Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 rugpjūčio mėn.
P A T K P Š S
« Bir    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Sustok, akimirka …

img_1421 img_7959 img_8700 img_6418 20181128_122505 img_7392 img_6113 img_1877 20181025_101515 img_74 dav kaziukas-29 2011-04-05-0 img_9825 img_3300 img_7928 img_4794 img_3405 img_20190402_120258 p1330648 img_1012 img_9847 20190313_122737 img_0189 img_459 img_4085 img_20190402_110159 img_5961 es-463 img_7083 img_2688 mokytojai-32 futbolas-212 img_20190604_145932 img_2913 img_7262 img_7060 img_6031 img_2899 20190622_125900

Ugdymo planas

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-147

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2018–2019 MOKSLO  METŲ

UGDYMO  PLANAS

 

I SKYRIUS

2017–2018 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

Svarbiausias Vėžaičių pagrindinės mokyklos veiklos tikslas 2017–2018 m. m. buvo siejamas su mokinių pažangos augimu, užtikrinant mokymosi pagalbą. Apie 80% valandų, skirtų mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti buvo skirta būtent pagalbai mokiniui užtikrinti per pasirenkamuosius dalykus, konsultacijas, mokymo (si) diferencijavimą. Vertinant PUPP rezultatus, tiek lietuvių kalbos, tiek matematikos dalykų pasiekimų vidurkiai yra aukštesni: matematikos dalyke – 1,21, lietuvių kalbos dalyke – 1,31 balo. Mūsų mokyklos ketvirtokai savo pasiekimais matematikos, rašymo ir pasaulio pažinimo dalykuose lenkia visų tipų šalies mokyklų mokinių pasiekimus (0,3 – 7,4%). Pagal kognityvinių gebėjimų grupes mūsų mokyklos ketvirtokų silpnosios pusės – aukštesnieji mąstymo gebėjimai ir taikymas. Aštuntokų pasiekimai rašymo, matematikos, gamtos ir  socialinių mokslų srityse viršija visų tipų mokyklų aštuntokų pasiekimus nuo 1,6% iki 17,6%. Skaityme atsiliekame tik nuo didmiesčių mokyklų aštuntokų (3,3%). Iš kognityvinių gebėjimų aštuntokų silpnosios pusės – žinios ir supratimas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai, taikymas. Pagal vertinimo kriterijus yra žemas aštuntokų raštingumo lygis, bet jis vis tiek aukštesnis už respublikos mokyklų vidurkį. Manome, kad tai pasiekti padėjo individualių mokymosi planų naudojimas ugdymo kokybei gerinti, mokinių mokymosi rezultatų  nuoseklus stebėjimas ir pagalba mokiniams.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo stipriosiomis pusėmis nurodyta, kad pradinėse klasėse labai pasiteisina „Pagalbos mokyklėlės“ užsiėmimai. Mokykloje mokiniai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, akcijose, išvykose, varžybose pagal „Pamokinės, kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės veiklos planą“. Visi mokytojai kartu prižiūri, kad būtų laikomasi bendrų taisyklių. Mokykloje reikalingos dalykų individualios konsultacijos ir jų įtaką rezultatams vertinama teigiamai.

Pamokose dažnai taikomos kooperatyvios mokymosi formos (darbas su partneriais, grupėse ir kt.). Vertinimo kriterijai mokiniams pateikiami aiškiai ir skaidriai. Mokykloje domimasi besimokančiųjų reikalais ir poreikiais. Pamokose tikslingai skatinamas savarankiškas mokymasis ir darbas. Mokytojai netoleruoja diskriminacijos ar atskirties. Mokykloje prižiūrima, kad būtų laikomasi sutartų taisyklių ir elgesio standartų.

Kaip silpnosios pusės nurodoma, kad retai skiriami individualiai skirtingi namų darbai ir klasės užduotys, kurie tikslingai paremia individualius mokymosi procesus. Mokykloje galėtų būti įdomesnių veiklų, būrelių. Geresni galėtų būti mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai.

Vaikų neformaliojo švietimo srityje žibėjo mokyklos „Šermukšnėlės“ kanklių ansamblis, tapęs įvairių konkursų laureatu. Mokyklos komandos pasiekė daug pergalių rajoninėse varžybose, dalyvavo ir  zoninėse varžybose.

Mokykla dalyvauja nacionalinio lygmens projekte „Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas mokyklose Projektą organizuoja ir vykdo NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Standartizuotų testų mokinių ir mokyklos profiliai bei PUPP rezultatai išryškino didelius žemesnių klasių ir baigiamosios klasės mokinių rezultatų, motyvacijos skirtumus.

Taip pat dalyvaujame nacionaliniame projekte „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“. Projekto elementai integruojami į gamtamokslinio ugdymo, lietuvių kalbos ir matematikos pamokas.

Įvertinant 2017–2018 m. m. ugdymo procesą, remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, mokinių, mokytojų apklausomis ir tėvų nuomone, galima išskirti šias ugdymo proceso stipriąsias, silpnąsias puses, grėsmes ir galimybes.

2017–2018 m. m. SSGG analizė

 

Stipriosios pusės: 

1. Gerai vertinami bendrasis ugdymo organizavimas, subalansuotos bendrojo ugdymo plano ir mokyklos ugdymo plano nuostatos.

