Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 rugpjūčio mėn.
P A T K P Š S
« Bir    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Sustok, akimirka …

20190531_212541 img_7241 img_9816 img_7232 20190509_131301 img_3175 img_2409 kovo_11-14 img_7940 img_0 img_8268 20190315_104829 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_6382 20180524_141134 mokytojai-5 img_20190604_150717 img_3278 img_6598 img_4437 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_1618 2011-04-05-9 simtadienis-12 img_2897 img_4594 img_5632 img_7741 img_7478 img_20190226_092650 img_5729 img_9845 img_7383 img_6287 img_2895 img_6651 img_9014 gandrai-23 isukis2-6 img_2130

Veiklos planas

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V- 148

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018–2019 M.M. VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2018-2019 m. m. veiklos planas (toliau – Planas), nustato metinius mokyklos tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.
 2. Planas parengtas atsižvelgiant į Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-147, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2015-2019 metų strateginį planą, patvirtintą Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V- 10, švietimo būklę, bendruomenės poreikius ir įsivertinimo rezultatus.
 3. Planą rengė mokytojų, mokinių ir tėvų darbo grupė, sudaryta 2018 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-146 „Dėl darbo grupės 20158–2019 mokslo metų  veiklos planui parengti sudarymo“.

II SKYRIUS

2017-2018 MOKSLO METŲ PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

4. 2017-2018 m. m. veiklos tikslai, uždaviniai, rezultatai:

Eil. 

Nr.

Tikslai Uždaviniai Rezultatai
1. Gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą. 1.1. Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams. 

1. Atliktos mokymosi pažangumo analizės du kartus per mokslo metus, aptarti mokymosi pasiekimai ir sunkumai, numatytos pagalbos ir skatinimo priemonės. Sustiprėjo mokinių pozityvus požiūris siekiant geresnių mokymosi rezultatų. 

2. Įvyko metodinis užsiėmimas „Mokytojų darbo įrankiai, teikiant pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams“. Mokytojai dalijosi patirtimi dėl mokymosi metodų taikymo ir yra pasirengę taikyti inovatyvius mokymo metodus siekiantt savailaikės pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams.

3. Vykdyta ugdymo proceso priežiūra, aptarta bendradarbiavimo veikla, pateiktos rekomendacijos mokytojams dėl mokinių pažangumo kokybės siekiamybių.

4. Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

5. Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, sustiprėjo mokytojų pozityvus profesionalumas.

6. Vykdytas tėvų švietimas: mokykloje organizuotas psichologo V. Arvasevičiaus seminaras „Žmogaus savastis, unikalumo atpažinimas, penki harmoningo auklėjimo principai“, klasių vadovai kalbėjo aktualiomis temomis, aktuali informacija viešinama mokyklos interneto svetainėje, feisbuke.

1.2. Gabių mokinių ugdymo strategijos kūrimas. 

1. Mokykla dalyvavo projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Mokytojai įgijo žinių ir kompetencijų darbe su gabiais mokiniais, stebėjo gabių mokinių pažangą. 

2. Mokytojai dalijosi patirtimi iš mokymų ir seminarų ir įgijo žinių bei įgūdžių, kaip dirbti su gabiais mokiniais.

3. Mokiniai dalyvavo beveik visuose rajono konkursuose, olimpiadose, kituose renginiuose, įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, padidėjo susidomejimas, motyvacija ir savivertė.

1.3. Mokinių individualios pažangos stebėsenos portfolio kūrimas ir tobulinimas 1. 4 kartus per mokslo metus buvo aptariami ir diskutuojami mokinių individualūs mokymosi planai. 80 proc. mokinių siekė nuolatinės pažangos, sumažėjo neigiamų pažymių pusmečių įvertinimuose, išliko stabilus gerai besimokančių mokinių skaičius. 

2. Klasių vadovai vykdė veiklą susijusią su asmeninio gyvenimo scenarijaus projektavimu, buvo vykdyta karjeros diena, mokiniai supranta tolesnio mokymosi siekius ir planus.

2. Ugdyti mokinių kompetencijas, plėtojant socialines ir pilietines veiklas. 

 

2.1.Mokinių dalyvavimas nuosekliose, ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“. 1. Organizuotas metodinis užsiėmimas dėl klasės socialinio paso kūrimo.Vyko klasių socialinių pasų kūrimo procesas, klasių vadovai labiau pažino savo mokinius, pagerėjo mikroklimatas. 

2. Buvo įgyvendinamos programos „Laikas kartu“ 1-4 klasėse ir „Paauglystės kryžkelės” 5-10 kl. Pagerėjo emocinė aplinka tarp bendraklasių, mokiniai mokėsi spręsti konfliktus, mažėjo patyčių atvejų.

3. Per mokinių savivaldos veiklą sustiprėjo atsakomybė ir lyderystė.

2.2. Pilietiškumo skatinimas, plėtojant savanorystės veiklas. 1. Buvo pristatytas miestelio socialinis pasas ir galimybės vykdyti savanorystės veiklas. Mokiniai tvarkė miestelio žaliąsias erdves, šimtmečio paminėjimo proga aplankė ir pasveikino miestelyje  įsikūrusias įmones, organizacijas, bendravo su pavieniais gyventojais. Išaugo mokinių socialumas. 

2. Mokinių prezidentūra vykdė ir organizavo labdaringą akciją pries kalėdas, pyragų dienos akciją. Augo mokinių socialumas, stiprėjo bendradarbiavimas su vietos bemdruomene ir socialiniais partneriais.

3. Kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves,  tarnaujančias ugdymo proceso tobulinimui. 3.1. Edukacinių erdvių tobulinimas. Įsakymas dėl darbo grupės edukacinėms erdvėms tobulinti sudarymo. 

Edukacinių erdvių konkursas 2018.

Nupirkta paveikslų pakabinimo sistema, pertvarkyti I ir  II aukšto fojė, tambūras, informaciniai stendai-vitrinos. PUG koridorius, šaškės koridoriuose, treniruoklių salė, 3 projektoriai multimedija: aktų salėje, 1a klasėje, technologijų kabinete, roletai bibliotekoje, aktų salėje, 2 lauko klasės, daržas.

3.2. Ekologinio mąstymo formavimas, organizuojant mokinių projektinę veiklą. 1.Vykdytas projektas „Daržo gėrybės“, šios veiklos metu mokiniai per biologijos pamokas ir klasių valandėlių metu parengė projektus apie užaugintas kultūras mokykliniame sklype. 

2. Buvo organizuota 19 pamokų ir kitų veiklų netradicinėse aplinkose, mokiniai patyrė mokymosi džiaugsmą, įgijo prasmingos patirties.

