudesnis mokytojų ir mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo ryšys.
3.2. „Lions Quest“  ir „Laikas kartu“ programų panaudojimas stiprinant emocinius tarpusavio ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių. Metodinis užsiėmimas-praktikumas „ Mano patirtis dirbant su socialinio emocinio ugdymo programomis“. Sausis 

 

 

D. Butkutė 

V. Rubavičius

 

 

 

 

 

Mokytojai ir klasių auklėtojai dalinsis patirtimi, diegs naujus būdus ir formas veiklose, pagerės socialinė emocinė aplinka ugdymo įstaigoje.
Direkcinės tarybos posėdis 

„ Dėl programos „Laikas kartu“ taikymo veiksmingumo ir perspektyvų“

Vasaris G. Rudaitytė 

I. Rubavičienė

Mokytojos pasidalins patirtimi apie programos diegimą ir pritaikomumą, programos įgyvendinimas taps nuoseklus.

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2016-08-30 posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1-4)

 

Komentarai negalimi.