2. Tvarkaraščių pritaikymas mokiniams ir mokytojams.

3. Geri 4 klasės matematikos, rašymo, pasaulio pažinimo, 8 kl. – rašymo, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų standartizuotų testų rezultatai.

4. Veiksminga socialinė ir psichologinė pagalba mokiniui.

5. Individualaus mokinio plano įtaka ugdymo sėkmei, mokinio atsakomybei ugdyti.

6. Mokymui(si) palanki aplinka.

Silpnosios pusės:  

1. Pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo mokinių švietimo ugdymo programų pasiūlos ir paklausos atitiktis.

2. Mokinių motyvacijos trūkumas.

3. Diferencijuoto mokymo metodų taikymas pamokoje.

4. Išryškėjusios problemos , 8 kl. skaitymo ir raštingumo problemos standartizuotų testų rezultatuose.

5. Mokinių individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir skatinimas.

Galimybės: 

1. Mokyklos teigiamo įvaizdžio ir žinomumo stiprinimas.

2. Mokytojų skatinimas dirbti inovatyviau.

3. Mokinių iniciatyvų palaikymas.

4. Atsakomybės ir pagalbos mokiniui didinimas.

5. Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas, mokant visų dalykų.

Grėsmės: 

1. Socialinių, vertybinių veiksnių įtaka ugdymo procesui.

2. Lojalumo mokyklai mažėjimas ir abejingumas savo darbui.

3. Ugdymo proceso kokybės kritimas, mokytojui dirbant keliose darbovietėse.

4. Sudėtinga kvalifikuotų specialistų paieška.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklos ugdymo planas 2018–2019 m. m. parengtas, vadovaujantis:

1.1. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;

1.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“;

1.3. ,,2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442;

1.4. ,,2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V–446;

1.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ,,Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu“;

1.6. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“;

2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2017–2018 mokslo metų ugdymo plano tikslai ir uždaviniai:

2.1 Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas:

2.1.1. sudaryti sąlygas, kad mokinių pasiekti ugdymo (si) rezultatai atitiktų jų galimybes, norus, motyvacijos lygį;

2.1.2. racionaliai išnaudojant Bendrųjų ugdymo planų teikiamas galimybes, sudaryti palankias sąlygas ugdymo turiniui įgyvendinti;

2.1.3. užtikrinti mokiniui privalomų minimalų pamokų skaičių ugdymo (si) procese;

2.1.4. skirstant mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti skirtas valandas ir neformaliojo švietimo valandas, derinti mokinių, jų tėvų ir mokyklos poreikius, lūkesčius ir galimybes;

2.2. Teikti sistemingą mokymo(si) pagalbą mokiniams:

2.2.1. „Asmeninės pažangos stebėjimo ir gebėjimų įsivertinimo lapo“ pagalba sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus;

2.2.2. diferencijuoti ugdymo procesą, pritaikant jį įvairių gebėjimų mokiniams, atsižvelgiant į Bendrųjų programų turinį ir reikalavimus;

2.2.3. labiau išnaudoti integracijos teikiamus privalumus ugdymo (si) procese;

2.2.4. sudaryti sąlygas pamokos organizavimo metodikų tobulinimui;

3. Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu.

3.1. Ugdymo plano rengimo procedūros:

3.1.1. rekomendacijos ugdymo planui ir projektas svarstytas pradinių klasių metodinės grupės susirinkime 2018-08-30 (protokolas Nr. 06-16), mokyklos metodinės tarybos susirinkime 2018-08-30 (protokolas Nr.03-16).

3.1.2. ugdymo plano projektui pritarta 2018-08-31 (protokolas Nr. 2-8) įvykusiame mokytojų tarybos posėdyje.

4. Mokyklos ugdymo planas sudaromas 1-iems – 2018–2019 mokslo metams.

5. Mokykla sudaro vieną ugdymo planą, apimantį pradinio ir pagrindinio ugdymo įgyvendinimą.

6. Šio ugdymo plano nuostatos pritaikytos grupinei mokymosi formai ir kasdieniam mokymo proceso organizavimo būdui.

7. Iškilus būtinybei, šio ugdymo plano nuostatos gali būti pritaikytos pavienio mokymosi formai savarankiškam mokymo proceso organizavimo būdui mokiniams, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra skyrusi mokymą namie ir dorinio ugdymo dalykui, jei neįmanoma sudaryti grupės klasėje, iš gretimų klasių ar neįmanoma sudaryti laikinosios (mobilios) grupės iš bet kurios kitos, nors ir ne gretimos, klasės.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

 

8. Ugdymo proceso organizavimas:

8.1. 2018–2019 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.

8.2. Ugdomojo proceso trukmė:

 

8.2.1. 1–4 kl. mokiniams – 2018-09-03 – 2019-06-07 – 175 dienos;

8.2.2. 5–10 kl. mokiniams – 2018-09-03 – 2019-06-21 – 185 dienos.

8.3. 2018–2019 mokslo metais mokykla dirbs penkias dienas per savaitę.

8.4. 1–10 kl. mokiniams pamokos prasideda 800 valandą.