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. 2018-2019 m. m. veiklos tikslai ir uždaviniai:

Eil. 

Nr.

Tikslai Uždaviniai
1. Siekti ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės. 

 

1.1. Tobulinti mokytojų ir vadovų kvalifikaciją, siekiant pagerinti dalykines, technologines ir komunikacines kompetencijas.
1..2. Tobulinti pamokos organizavimą.
1.3. Parengti gabių mokinių ugdymo strategiją.
1.4. Vykdyti mokinių individualios pažangos stebėseną.
1.5. Tenkinti mokinių ugdymo (si) poreikius.
2. Užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas. 

 

 

2.1. Nuosekliai ir reguliariai įgyvendinti SEU  programas: „Raktai į sėkmę“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Laikas kartu“.
2.2. Stiprinti mokinių savivaldą.
2.3. Kurti pozityvią edukacinę aplinką mokyklos erdvėse.
3. Plėtoti socialinę partnerystę. 3.1. Dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime.
3.2. Stiprinti prevencinę veiklą.
3.3. Vykdyti projektinę veiklą.

 

IV SKYRIUS

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

6. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės, data, atsakingi asmenys, laukiamas rezultatas:

1 tikslas. Siekti ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės. 

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Tobulinti mokytojų ir vadovų kvalifikaciją, siekiant pagerinti dalykines, technologines ir komunikacines kompetencijas. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimas seminaruose pagal individualų poreikį. Skelbiama  paslaugos teikėjo veiklos plane D. Baliutavičienė Patobulintos kompetencijos, patrauklesnis ugdymo procesas
Vadovų dalyvavimas 

dalyvavimas seminaruose pagal individualų poreikį.

Skelbiama  paslaugos teikėjo veiklos plane D. Baliutavičienė, K. Syminas Patobulintos vadybos kompetencijos
Mokytojų dalyvavimas rajono metodiniuose užsiėmimuose Pagal švietimo centro veiklos planą D. Baliutavičienė Patobulintos kompetencijos, patrauklesnis ugdymo procesas
Vadovų dalyvavimas rajono vadovų pasitarimuose. Pagal Švietimo skyriaus veiklos planą D. Baliutavičienė, K. Syminas Disponavimas aktualia informacija
Parengtas mokytojų kvalifikacijos kėlimo 2019 m. planas 2019-01-31 L. Lapinskienė MPatobulintos mokytojų kompetencijos, tikslingas lėšų panaudojimas
Įtraukti tėvus į ugdymo procesą. Pagal atskirą susitarimą Mokytojai, administracija Geresnė mokymosi motyvacija, glaudesnis bendradarbiavimas
1.2. Tobulinti pamokos organizavimą. Seminaras „Pamokos organizavimo tobulinimas“. 2018-10-23 D. Baliutavičienė Patobulintos mokytojų pamokos organizavimo kompetencijos, patrauklesnės pamokos.
Atviros pamokos ir jų aptarimas. Pagal mėnesio planą D. Baliutavičienė, 

K. Syminas,

L. Lingevičienė,

L. Lapinskienė

Pozityvus profesionalumas, patrauklesnės pamokos.
Patirties iš seminarų sklaida metodinėse grupėse. Mokinių atostogų metu D. Baliutavičienė, 

L. Lingevičienė,

L. Lapinskienė

Kolegialus mokytojų mokymasis, naujovių taikymas ugdymo procese.
Ugdymo procesą organizuoti neįprastose erdvėse. Per mokslo metus K. Syminas, mokytojai Patraukli pamoka, mokymosi motyvacija, rezultatai
Pagalba jauniems ir nutolusiems nuo profesinės veiklos  mokytojams. Per mokslo metus K. Syminas, 

D. Butkutė,

I. Rubavičienė

Pasitikintys mokytojai, valdomos klasės, tinkamai organizuotos pamokos
Ugdymo proceso priežiūra Per mokslo metus D. Baliutavičienė, 

K. Syminas

Individuali pagalba mokytojams, reiklumo sau stiprinimas.
1.3. Parengti gabių mokinių ugdymo strategiją. Dalyvauti projekte „Gabių mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo plėtra“. 2018 m. rugsėjis-spalis K. Syminas Tikslingas mokymas, didesnė mokymosi motyvacija
Projekto „Gabių mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo plėtra“ sklaida mokykloje. 2018-11 K. Syminas Tikslingas mokymas, didesnė mokymosi motyvacija
Projekto „Gabių mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo plėtra“ sklaida rajone. 2018-12 D. Baliutavičienė Kylantis mokyklos prestižas
Sudaryta darbo grupė gabių mokinių ugdymo strategijai parengti. 2018-11 D. Baliutavičienė Parengta gabių mokinių ugdymo strategija, didesnė mokymosi motyvacija.
1.4. Vykdyti mokinių individualios pažangos stebėseną. Tobulinti mokinio individualaus ugdymo plano formą. 2018 m.m. I pusmetis K. Syminas Mokinių   atsakomybės didėjimas
Parengti pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo formą. 2018 m.m. I pusmetis L. Lapinskienė, 

D. Baliutavičienė

Mokinių ir tėvų  atsakomybės didėjimas
Mokinių individualios pažangos aptarimais klasėse, su mokinių tėvais. Du kartus per metus Klasių vadovai, 

K. Syminas

Mokinių ir tėvų  atsakomybės didėjimas
Mokinių pažangos fiksavimo veiksmingumo aptarimas metodinėse grupėse. Du kartus per metus L. Lapinskienė, 

V. Rubavičius

Mokinių atsakomybės didėjimas
1.5. Tenkinti mokinių ugdymo (si) poreikius. Organizuojamos mokiniams konsultacijas Pagal tvarkaraštį K. Syminas Patiriama mokymosi sėkmė, stiprėjanti motyvacija
Tikslinga ir efektyvi specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba mokantis. 

 

Pagal specialistų veiklos planus
 1. Balsevičienė,
 2. D. Želvienė
Patiriama mokymosi sėkmė, stiprėjanti motyvacija
Psichologo konsultacijos mokiniams. Pagal psichologo veiklos planą ir mokinių poreikį
 1. Dovainytė
Kuriamas pozityvus mokinio požiūris
Psichologo susitikimai su tėvais. Pagal psichologo veiklos planą ir tėvų poreikį D.Dovainytė Pozityvios tėvystės ugdymas
Tėvų švietimas Visus metus Administracija, klasių vadovai Stiprinamas bendradarbiavimas su tėvais.
2 tikslas Užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas. 