8.5. Mokslo metai 1–10 kl. mokiniams skirstomi pusmečiais:

Klasė Prasideda Baigiasi
I – as pusmetis 1 – 4 kl. 2018-09-03 2019-01-25
5 – 10 kl. 2019-01-25
II – as pusmetis 1 – 4 kl. 2019-01-28 2019-06-07
5 – 10 kl. 2019-01-28 2019-06-21

 

8.6. 1–10 kl. mokiniams skiriamos atostogos:

 

 

 

Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens atostogos 2018-10-29 2018-11-02 2018-11-05
Žiemos atostogos 2017-12-27 2019-01-02 2019-01-03
Žiemos atostogos 2019-02-18 2019-02-22 2019-02-25
Pavasario atostogos 2019-04-23 2019-04-26 2019-04-29
Vasaros atostogos 1-4 kl. 2019-06-10 2019-08-30 2019-09-02
5-10 kl. 2019-06-25 2019-08-30 2019-09-02

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

9. Sprendimai dėl ugdymo plano rengimo, formuojant ir įgyvendinant mokyklos ugdymo turinį, priimti bendru mokyklos bendruomenės susitarimu.

TREČIASIS SKIRSNIS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS

 

10. Ugdymo turinys planuojamas:

10.1. pradinio ugdymo klasių – 35 savaitėms;

10.2. penktų–dešimtų klasių – 37 savaitėms.

10.3. Ugdymo procesui planuoti ir organizuoti pagal darbo pobūdį mokytojas rengia:

10.3.1. privalomų dalykų, pasirenkamųjų dalykų ilgalaikius planus;

10.3.2. dalykų modulių programas ir ilgalaikius planus;

10.3.3. neformaliojo vaikų švietimo programas;

10.3.4. pritaikytas ir individualizuotas programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

10.3.5. klasės vadovo veiklos programas.

10.4. Mokytojas, rengdamas pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių turinį vadovaujasi bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo”.

10.5. Mokytojas dalyko ugdymo turinį planuoja pagal 2018–2019 mokslo metų mokyklos ugdymo plano atitinkamos klasės ugdymo programos vykdymo lentelėse nurodytą dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių.

10.6. Mokytojo rengiama ugdymo proceso dokumentacija turi atitikti mokyklos ar dalyko metodines rekomendacijas. Planai rašomi vadovaujantis pateiktomis formomis.

10.7. Mokytojai, parengę pritaikytas ir individualizuotas programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, supažindina šių mokinių tėvus su programa pasirašytinai.

10.8. Ugdymo turinys planuojamas metams.

10.9. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas vadovaujasi ,,Planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu Vėžaičių pagrindinėje mokykloje“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2008-09-01 įsakymu Nr. V-1.

10.10. Ugdymo turinio dokumentacijos rengimo procedūros nurodytos 1 priede.

10.11. Mokykla, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, didina 10 procentų lietuvių kalbos ir matematikos dalykui 9 kl. skiriamų pamokų skaičių, derinant jas su pagrindinio ugdymo bendrųjų programų turiniu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE

11. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, siekdama palankesnės emocinės aplinkos organizuoja šias kryptingas veiklas:

12.1. programa „Paauglystės kryžkelės“ – 5–10 kl.;

12.2. programa „Laikas kartu“ – 1–4 kl.;

12.3. užsiėmimai „Mano spalvotas pasaulis“- 1 kl.;

12.4. socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“ – 5 kl.

13. Šių veiklų turinys ir laikas planuojami:

13.1. „Klasės vadovo veiklos programoje“ 2018–2019 m.m.;

13.2 mokytojų ilgalaikiuose planuose;

13.3 „Mokyklos veiklos plane“ 2018–2019 mokslo metams.

14. Šios programos, užsiėmimai mokykloje įgyvendinami:

14.1. vieną kartą per savaitę tvarkaraštyje numatytu laiku;

14.2. klasės valandėlių metu;

14.3. integruojant temas į mokomuosius dalykus;

14.4. popamokinių renginių metu.

15. Mokykla nustatyta tvarka sudaro galimybes mokiniui užsiimti fiziškai aktyvia veikla – organizuoja fiziškai aktyvias pertraukas 1–10 kl. mokiniams.

16. Mokykla, įgyvendindama „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, pasirenka šiuos įgyvendinimo būdus:

16.1. integralųjį – 1–4 kl.;

16.2. integruojant į dalykus ir klasės valandėlių veiklą – 5–10 kl..

17. Klasės valandėles klasių vadovai veda savo numatytu pastoviu laiku kartą per savaitę.

PENKTASIS SKIRSNIS

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

18. 15 ugdymo dienų veikla 2018–2019 mokslo metais 1–10 kl. mokiniams vykdoma pagal Vėžaičių  pagrindinės mokyklos „Ugdymo dienų veiklos planą 2018–2019 m.m.“, mokyklos metodinės tarybos susirinkime 2018-08-30 (protokolas Nr.03-16). (3 priedas).

18.1. Su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi suderintos šios 5 ugdymo dienos, skirtos 1–10 kl.:

18.1.1. dorinio ugdymo diena „Skambutis kviečia į klases“;

18.1.2. socialinių įgūdžių ugdymo diena „Mokinio pareigos ir atsakomybės“;

18.1.3. karjeros diena „Mokausi mokytojo profesijos“;

18.1.4. edukacinių veiklų diena Klaipėdos muziejuose;

18.1.5. savanoriškos veiklos diena Vėžaičių miestelyje  „Darom 2019“.