 

2.1. Nuosekliai ir reguliariai įgyvendinti SEU  programas: „Raktai į s„Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“. Ugdymo plane numatytos kontaktinės valandos programoms įgyvendinti. 2018-08 K. Syminas, 

D. Baliutavičienė

Gerės mokinių savijauta, klasių mikroklimatas.
Temų sklaida mokytojų bendruomenėje. Per mokslo metus 

 

K. Syminas, 

V. Rubavičius

Efektyviai įgyvendinama SEU programa
Patirties sklaida metodinėse grupėse. K. Syminas, 

V. Rubavičius

Gerės mokinių savijauta, klasių mikroklimatas.
2.2. Stiprinti mokinių savivaldą. Organizuoti mokinių budėjimą, jį vertinti ir tobulinti. Per mokslo metus 

 

D. Auksorė, 

klasių vadovai

Augs mokinių savivertė
Skatinti ir palaikyti mokinių iniciatyvas. Administracija, mokytojai
Sukurti mokinių skatinimo sistemą. I pusmetis K. Syminas
Mokinių tarybos partnerystės su Lapių pagrindine mokykla plėtojimas. Per mokslo metus Mokinių taryba, 

 1. Auksorė
2.3. Kurti pozityvią edukacinę aplinką mokyklos erdvėse. Mokytojų iniciatyvos skatinimas ir palaikymas Per mokslo metus 

 

Administracija Geresnis mikroklimatas, stiprinama narystė ir aplinkų bendrakūra, tėvų įsitraukimas.
Bendradarbiavimas su mokiniais ir tėvais. Klasių vadovai, administracija
Mokyklos erdvių remontas. D. Baliutavičienė
3 tikslas Plėtoti socialinę partnerystę.
3.1. Dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime. Šeimos dienos minėjimas 05-15 Administracija, 

Mokyklos taryba

Stiprinamas bendruomeniškumas, tėvų įsitraukimas.
Bendradarbia- 

vimas su kultūros ir švietimo įstaigomis, bažnyčia.

Per mokslo metus Administracija, 

klasių vadovai

Dalyvavimas renginiuose.
3.2. Stiprinti žalingų įpročių, mokyklos nelankymo prevencinę veiklą. Bendradarbiavimas su seniūnija, Vaiko teisių tarnyba, policijos komisariatu. Per mokslo metus Administracija, socialinis pedagogas Stiprinama atsakomybė ir pareigingumas
Dalyvavimas šalies, rajono projektuose. Administracija, socialinis pedagogas, klasių vadovai
Teminių veiklų organizavimas mokykloje.
3.3. Vykdyti projektinę veiklą. Lauko ugdomosios aplinkos kūrimas. Per mokslo metus Administracija, dalykų mokytojai Stiprinama narystė ir bendrakūra, patrauklesnis ugdymo procesas, 

mokyklos prestižo augimas.

Pilietiškumo, savanorystės, ekologinio sąmoningumo ugdymas.

 

V SKYRIUS

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

7. Mokytojų tarybos posėdžių temos, data:

Eil. 

Nr.

Posėdžio tema Data
1. 2017-2018 m.m. veiklos aptarimas, 2018-2019 m.m. dokumentų derinimas. 2018-08-31
2. I pusmečio 1-10 klasių mokinių individualios pažangos  ir akademinių rezultatų analizė. PUG, 1,5 klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija. Nacionalinio mokinių pasiekimų vertinimo dinamikos 2, 4, 6, 8 klasėse apžvalga. 

2019-01-31
3. Integruojamųjų programų įgyvendinimo efektyvumas ir galimybės. Pamokų netradicinėse aplinkose ir netradicinėmis priemonėmis efektyvumas. Mokymas namuose. Įsivertinimo duomenų analizė. 

2019-04-24
4. 1-4 klasių mokinių II pusmečio ir metinio pažangumo rezultatų analizė ir individualios pažangos apžvalga. Pagalbos mokiniams teikimo ir pagalbos mokiniui specialistų darbo efektyvumas. 2018-06-05
5. 5-10 klasių mokinių II pusmečio ir metinio pažangumo  rezultatų analizė ir individualios pažangos apžvalga.  

2018-06-19

 

VI SKYRIUS

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

8. Mokyklos tarybos veiklos  priemonės, data, atsakingi asmenys:

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingi asmenys
1. Susipažinimas su rengiamais mokyklos dokumentais. Mokyklos aktualijos. 2018 m. rugpjūtis-rugsėjis Tarybos pirmininkas, 

D.Baliutavičienė

2. Efektyvus paramos mokyklai panaudojimas. Mokymo priemonių poreikio analizė. Mokyklos aktualijos, pasiūlymai veiklai tobulinti. 2018 m. lapkritis-gruodis Tarybos pirmininkas
3. Finansinė mokyklos ataskaita. Iniciatyvos veiklai tobulinti. 2019 m. sausis-vasaris Tarybos pirmininkas
4. Mokyklos tarybos veiklos ataskaita, siūlymai veiklai tobulinti 2019 m. gegužė-birželis Tarybos pirmininkas

 

 

VII SKYRIUS

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

9. Mokinių tarybos numatomos priemonės, data, atsakingi asmenys:

Eil. Nr.  

Priemonės pavadinimas

 

Data

 

Atsakingas asmuo

1. Mokinių savivaldos ir klasių seniūnų susirinkimai. Aktualių klausimų, problemų aptarimai. Paskutinį kiekvieno mėnesio pirmadienį Mokinių tarybos nariai, klasių seniūnai
2. Dalyvavimas mokyklos tarybos ar kituose susirinkimuose. Visus mokslo metus Tarybos nariai
Veiklos planavimas, pareigų pasiskirsymas Rugsėjis
 1. D. Auksorė
3. Mokinių anketavimas mokytojų dienos nominacijų teikimui. Rugsėjis D.Auksorė
4. Mokyklos savivaldos veiklos metinis įvertinimas. Gegužė D.Auksorė
5. Mokytojų dienos renginys. Spalio 5 d. Mokinių tarybos nariai.
6. 

 

Talentų šou „Aš galiu!“ Spalio 19 d. Mokinių tarybos nariai
7. 

 

Diskoteka „Helovinas šokio ritmu 2018“ Spalio 28 d. Mokinių tarybos nariai
8. 

 

„Nuomonių dėžutė“ Visus metus Mokinių tarybos nariai
9. „Kalėdiškiausia klasė“ Gruodžio mėn. Mokinių tarybos nariai
10. Gerumo akcijos gyvūnų prieglaudai „Nuaras“ inicijavimas Lapkritis Mokinių tarybos nariai
11. Konkurso „Šauniausia klasė“ organizavimas Visus mokslo metus Mokinių tarybos nariai
12. „Pyragų diena“ akcijos inicijavimas Lapkritis Mokinių tarybos nariai
13. Laisvės gynėjų dienos akcijos inicijavimas Sausio 11 d. Mokinių tarybos nariai
14. Kalėdinės gerumo akcijos vargstantiems inicijavimas Gruodis Mokinių tarybos nariai
15. Kovo 11-osios akcijos organizavimas Kovo 12 d. Mokinių tarybos nariai
16. „Savaitė be mobiliųjų telefonų“ inicijavimas Kovo 11-15 Mokinių tarybos nariai
17. „Savaitė be namų darbų“ inicijavimas Kovo 18-22 Mokinių tarybos nariai
18. Renginys „ Ateik į mokyklą su savo  augintiniu“ Gegužė Mokinių tarybos nariai
19. Veiklos planavimas, pareigų pasiskirsymas Visus mokslo metus Mokinių tarybos nariai
20. Mankštos organizavimas Kiekvieną trečiadienį visus mokslo metus Mokinių tarybos nariai
21. Informacijos mokiniams perteikimas savivaldos stende Visus mokslo metus
22. Poilsio zonos pagyvinimas trečiame aukšte Visus mokslo metus Mokinių tarybos nariai
23. Rinkimai į mokyklos tarybą Iki rugsėjo 13 d. D.Auksorė

VII SKYRIUS

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 

1 tikslas. Teikti metodinę pagalbą mokytojams ir klasių vadovams planuojant veiklą.

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1.Reko-mendacijų teikimas, rengiant veiklos planus. Metodinis susirinkimas „Dėl metodinės tarybos veiklos tikslų ir uždavinių numatymo”, „Dėl rekomendacijų teikimo  veiklos planų parengimui.” Rugpjūčio 28 d. L.Lapinskienė 

L. Lingevičienė

V. Rubavičius

R. Šatkienė

 

Metodinių grupių pirmininkai  numatys metodinės tarybos veiklos tikslus ir uždavinius. Parengs veiklos planus, kurie bus orientuoti į mokymosi kokybę, socialinio – emocinio klimato bei ekologinio auklėjimo sritį, kuriant netradicines edukacines erdves pamokoms organizuoti.
Dalykų mokytojų ilgalaikių planų ir klasių vadovų veiklos planų bei metodinių grupių veiklos planų apžvalga, aptarimas, tvirtinimas. Rugpjūčio 31 d. K. Syminas 

L. Lapinskienė

L. Lingevičienė

V. Rubavičius

R. Šatkienė

 

 

Bus aptarti ir patvirtinti dalykų mokytojų ilgalaikiai planai ir klasių vadovų veiklos planai bei metodinių grupių veiklos planai.
1.2. Pagalbos teikimas mokytojams, tiriant mokymo priemonių poreikį. 

 

Metodinis susirinkimas dėl mokymo priemonių poreikio bei galimybių jas įsigyti. Rugsėjis D. Butkutė 

L. Lingevičienė

L. Lapinskienė

Metodinių grupių pirmininkai pristatys apklausos dėl mokymo priemonių poreikio rezultatus ir bus numatyti prioritetai joms įsigyti.
1.3.Pagalbos teikimas mokytojams, tobulinant pamokos organizavimą Metodinis susirinkimas dėl pagalbos teikimo mokytojams, siekiant pagerinti dalykines, technologines ir komunikacines kompetencijas. Lapkritis L. Lapinskienė 

L. Lingevičienė

V. Rubavičius

 

Bus aptartos strategijos kaip pagerinti mokytojų pamokos organizavimą, kokybę, vadybą, naudojant IKT, IRT  ugdyme.
 

2 tikslas  Organizuoti metodinius užsiėmimus, orientuotus į pagalbos teikimą įvairių gebėjimų mokiniams.

2.1. 

Pagalbos teikimas mokytojams dirbant su specialiųjų poreikių turinčių mokiniais.

Metodinis užsiėmimas „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo“. Spalis L.Lapinskienė 

L.Lingevičienė

A. Balsevičienė

Dalykų mokytojams bus pristatyti atskirų mokinių sutrikimų apibūdinimai ir metodai, kuriais galima padėti tokiose situacijose siekti pažangos.
2.2.Tobulinti  gabių mokinių ugdymo(si) poreikius.
Metodinis susirinkimas 

“Dėl gabių mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimo”

Gruodis L. Lapinskienė 

L. Lingevičienė

V. Rubavičius

 

Bus sudaryta darbo grupė, kuri sudarys strategiją darbui su gabiais mokiniais ugdymui. Mokytojai dalykininkai bus skatinami ruošti mokinius konkursams,  olimpiadoms, organizuoti mokykloje viktorinas.
2.3. Pagalbos teikimas, kuriant saugią, pozityvią mokymosi aplinką. Metodinis susirinkimas 

“Dėl pozityvios aplinkos kūrimo ir skatinimo sistemos sukūrimo.”

Vasaris L. Lapinskienė 

L. Lingevičienė

V. Rubavičius

R. Šatkienė

 

Bus sukurta mokinių skatinimo sistema, numatyti būdai kaip kurti saugią ir pozityvią mokymosi aplinką.
3 tikslas  Vykdyti priimtų tvarkų laikymosi priežiūrą.
3.1. Vykdyti mokinių individualios pažangos, SEU programų vykdymo  stebėseną. 

 

 

 
3.2. Vykdyti TAMO pildymo stebėseną.

Metodinis susirinkimas „Dėl mokinių individualios pažangos fiksavimo, koregavimo.“ 

 

Metodinis užsiėmimas „Dėl SEU programų įdyvendinimo nuoseklumo”

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis  

L. Lapinskienė

V. Rubavičius

 

Bus pakoreguotas mokinių individualios pažangos ir vertinimo tvarkos aprašas bei supažindinti su juo mokytojai. Mokytojai pasidalins praktika, kaip sekasi nuosekliai ir reguliariai vykdyti SEU programas.
Metodinis susirinkimas „Dėl TAMO pildymo priežiūros ir pastabų“. 4 kartus per mokslo metus K.Syminas 

 

Mokytojai susipažins su pastabomis ir rekomendacijomis, kaip teisingai pildyti atskiras TAMO skiltis.
4 tikslas Inicijuoti gerosios patirties sklaidą.
4.1. Projekto „Kolega-kolegai“ vykdymas. Metodinis susirinkimas „Dėl atvirų veiklų plano principų numatymo“. spalis K. Syminas 