18.2. Mokykla 10 ugdymo dienų organizuoja 1–10 klasėms:

18.2.1. Mokyklos organizuojamų ugdymo dienų temos, datos ir atsakingi asmenys nurodyti 3 priede

19. 5–10 kl. mokiniams socialinė pilietinė veikla yra privaloma ir organizuojama pagal ,,Mokinių socialinės-pilietinės veiklos programą“, kuriai pritarta 2018-08-30 (Protokolas Nr.03-16). (9 priedas).

19.1. 5–10 kl. mokiniams socialinė pilietinė veikla yra vertinama:

19.1.1 „įsk“ – įvykdžius mokinių socialinės pilietinės veiklos programą ir surinkus ne mažiau kaip 10 valandų;

19.1.2. „neįsk“ – neįvykdžius mokinių socialinės pilietinės veiklos programos ir surinkus mažiau kaip 10 valandų;

19.2. Mokinių socialinės veiklos apskaita fiksuojama mokinio socialinės veiklos knygelėse.

20. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.

20.1. Kultūrinę pažintinę veiklą mokykla įgyvendina:

20.1.1. visų dalykų mokytojai pagal savo mokomojo dalyko ugdymo turinį kiekvienoje klasėje planuoja ne mažiau kaip po dvi pamokas, kurias veda netradicinėse edukacinėse erdvėse;

20.1.2. 1-4 klasių mokiniai dalyvauja etnokultūrinėje projektinėje veikloje „Lietuvių tautosakos grožis“, kuri įvyks 2019 metais kovo mėn.;

20.1.3. 5-10 klasių mokiniams 2019 metais gegužės mėnesį organizuojama veikla „Pavasario žalumos šventė – Jurginės“ pagal metodą „Kelionė laiku“.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO MOKYKLOJE NUOSTATOS

21. Mokinių mokymosi krūvis mokykloje reguliuojamas, vadovaujantis „Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo mokykloje nuostatomis“, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d įsakymu Nr. V-82.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

22. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis:

22.1. „Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (pasibaigus mokslo metams)mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas “, patvirtintu Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m.lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-191;

22.2. ,,Priėmimo mokytis, pasiekimų vertinimo ir jų fiksavimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarka“, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-65/1.

23. ,,2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“ šeštojo skirsnio 53 punkto nuostatos mokykloje įgyvendinamos per „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m.lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-191.;

24. Mokinių pasiekimai fiksuojami:

24.1. 1–4 kl. mokinių pasiekimai (pasiekimų lygiai) apibendrinami ir fiksuojami: elektroniniame dienyne;

24.2 pasibaigus mokslo metams, 4 kl. mokinių pasiekimai pateikiami ir apraše;

24.3. 5–10 kl. mokinių pasiekimai apibendrinami ir fiksuojami elektroniniame dienyne.

24.4. Konsultacijos, kurios vedamos iš pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, elektroniniame dienyne kaip neformaliojo švietimo valandos.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

25. Kuriant ir plėtojant mokinių gebėjimų akademinėje srityje atpažinimą ir jų vystymą, įgalinant ir motyvuojant kiekvieną mokinį realizuoti savo gebėjimus ir turimą potencialą, mokykla kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru vykdo projektą „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“.

26. Pagalbą mokiniams mokykloje organizuoja klasės vadovai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui specialistai.

27. Mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiamos galimybės rinktis ugdymosi problemoms spręsti siūlomą pagalbą: individualias mokytojų konsultacijas, klasės vadovo, mokinių prezidentūros, pagalbos mokiniui specialistų, trišalių pokalbių (mokinys – tėvai – mokytojas) pagalbą.

28. Pagal mokyklos metodinės tarybos sprendimą, vieną kartą per savaitę pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį, suderintą su metodine taryba, kiekvieno dalyko mokytojas teikia mokiniams individualias ar grupines konsultacijas.

29. 10 kl. mokiniams skiriamos pamokos iš valandų, skiriamų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti lietuvių kalbos ir matematikos dalykų konsultacijoms gabiems, mokymosi sunkumų ir žinių spragų turintiems mokiniams ugdyti.

30. 1–4 kl. mokiniams skiriamos pamokos iš valandų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti laikinųjų grupių, skirtų grupinėms konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė”, sudarymui.

DEVINTASIS SKIRSNIS

„ASMENINĖS PAŽANGOS IR GEBĖJIMŲ STEBĖJIMO LAPAS“

31. Mokiniui, kuris mokosi 5–10 klasėse sudaromas „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“. (2 priedas).

32. Mokinio individualaus ugdymo plano tikslas – sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus.

33. Mokinio individualaus ugdymo planas turi padėti mokiniui atsakingai vertinti savo pasiekimus ir planuoti karjerą.

34. Mokinio individualaus ugdymo plano pagalba palaikomi glaudesni ryšiai su tėvais, pateikiama reikalinga informacija.

35. Apie mokinių „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapą“, mokinio mokymosi krūvį tėvai informuojami pasirašytinai.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PAMOKŲ, SKIRIAMŲ MOKINIO UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI, MOKYMOSI PAGALBAI TEIKTI, NAUDOJIMAS

36. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, naudojamos:

36.1. mokyklos ugdymo plano 32 punktų nuostatoms įgyvendinti;

36.2. informacinių technologijų kaip pasirenkamajam dalykui 8 klasėje.