L.Lapinskienė

L. Lingevičienė

Bus parengtas planas, pagal kurį mokytojai turės galimybes apsilankyti kolegų pamokose ir dalintis gerąja patirtimi.
Metodinis susirinkimas „Dėl kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimo efektyvumo“. gegužė L.Lapinskienė Atlikus programos vykdymo SSGG bus numatytos gairės kitų mokslo metų veiklai palnuoti.
Metodinis užsiėmimas „Dėl pedagoginių skaitymų organizavimo“. kovas D. Butkutė 

V. Rubavičius

Mokytojai studijuos pasirinktą pedagoginę litertūrą, dalinsis įžvalgomis, diskutuos, pritaikys įgytas žinias praktinėje veikloje.
Mokytojų mentorystės inicijavimas Per visus mokslo metus. D. Butkutė Didės galimybės dalintis  metodine patirtimi.
Apskrito stalo diskusija “Dėl mokinių skatinimo sistemos taikymo ir efektyvumo”. Balandis L.Lapinskienė 

L.Lingevičienė

Mūsų mokykos ir kitų pagrindinių mokyklų mokytojai dalinsis patirtimi, kokius mokinių mokymosi skatinimo būdus, priemones naudoja stiprindami mokymosi motyvaciją.

 

VIII SKYRIUS

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

1 tikslas: Ugdyti mokinių kompetencijas plėtojant socialines ir pilietines veiklas. 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1. Socialinio – emocinio ugdymo (SEU) programos  koordinavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdymas.

 

Rekomendacijos dėl planų parengimo pagal SEU programą „Paauglystės kryžkelės“  ir „ Raktai į sėkmę“. 

 

2018 m. rugsėjo mėn. V. Rubavičius 

I. Liebienė

Klasių vadovai remsis rekomendacijomis rengiant klasių vadovų planus.
Sklaida spaudoje, mokyklos stende apie klasių vadovų veiklą pagal SEU programą. per mokslo metus V. Rubavičius 

L. Meižienė

 

Bus vykdoma sklaida apie mokykloje įgyvendinamą socialinio emocinio ugdymo programą. 

 

Diskusija dėl mokinių IPS vykdymo problemų, dalijimasis gerąja patirtimi. 2019 m. sausio mėn. V. Rubavičius 

L. Arienė

Klasių vadovai aptars pasiektus rezultatus vykdant mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdyma. 

 

1.3.Pilietiškumo skatinimas plėtojant savanorystės veiklas. Susitikimas su Vėžaičių seniūnijos seniūnu A. Mockumi dėl galimybės vykdyti socialinę – pilietinę veiklą miestelyje. 2018 m. lapkričio  mėn. V. Rubavičius 

I. Liebienė

Klasių vadovai susipažins su situacija miestelyje dėl mokinių savanorystės galimybių. 

 

Sklaida spaudoje, mokyklos stende, tinklalapyje apie klasių vadovų veiklą pagal socialinę – pilietinę programą. per mokslo metus L. Meižienė 

V. Rubavičius

Bus vykdoma klasių vadovų patirties sklaida ir apie tai supažindinama žiniasklaidoje. 

 

2 tikslas: Kurti unikalias mokyklos aplinkos erdves, tarnaujančias pamokinės veiklos organizavimui. 

2.1. Edukacinių erdvių tobulinimas, kuriant netradicines erdves panaudoti pamokinės veiklos organizavimui. Diskusija „Erdvių pasirinkimas mokyklos teritorijoje netradicinėms veikloms organizuoti“. spalio mėn. V. Rubavičius 

V. Jonikaitė

V. Jonauskas

Klasių vadovai diskutuos ir atrinks erdves mokyklos teritorijoje, kurias būtų galima tobulinti ir jos tarnautų netradicinėms veikloms organizuoti. 

 

2.2. Ekologinio mąstymo formavimas per mokinių veiklas. Mokyklinio sklypo priežiūra, sėjamų daržovių pasirinkimas, aptarimas, konsultacijos su biologijos mokytoja, projekto parengimas. per mokslo metus V. Rubavičius 

J. Narutavičienė

Ugdytiniai turės galimybę susipažinti su įvairių sėjamų kultūrų specifika, ekologiniu jų auginimu. 

 

 

IX SKYRIUS

DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

I SRITIS METODINIAI UŽSIĖMIMAI MOKYTOJAMS

Eil. Nr. Priemonės Laikas Atsakingas, vykdytojai Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo formos
1. Metodinės grupės teminiai susirinkimai:
1.1. Bendri susitarimai dėl sąsiuvinių pildymo. Rugpjūtis L. Lingevičienė Naujų mokytojų supažindini- 

mas su reikalavimais dėl sąsiuvinių pildymo.

Individualiai
1.2. Ilgalaikių, trumpalaikių, neformalaus ugdymo planų derinimas. Rugsėjis L. Lingevičienė 

K. Syminas

Susipažinimas su švietimo naujovėmis, jų taikymas praktikoje. Metodinės grupės posėdyje
1.3. Supažindinti mokinius su savo dalyko vertinimo tvarka. Rugsėjis L. Lingevičienė 

Dalykų mokytojai

Didės mokinių mokymosi motyvacija, atsakomybė, gerės mokinių ir mokytojų tarpusavio supratimas. Vertinimo tvarkos dokumentai.
1.4. Metodinės grupės veiklos programos 2018–2019 m.m. pristatymas. Rugsėjis L. Lingevičienė Susipažinimas su švietimo naujovėmis, jų taikymas praktikoje. Metodinės grupės posėdyje
1.5. Praktinis užsiėmimas, patirties sklaida matuojant MIP. Lapkritis 

2019 vasaris, gegužė

L. Lingevičienė 

Dalykų mokytojai

Gerosios patirties pasidalijimas. Grįžtamojo ryšio panaudojimas individualios pažangos stebėjimui ir vetinimui. Metodinės grupės posėdyje
1.6. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokinių individualios pažangos ir vertinimo pasiekimų stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir įsivertinimo klausimais. Visus metus Dalykų mokytojai Geresnė mokytojų profesinė kompetencija. Metodinės grupės posėdyje. 

Pamokose.

1.7. Metodinės grupės veiklos ataskaita ir veiklos kūrimas 2019-2020 m.m.. Brželis Dalykų mokytojai Susidarys bendras vaizdas apie nuveiktus darbus ir perspektyvas. Metodinės grupės posėdyje
2. Susitikimai:
2.1. Dalykų mokytojų rajoniniai pasitarimai. Rgsėjis 

gegužė-birželis

Dalykų mokytojai Gerosios patirties pasidalijimas. 

 

 

Metodinės grupės posėdyje

II SRITIS ATVIROS PAMOKOS KOLEGOMS

Eil. Nr. Priemonės Laikas Atsakingas, vykdytojai Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo tvarka
1. Mokytojų atvirų bei integruotų pamokų organizavimas: Pagal mėnesio planą L. Lingevičienė, mokytojai Geresnė mokytojų profesinė kompetencija, gerosios patirties pasidalijimas. Metodinės grupės posėdyje
2. Seminarų medžiagos sklaida. Per mokytojų tarybos posėdžius Dalykų mokytojai, dalyvavę seminaruose Geresnė mokytojų profesinė kompetencija, gerosios patirties pasidalijimas. Metodinės grupės posėdyje

III SRITIS  DARBAS SU UGDYTINIAIS

Eil. Nr. Priemonės Laikas Atsakingas, vykdytojai Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo tvarka
1. Mokykliniai projektai
1.1 ,,Mokyklai – 100 metų“. Rugsėjis-gegužė Visų dalykų mokytojai Mokiniai patirs sėkmę, įgys didesnę motyvaciją. Mokyklos, miestelio bendruomenei
1.2. Olimpinė diena Birželis B. Ruigienė Mokiniai patirs sėkmę, įgys didesnę motyvaciją. Mokyklos,miestelio bendruomenei
1.3. Tvarkingiausio sąsiuvinio konkursas. Birželis Visų dalykų mokytojai Didės kalbų mokymosi motyvacija. Metodinės grupės susirinkime
2. Edukaciniai renginiai
2.1. Kazio Binkio 100 metų minėjimas Lapkritis V. Rubavičius Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
2.2. Sveikos mitybos diena 

Žemės diena

Nerūkymo diena

Gruodis 

Kovas

Gegužė

J. Narutavičienė Mokiniai patirs sėkmę, įgys didesnę motyvaciją. Mokyklos bendruomenei
2.3. Europos kalbų diena Rugsėjis D. Butkutė 

D. Auksorė

L. Lingevičienė

Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
2.4. Anglų kalbos diena Vasaris D. Butkutė 

D. Auksorė

 

5. Integruotos ugdymo dienos
5.1. ,,Laisvės gynėjų diena“ Lapkritis Visų dalykų mokytojai Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
5.2. ,,Mano kraštas – Žemaitija“ Kovas Visų dalykų mokytojai Skatins mokinius plėsti žinias. Mokyklos bendruomenei
5.3. Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė Balandis L. Arienė 

R. Raudys

J. Narutavičienė

V. Mačiulaitienė

K. Syminas

 

Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
5.4 Gedulo ir vilties dieną prisimenant. 

Birželis I.Kasparas 

Dalykų mokytojai

Skatins mokinius plėsti žinias. Mokyklos bendruomenei
6. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kt.:
6.1. Akcija ,,Gelbėkime vaikus“ Rugsėjis B. Ruigienė Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
6.2. Pasirodymai mokyklos, rajoniniuose renginiuose, varžybose Visus metus B. Ruigienė Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei
6.3. Matematikos olimpiada (mokyklos) Rugsėjis L. Arienė Mokiniai įvertins mokėjimų lygį, kils motyvacija. Mokyklos  bendruomenei
6.4. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ Lapkritis Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
6.5. Dailiojo rašymo rusų k. rajono konkursas 6-8 kl Sausis L. Lingevičienė Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei
6.6. Rajoninis meninio skaitymo konkursas Sausis L. Meižienė 

V. Rubavičius

Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei
6.7. Rajoninis dailyraščio konkursas ,,Rašyk dailiai“ Pagal paskelbtą datą L. Meižienė 

V. Rubavičius

Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei
6.8. ,,Žiniakovė“ (rajoninis lietuvių kalbos žinių konkursas) Kovas Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei
6.9. Respublikinė matematikos olimpiada „Kengūra“. Kovas L. Arienė Dalyvaudami olimpiadoje mokiniai patirs sėkmę, įgys didesnę motyvaciją mokytis. Mokyklos bendruomenei
6.10. Rajoninis IT konkursas „Baitukas“ 

 

Balandis V. Jonauskas Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį. Mokyklos bendruomenei
6.11. Rajoninis lietuvių k. diktanto konkursas Pagal paskelbtą datą L. Meižienė 

V. Rubavičius

Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei
6.12. Pasirodymai mokyklos organizuojamų švenčių metu. Visus metus A. Tilvikienė Metodinių priemonių kaupimas, atnaujinimas. Mokyklos,miestelio bendruomenei
6.13. Pasirodymai respublikiniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, projektuose Visus metus A. Tilvikienė Metodinių priemonių kaupimas, atnaujinimas. Mokyklos,miestelio bendruomenei
6.14. Tarptautinis konkursas „Švari kalba – švari galva“ Pagal paskelbtą datą
6.15. Klaipėdos rajono matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, informacinių technologijų olimpiados. Visus metus Dalykų mokytojai Dalyvaudami olimpiadoje mokiniai patirs sėkmę, įgys didesnę motyvaciją mokytis. Mokyklos bendruomenei
6.16. Standartizuotų testų  6, 8 kl. vykdymas ir tikrinimas balandžio- gegužės mėn. L. Meižienė 

V. Rubavičius

L. Arienė

K. Syminas

Mokiniai įvertins savo mokėjimų lygį Mokyklos bendruomenei

IV SRITIS KULTŪRINIAI RENGINIAI

Eil. Nr. Priemonės Laikas Atsakingas, vykdytojai Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo tvarka
1. Organizuoti kultūrinius renginius: Visus metus Visų dalykų mokytojai Efektyvus kultūrinis darbas su ugdytiniais. Metodinės grupės susirinkimuose
1.1. Konstitucija ir aš. (konstitucijos egzaminas) Spalis Skatins mokinius plėsti žinias Mokyklos bendruomenei
1.2. Sausio 13, Vasario 16 ir  Kovo 11 minėjimai Sausis 

Vasaris

Kovas

I. Kasparas Padės mokiniams išreikšti save. Padės mokiniams išreikšti save.
1.3. Koncertai, renginiai. Visus metus A. Tilvikienė Gerins sceninę kultūrą, padės mokiniams išreikšti save. Mokyklos bendruomenei
1.4. Dailės konkursai. Visus metus V. Jonikaitė Skatins mokinius piešti aktualiomis temomis Dalyvių apdovanojimas

V SRITIS PAGALBOS, PRADĖJUSIEMS DIRBTI SPECIALISTAMS, STUDENTAMS, TEIKIMAS

Eil. Nr. Priemonės Laikas Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo tvarka
1. Teikti pagalbą naujai atėjusiems dirbti specialistams. Visus metus K. Syminas Metodinės patirties sklaida. Metodinių grupių susirinkimuose.