36.3. Pasirenkamuosius dalykus, modulius, projektinę veiklą mokiniai renkasi laisvai, bet atsakingai.

37. Pasirinkti dalykai ir moduliai, projektai mokiniui tampa privalomi.

38. Keisti pasirinktą dalyką, projektą ar modulį mokinys gali tik užbaigęs jų programą.

39. Elektroniniame dienyne įrašomos visos mokiniams privalomos pamokos, skirtos privalomiems, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, projektams.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMO IR DIFERENCIJAVIMO KRYPTYS IR NUOSTATOS

 

40. Diferencijavimas pagal užduotis, rezultatą ir skirtą laiką taikytina mokiniams, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus.

41. Diferencijavimas pagal skirtingus mokymosi būdus ir paramos poreikius taikytina mokiniams, turintiems ypatingų mokymosi sunkumų.

42. Diferencijavimas pagal skirtingus mokymosi būdus taikytina mokiniams pagal mokymosi stilių.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMO NUOSTATOS

43. Ugdymo turinio integravimo nuostatos, programų integracija, integravimo būdai nurodyti „Klaipėdos r. Vėžaičių  pagrindinės  mokyklos  programų integravimo į ugdymo turinį ir integruotosios veiklos tvarkos apraše“, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2017  m. spalio 31d. įsakymu Nr. V-187.

44. Dalykų mokymo integravimui mokykloje organizuojamos integruotos dienos:

44.1. „Laisvės gynėjų takais“ – 2018-11-23;

44.2. „Mano kraštas -Žemaitija“ – 2019-03-08.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

45. Ugdymas karjerai 5 – 10 kl. integruojamas į klasės vadovo veiklą, bendradarbiaujant su pagalbą mokiniui teikiančiomis mokyklos specialistėmis.

46. Ugdymas karjerai vykdomas, vadovaujantis ,,Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

47. Apie 1–10 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą visą informaciją mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali gauti elektroniniame dienyne, kuris tvarkomas, vadovaujantis „Kaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais“, patvirtintais mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-184.

48. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie 1–10 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą taip pat informuojami tėvų susirinkimuose (ne rečiau kaip kartą per pusmetį), mokytojų – tėvų susitikimuose (per ,,tėvų dienas” mokykloje, kurios vyksta ne rečiau kaip kartą per pusmetį) ir individualiai (tėvų, mokytojų, klasės vadovų nuožiūra).

49. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie 5–10 kl. mokinių pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skirtą pamokų skaičių, mokinio pasirinktus dalykus, modulius, projektus,

neformaliojo švietimo programas, dalykų diferencijavimą informuojami, pateikiant mokinio individualų ugdymo planą, su kuriuo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta pasirašytinai.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

KLASIŲ DALIJIMO IR JUNGIMO Į GRUPES PRINCIPAI

50. Užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai) mokyti, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, sudaromos atskiros grupės.

51. Jei susidaro ne mažiau kaip 7 mokiniai, klasė dalijama į grupes:

51.1. dorinio ugdymo ( tikybos ir etikos ) dalyko mokymui 1–10 klasėse.

51.2. informacinių technologijų dalykui mokyti savo mokyklos kompiuterių klasėje.

51.3. technologijų dalyko mokymui 5–10 klasėse, skiriant mišrias mergaičių ir berniukų grupes.

51.4. kūno kultūros pamokose 8–10 klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės.

51. Tos pačios klasės ar gretimų klasių atitinkamos grupės, kuriose yra 1–6 mokiniai, jungiamos į vieną grupę.

52. Doriniam ugdymui mokyti, jei neįmanoma sudaryti laikinosios (mobilios) grupės, mokiniai jungiami prie gretimos klasės ar bet kurios kitos, nors ir ne gretimos, klasės.

53. Minimalus mokinių skaičius 5–10 klasėse laikinosiose (mobiliose) grupėse ir mokantis pasirenkamojo dalyko ar modulio – 7 mokiniai.

54. Minimalus mokinių skaičius 1–10 klasių neformaliojo švietimo grupėse – 7 mokiniai;

55. Klasių mokinių skaičius, komplektų skaičius, klasių dalijimas ir jungimas į grupes išdėstytas 4 ir 5 prieduose.

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS MOKYKLOJE

56.Neformalusis vaikų švietimas mokykloje vykdomas per:

56.1. neformaliojo švietimo programas;

56.2. kultūrinę – pažintinę veiklą;

56.3. mokyklos popamokinės veiklos renginius.

57. Neformaliojo švietimo valandos mokykloje paskirstomos laikantis šių principų:

57.1. neformaliojo švietimo valandos pirmiausia skiriamos, atsižvelgiant į turimas krepšelio lėšas;

57.2. neformaliojo švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių norus ir pageidavimus, atsižvelgiant į mokyklos galimybes;

57.3. neformaliojo švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, pareikštus per tėvų susirinkimus mokykloje ar klasėse, išreiškus norus mokyklos administracijai;

57.4. neformaliojo švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į programų tęstinumą, populiarumą mokinių tarpe, mokytojų įdirbį;

57.5. neformaliojo švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant ir į galimybę reprezentuoti mokyklą įvairiuose renginiuose.