 

X SKYRIUS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 

1 tikslas. Siekti ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės. 

 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
 

1.1. Mokinių individualios pažangos stebėjimas ir tikslingos pagalbos teikimas įvairių

gebėjimų mokiniams.

Bendradarbiavimas su priešmokyklinio ugdymo grupe: 

knygų skaitymo veikla „Mokinys mokiniui“.

Nuo spalio iki birželio 2-4 klasių mokytojos Gerės skaitymo įgūdžiai. Kils mokinių ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių motyvacija skaityti knygas.
Kontrolinių užduočių rengimas 4 klasės mokinių žinių patikrinimui. spalis 1-3 klasių mokytojos Išaiškės kiekvieno mokinio žinių lygis, bus suteikta reikiama pagalba.
Atvirų pamokų organizavimas tėvams „Tėvų diena mokykloje“. Lapkritis 

 

kovas

1-4 klasių mokytojos Mokymosi proceso stebėjimas ir aptarimas individualiai su mokiniais ir tėvais. Vyks bendradarbiavimas su tėvais.
Mokinių pasiekimų patikrinimo testų pateikimas 2 ir 4 kl. Balandis-gegužė L.Lapinskienė Bus stebima mokymosi proceso pažanga. 

Teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti.

Konsultacijos ir bendradarbiavimas   su pagalbos mokiniui specialistais. 

 

Per  mokslo metus 1-4 klasių mokytojos 

 1. Balsevičienė
Bus stebimas  kiekvieno mokinio mokymosi procesas ir teikiama tikslinga  pagalba.
Diagnostinių testų rengimas 3 kl. mokiniams. Balandis
 1. Rubavičienė
Bus stebima mokymosi proceso pažanga. 

Teikiamos rekomendacijos pažangai pagerinti.

1.2.Tobulinti pamokos organizavimą. Praktinis kūno kultūros užsiėmimas- seminaras „Kryptingas judėjimas sveikatai stiprinti“ Balandis 1-4 klasių mokytojos 

Lapių ir Dovilų pagrindinių mokyklų pradinių klasių mokytojos ir mokiniai

Tobulės kūno kultūros pamokų organizavimas.
Filmuotos medžiagos pateikimas „Pasaulio pažinimo pamokų sėkmė ir džiaugsmai, panaudojant gamtos ir technologines mokslų priemones“ Birželis 1-4 klasės mokytojos Tobulės pasaulio pažinimo pamokų organizavimo kokybė. Didės mokinių mokymosi motyvacija.
1.3. Gabių mokinių poreikių tenkinimas. Matematikos olimpiada „Kengūra“. Kovas 1-4 klasių mokytojos Gabieji mokiniai atskleis savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę.
Didesnių gebėjimų mokinių ugdymas pritaikant lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų modulius. Per mokslo metus L. Šarūnienė 

 

Bus taikoma projekto 

„ Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ mokymo medžiaga. Didės gabių mokinių mokymosi kokybė, motyvacija.

Konkursas „Šviesoforas“. Gegužė L. Lapinskienė Gabūs mokiniai turės galimybę lavintis integruotoje veikloje.
Moksleivių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, projektuose, sporto varžybose. Per  mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Gabieji mokiniai parodys savo gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę. 

 

1.4. Tobulinti pamokos organizavimą, kokybę, taikant technologines ir komunikacines kompetencijas. Bendradarbiavimas su IT pedagogu. Per  mokslo metus 1-4 klasių mokytojos, 

V. Jonauskas

Atsiskleis  mokytojų kompetencija, tobulės pamokos kokybė.
2 tikslas Užtikrinti mokiniams saugias mokymosi ir gyvenimo mokykloje sąlygas.
2.1. Nuosekliai ir reguliariai įgyvendinti SEU programą „Laikas kartu“. Akcija „Mes prieš patyčias“. Interaktyvus testas vaikams „Įveik patyčias“ Kovas 1-4  klasių mokytojos 

I.Liebienė

Mažės mokinių patyčios.
Diskusija dėl  programos „Laikas kartu“ pritaikymo stiprinant mokinių socialinius-emocinius tarpusavio ryšius. Gegužė 1-4 klasių mokytojos Mokytojos pasidalins patirtimi kaip sekasi taikyto programą, ką reikėtų tobulinti.
Švietėjiškos veiklos organizavimas tėvams socialinių -emocinių ugdymo klausimais. Vasaris L. Lapinskienė 

Psichologė

Stiprės socialiniai-emociniai ryšiai šeimose, bendradarbiavi-mas su tėvais.
2.2. Sukurti mokinių skatinimo sistemą. Apskrito stalo diskusija „Mokinių skatinimo būdai, mokymosi motyvacijos kėlimas“ Spalis L.Lapinskienė Didės mokinių mokymosi motyvacija.
2.3. Kurti pozityvią edukacinę aplinką mokyklos erdvėse. Mokinių ugdymas kitose netradicinėse erdvėse, turimų erdvių pritaikymas pamokai. Per mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Bus sukurta pozityvi mokymosi aplinka, didės mokinių mokymosi motyvacija.
Edukacinės erdvės tobulinimas prie mokyklos. „Ką pasėsi, tą ir pjausi“. balandis 1-4 klasių mokytojos Bus formuojama ekologinė kultūra, skatinamas  gamtinės aplinkos pažinimas, stebėjimas, tyrinėjimas.
Edukacinės erdvės kūrimas „Mokausi žaisdamas“. per visus mokslo metus L.Lapinskienė Bus skatinamas mokinių draugiškumas ir bendravimas pertraukų metu.
Edukacinės išvykos. Pažinimo dienos įvairiose edukacinėse erdvėse. Rugsėjis- birželis 1-4 klasių mokytojos Stiprės mokinių mokymosi motyvacija, akiratis, žinios ir galimybės.
3 tikslas Plėtoti socialinę partnerystę.
3.1. Dalyvauti kultūriniame miestelio gyvenime Akcija „Aš Lietuvos pilietis“ Kovo 11 L.Lapinskienė Vyks bendradarbiavi-mas su miestelio bendruomene.
3.2. Stiprinti prevencinę ir projektinę veiklą. Diskusija apie integruojamų ir prevencinių programų taikymą ugdymo ir klasės vadovo veikloje. birželis 1-4 klasių mokytojos Bus aptartos tobulintinos sritys integruojant prevencines ir kitas programas.
Projekto „Pirmoko kelias“ efektyvumas ir rezultatai. gruodis D. Garbenčiūtė-Juškienė 