58. Neformaliojo švietimo užsiėmimus mokiniai renkasi laisvai.

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

59. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis, ,,2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 devyniolikto skirsnio ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, nuostatomis.

III SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

60. Pereinant mokytis pagal pradinio ugdymo programą skiriamas adaptacinis laikotarpis.

60.1 Pirmokų adaptacinis laikotarpis – 2018-09 – 2018-11 mėn.

60.2. Veikla vykdoma pagal mokyklos metodinės tarybos sudarytą planą. (7 priedas).

61. 1–4 kl. dirba pagal 23.3., 22.2. ,,2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano“ punktuose pateiktą variantą.

62. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę/metinėmis val. pradinio ugdymo programai įgyvendinti:

Dalykas Klasė Pradinio ugdymo programa 

1-4 kl. pagal ugdymo planą

( 1-am kompl.)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti* Iš viso pamokų 

1-4

klasėse

(mokyklo-je)

1 kl. 2A kl. 2B kl. 3 kl. 4 kl.
Dorinis ugdymas (tikyba ar etika) 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 - 5/175
Lietuvių kalba 8/280 7/245 7/245 7/245 7/245 29/1015 - 36/1260
Užsienio k. (anglų k.) - 2/70 2/70 2/70 2/70 6/210 - 8/280
Matematika 4/140 5/175 5/175 5/175 4/140 18/630 - 23/805
Pasaulio pažinimas 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 - 10/350
Dailė ir technologijos 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 - 10/350
Muzika 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 - 10/350
Kūno kultūra 3/105 2/70 2/70 3/105 3/105 11/385 - 13/455
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui 22/770 23/805 23/805 24/840 23/805 92/3220 115/4025
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti * 

Laikinoji grupė grupinėms konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė”

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

6*

 

5*/175

 

5*/175

Neformaliojo švietimo valandos 

(per metus / per savaitę)

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350 1kl. -  70/2 

2A kl. – 70/2

2B kl. -  70/2

3kl. -   70/2

4kl.  -  70  2

350/10

 

 

63. 1–4 kl. visų dalykų moko vienas mokytojas, išskyrus:

63.1. anglų k. dalyko 2 kl., 3 kl., 4 kl., muzikos 2B kl., 3 kl., 4 kl., tikybos 3 kl., 4 kl. moko ne klasės mokytojas, o mokytojas dalykininkas.

64. Mokinių daromą pažangą ar ugdymosi sunkumus 1–4 kl. mokytojos mažiausiai 2 kartus per metus aptaria su tėvais ir pačiais mokiniais individualių susitikimų ir tėvų susirinkimo metu.

65. Baigiančių 4 -ąją klasę mokinių visų dalykų pasiekimai įvertinami aprašu.

66. Neformaliojo švietimo programos ir joms skiriamų valandų skaičius per savaitę 1–4 klasėms:

 

Eil.Nr. Mokytojas (a) Programos pavadinimas 1 kl. 2A kl. 2B kl. 3 kl. 4 kl. Viso:
1. D. Garbenčiūtė – Juškienė Dramos programa 1/35 1/35
2. R. Pozingienė Kanklių ansamblis ,,Šermukšnėlė“ 1/35 1/35 1/35 3/105
2. A. Tilvikienė Vokalinis ansamblis 1/35 1/35 2/70
5. L. Lapinskienė Saugaus eismo mokyklėlė „Šviesoforas“ 1/35 1/35
5. L. Šarūnienė Programa ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas mokykloje” 1–4 kl. 1/35 1/35
6. V. Jonikaitė Dailės būrelis 1/35 1/35
7. B. Ruigienė „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 1/35 1/35
Viso: 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350

67. Ugdymo dalykams skiriamų valandų skaičius 1–4 klasėms:

 

Klasės 1kl. 2Akl. 2B kl. 3 kl. 4 kl. Viso:
Panaudojama Minimalus pamokų skaičius klasei 22/770 23/805 23/805 24/840 23/805 115/4025
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5/175
Neformaliojo švietimo valandos (pamokos) 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10/350
Valandos, atsirandančios dėl grupių dalijimo 0/0 0/0 0/0 2/70 2/70 4/140
Viso skiriama val. 25/875 26/910 26/910 29/1015 28/980 134/4690
Lieka nepanaudotų valandų 0 0 0 0 1/35 1/35

II SKIRSNIS

UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

68. Dorinis ugdymas:

68.1. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą, pateikdami klasės mokytojui prašymą;

68.2. Mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;

69. Kalbinis ugdymas:

69.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas;

69.2. Pirmosios užsienio kalbos – anglų k. – mokymas mokykloje pradedamas 2 -oje klasėje.

70. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

70.1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko.

70.2. 1/4 dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje;

70.3. Socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje.

71. Matematinis ugdymas:

71.1. Organizuojant matematinį ugdymą, vadovautis ne tik Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, standartizuotų testų ataskaitų išvadomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.

72. Kūno kultūra:

72.1. 1–4 kl. šokis integruojamas į kūno kultūros pamokas.

 

73. Meninis ugdymas:

73.1. 1/2 ugdymo laiko, skirto mokomajam dalykui ,,Dailė ir technologijos“ mokyti, skirti technologijoms.

IV SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

74. Pereinant mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą skiriamas adaptacinis laikotarpis:

74.1. Perėjusiems į 5-tą klasę mokiniams skiriamas adaptacinis – 1 mėnesio – periodas.

74.2. Penktokų adaptacinio laikotarpio veiklos planas 2018 m. rugsėjo mėn. pateikiamas 8 priede.

75. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę/metinės val. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 5–8 klasėse:

Mokomieji dalykai 

 

Klasės Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius pagal ugdymo planą 

5 – 8 kl. (1 – am komplektui)

Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius 5 – 8 kl. (mokykloje)
5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl.
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148
Lietuvių kalba (gimtoji) 5/185 5/185 5/185 5/185 20/740 20/740
Užsienio kalba (1-oji) 3/111 3/111 3/111 3/111 12/444 12/444
Užsienio kalba (2-oji) - 2/74 2/74 2/74 6/222 6/222
Matematika 4/148 4/148 4/148 4/148 16/592 16/592
Informacinės technologijos 1/37 1/37 1/37 - 3/111 3/111
Gamta ir žmogus 2/74 2/74 - - 4/148 4/148
Biologija - - 1/37 2/74 3/111 3/111
Chemija - - - 2/74 2/74 2/74
Fizika - - 1/37 2/74 3/111 3/111
Istorija 2/74 2/74 2/74 2/74 8/592 8/592
Pilietiškumo pagrindai - - - - - -
Geografija - 2/74 2/74 2/74 6/222 6/222
Dailė 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148
Muzika 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148
Technologijos 2/74 2/74 2/74 1/37 7/259 7/259
Kūno kultūra 3/111 2/74 2/74 2/74 9/333 9/333
Žmogaus sauga 1/37 - 1/37 - 2/74 2/74
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 26/962 28/1036 29/1073 30/1110 113/4181 (26+28+29+30) 113/4181 

(26+28+29+30)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti* 1*/37 12*/444  

Pasirenkamasis dalykas ,,Informacinės technologijos“ 1*/37 1*/37
2. Neformaliojo  švietimo valandos 

(per metus / per savaitę)

2/74 2/74 2/74 2/74 8/296 8/296

 

76. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę/metinės val. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 9–10 klasėse:

 

 

1.Mokomieji dalykai

 

Klasė Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius pagal ugdymo planą 

9 – 10 kl. (1 – am komplektui)

Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius  9 – 10 kl. (mokykloje)
9 kl. 10 kl.
Dorinis ugdymas (tikyba ar etika) 1/37 1/37 2/74 2/74
Lietuvių kalba 4/148 5/185 9/333 9/333
Užsienio kalba (1-oji) 3/111 3/111 6/222 6/222
Užsienio kalba (2-oji) 2/74 2/74 4/148 4/148
Matematika 3/111 4/148 7/259 7/259
Informacinės technologijos 1/37 1/37 2/74 2/74
Biologija 2/74 1/37 3/111 3/111
Chemija 2/74 2/74 4/148 4/148
Fizika 2/74 2/74 4/148 4/148
Istorija 2/74 2/74 4/148 4/148
Pilietiškumo pagrindai 1/37 1/37 2/74 2/74
Geografija 2/74 1/37 3/111 3/111
Ekonomika ir verslumas - 1/37 1/37 1/37
Dailė 1/37 1/37 2/74 2/74
Muzika 1/37 1/37 2/74 2/74
Technologijos 1,5/55.5 1/37 2,5/92,50 2,5/92,50
Kūno kultūra 2/74 2/74 4/148 6/222
Žmogaus sauga 0,5/18,5 - 0,5/18,5 0,5/18,5
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 31/1147 31/1147 62/2294 

(31+31)

62/2294 

(31+31)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti* - - 14*/518
Laikinoji grupė lietuvių kalbos konsultacijoms 1*/37 2*/74 2*/74
Laikinoji grupė matematikos konsultacijoms 1*/37
2. Neformaliojo  švietimo valandos 

(per metus / per savaitę)

2/74 3/111 5/185 5/185

 

 

 

 

 

 

77. Neformaliojo švietimo programos ir joms skiriamų valandų skaičius per savaitę 5–10 klasėse:

 

Eil.Nr. Mokytojas (a) Programos pavadinimas 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. Viso:
1. L. Arienė Jaunųjų matematikų būrelis „Ieškok, kurk, tobulėk“ 1/37 1/37
2. D. Butkutė Anglų k. būrelis 8 – 10 kl. 1/37 1/37
3. V. Jonauskas Jaunųjų konstruktorių būrelis 1/37 1/37 2/74
4. B. Ruigienė Programa ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas mokykloje” 1/37 1/37 1/37 3/111
5. L. Meižienė Žurnalistų būrelis 1/37 1/37 2/74
6. I. Kasparas Kraštotyros būrelis 1/37 1/37
Kartografijos būrelis 1/37 1/37
7. A. Tilvikienė Vokalinis ansamblis 1/37 1/37
8. R. Raudys Fizikų būrelis 1/37 1/37
Viso: 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 3/111 13/481