Psichologė

L.Lapinskienė

Bus aptarti pirmokų adaptacijos klausimai, pateiktos rekomendacijos mokytojoms dėl socialinių įgūdžių lavinimo būdų.
Etnosavaitė „Lietuvių tautosakos grožis“. kovas I.Rubavičienė Mokiniai plačiau pažins lietuvių tautosaką. Vyks patyriminis ugdymas.
Dalyvavimas projekte, skirtame motinos dienai. gegužė L.Lapinskienė Mokiniai atskleis savo kūrybinius gebėjimus.
4 tikslas            Tobulinti pedagogų dalykines ir bendrąsias kompetencijas.
4.1. Sudaryti sąlygas pedagogams tobulėti, bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja darbo 

patirtimi.

Metodinės grupės posėdis dėl  2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programos dalykų ilgalaikių planų, klasės vadovo, neformaliojo ugdymo planų ruošimo metodikos  ir derinimo, metodinės grupės veiklos plano sudarymo. rugpjūtis  

L. Lapinskienė

Bus aptarta planų ruošimo metodika,   Bus sudarytas metodinės veiklos planas projektas.
Metodinės grupės susirinkimas „Dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių poreikio aptarimo“ spalis L. Lapinskienė Bus atlikta apklausa ir pristatyti rezultatai, numatyti prioritetai vadovėliams ir mokymo priemonėms.
Bendradarbiavi-mas su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis. Veiklos stebėjimas 1 klasėje. spalis D. Garbenčiūtė-Juškienė 

 

L. Lapinskienė

R. Šatkienė

 

Bus aptarti perimamumo klausimai, pateiktos rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo mokytojoms dėl socialinių įgūdžių ugdymo.
Patirties mainai „Kolega kolegai“. 

Atviros pamokos, veiklos.

per visus mokslo metus. 1-4 klasių mokytojos Mokytojai stebės 

ir aptars atviras kolegių pamokas;

visi mokytojai patobulins

profesines, vadybines

kompetencijas.

Patirties mainai „Mokau kitus“. (Mokytoja susikeičia ir moko savo kolegės mokinius.) 1 kartą per mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Stiprės mokinių mokymosi motyvacija.
Atviros pamokos  4 klasėje lietuvių kalbos ir matematikos mokytojams. gegužė
 1. L. Šarūnienė
 2. L.Lapinskienė
Vyks atvirų veiklų lankymas, bendradarbiavi-mas su būsimais penktokais.
Dalyvavimas seminaruose pagal ŠC planą. per visus mokslo metus  

L.Lapinskienė

Tobulės mokytojų kompetencijos.
Sklaida mokyklos tinklapyje, laikraščiuose apie pradinių klasių mokinių ir mokytojų veiklą. per visus mokslo metus L. Lapinskienė 

 

Apie mokykloje vykstančias veiklas žinos platesnė visuomenės dalis.
Mokytojų mentorystės inicijavimas per visus mokslo metus I.Rubavičienė Didės galimybės dalintis  metodine patirtimi.
Apskritieji stalai: dalijimasis seminarų medžiaga. per visus mokslo metus 1-4 klasių mokytojos Mokytojai plėtos seminarų medžiagą ugdymo procese.

XI SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

 

1 tikslas Parengti tarpusavyje derančius planus
Uždavinys Priemonės               pavadinimas Data Atsakingas asmuo Laukiamas rezultatas
1.1 

Siekti, kad priešmokyklinio ugdymo grupių planuose atsispindėtų Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2018-2019 m.m. tikslai ir uždaviniai.

 

,Priešmokyklinio ugdymo metinio ir savaitinio plano derinimas.

 

Rugsėjis

 

Virginija Galinienė, Ramunė Šatkienė, Laima Vaišnorienė, Stepanija Tilvikienė

 

Parengtuose priešmokyklinio ugdymo planuose atsispindės suderintas su mokykla veiklos turinys ir pasiekimai, jų vertinimas.

2 tikslas Išsiaiškinti ugdymo proceso spragas
2.1 

Aptarti bendras pirmų klasių ir priešmokyklinio  ugdymo bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių rekomendacijas.

 

 

Pirmokų ir priešmokyklinukų adaptacijos aptarimas, veiklų ir pamokų stebėjimas.

 

Spalis

 

Virginija Galinienė, Ramunė Šatkienė, Laima Vaišnorienė, Stepanija Tilvikienė

 

Aptartos rekomendacijos palengvins vaikų adaptaciją.

3 tikslas Pasidalinti darbo patirtimi
3.1 

Stendinių, žodinių, vaizdinių pranešimų ir priemonių pagalba praturtinti ugdymo procesą, numatyti ugdymo spragas.

 

 

 

 

3.2

Bendradarbiavimas su miestelio biblioteka.

 

3.3

Bendradarbiavimas su mokyklos pradinukais.

 

Klaipėdos rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogių apskrito stalo diskusija Vėžaičių pagrindinėje mokykloje – „Saugios emocinės aplinkos mokiniui kūrimas priešmokyklinio ugdymo grupėje’’.

,,Aš ir tu draugaujame kartu’’.

 

 

,Atvelykio šventė – Vaikų Velykėlės .

 

Balandžio 26 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus

 

 

 

 

Balandžio 29 d.

 

Virgija Galinienė, Ramunė Šatkienė, Laima Vaišnorienė, Stepanija Tilvikienė

 

 

 

 

 

 

Virginija Galinienė, Ramunė Šatkienė, Laima Vaišnorienė

 

Virginija Galinienė, Ramunė Šatkienė, Laima Vaišnorienė

 

Įvairesnis ir našesnis taps ugdymo turinys.

4 tikslas Supažindinti ir susipažinti su mokinių branda priešmokykliniam ir ugdymui mokyklai
4.1 

Susipažinti su esamų ir būsimų priešmokyklinukų žiniomis ir įgūdžiais.

 

 

 

Esamų ir būsimų priešmokyklinukų pasiekimai.

 

Gegužė

 

Virginija Galinienė, Ramunė Šatkienė, Laima Vaišnorienė, Stepanija Tilvikienė

 

Aiškesnis bus kitų mokslo metų ugdymo turinio organizavimas.

 

______________________________________

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2018-08-31 posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr.1-3

 

Komentarai negalimi.