78. Ugdymo dalykams skiriamų valandų skaičius 5–10 klasėse:

Klasės 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. Iš viso:
Panaudojama Minimalus pamokų skaičius klasei 26/962 28/1036 29/1073 30/1110 31/1110 31/1110 175/6475
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti * 0 0 0 1/37 0 2/74 3/111
Neformaliojo švietimo valandos (pamokos) 2/74 2/74 2/74 2/74 2/74 3/111 13/481
Valandos, atsirandančios dėl grupių dalijimo 6/222 0,5/18,50 8,5/314,5 1,5/55,5 1,5/55,5 0/0 18/666
Viso skiriama val. 34/1258 30,5/1128,5 39,5/1461,5 34,5/1267,50 34,5/1276,50 36/1332 209/7733
Lieka nepanaudotų valandų 33/1221 3/111 3/111 2/74 7/259 5/185 23/851

 

ANTRASIS SKIRSNIS

UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

79. Dorinis ugdymas:

79.1. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), rašydami nustatytos formos prašymą;

79.2. Nuo 14 metų dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos ar etikos dalyką)mokinys savarankiškai renkasi pats, užpildydamas  nustatytos formos prašymą;

79.3. Mokinių dorinio ugdymo krypties pasirinkimas pateiktas 6 priede.

 

80. Žmogaus sauga:

80.1. Žmogaus saugos 5–10 kl. bus mokoma kaip privalomo dalyko penktoje, septintoje klasėse, skiriant po 1 savaitinę pamoką, ir devintoje klasėje, skiriant 0,5 savaitinės pamokos.

80.2. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis ,,Žmogaus saugos bendrąja programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

80.3. Intensyvinant mokymosi kursą, 9 klasėje ,,Žmogaus saugos‘‘ kursas bus mokomas pirmąjį pusmetį, vedant po 1 pamoką per savaitę.

81. Kalbos:

81.1. Mokiniams, atvykusiems iš kitos šalies, grįžusiems iš užsienio mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos konsultacijos, siūlomas mokymąsis laikinojoje (mobiliojoje) grupėje).

81.2. Mokiniai 6–10 klasėse mokosi dviejų negimtųjų kalbų: anglų kalbos ir rusų kalbos.

81.3. 6 klasės mokiniai pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos – rusų kalbos.

81.4. Mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienus metus mokėsi kitos užsienio kalbos, negu mokoma mūsų mokykloje, tėvų prašymu sudaromos sąlygos įveikti atsilikimą ir mokytis mokykloje mokomų užsienio kalbų, skiriant laiką konsultacijoms.

82. Matematika:

82.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti mokytojas naudoja Nacionalinio egzaminų centro parengtas matematinio raštingumo užduotis, buvusių PUPP užduotis, NMPP išvadas ir užduotis.

83.2. Stebėti 8, 10 kl. mokinių matematikos pasiekimus diagnostinių kontrolinių darbų pagalba ir, remiantis duomenimis, numatyti užduotis ir metodus spragoms įveikti, grupinių ir individualių konsultacijų metu.

84. Informacinės technologijos:

84.1. Informacinių technologijų dalyko mokyti pradedama nuo 5 klasės.

84.2. Informacinių technologijų kaip atskiro dalyko mokoma per visą pagrindinio ugdymo programą, o 8 klasėje, kaip pasirenkamąjį dalyką.

84.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų modulių:

84.3.1. 9 – 10 klasėje – kompiuterinės leidybos pradmenys;

84.4. Organizuojant integruotas pamokas su informacinių technologijų dalyku, jų planavimo, konsultavimo, aprūpinimo, pamokų vedimo laiko klausimai derinami su informacinių technologijų mokytoju.

85. Gamtamokslinis ugdymas:

85.1. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtamokslinio ugdymo mokytojai skirtia iki 40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.

85.2. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti mokytojas pirmiausia tinkamai panaudoja mokyklos mokymosi aplinką, o, esant galimybėms, kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų.

86. Socialinis ugdymas:

86.1. 2018–2019 m. m. pilietiškumo pagrindų mokiniai mokomi 9 ir 10 klasėse, skiriant po 1 pamoką.

86.2. 9 – 10 kl. pilietiškumo pagrindų ugdymas integruojamas su socialine veikla.

86.3. 5–6 kl. mokant istorijos, laikomasi tokio turinio išdėstymo eiliškumo: 5 kl. – Lietuvos istorija, pradedant nuo savo apylinkės istorijos, 6 kl. – Europos, paskiausiai – pasaulio istorija.

87. Technologinis ugdymas:

87.1. Mokykloje technologijų mokymui skiriamos mišrios grupės. Technologijų mokytojai tarpusavyje derina, planuoja ilgalaikiuose planuose ir keičiasi grupėmis taip, kad būtų užtikrinta, jog visų klasių mokiniai išmoktų kursą, numatytą technologijų bendrosiose programose.

97.2. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų.

87.3. 9 klasėje technologijų pamokose 17 pamokų (valandų) skiriama integruotam technologijų kursui ir vienai pasirinktinai technologijų programai: gaminių dizainas ir technologijos.

87.4. Pirmąjį pusmetį 9 kl. klasės mokiniai turės vieną pamoką per savaitę, o antrą pusmetį – dvi pamokas per savaitę.

88. Kūno kultūra:

88.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pratybose su pagrindine grupe, bet krūvis jiems skiriamas pagal gydytojų rekomendacijas, kūno kultūros mokytojui atsakingai stebint mokinį. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

88.2. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į negalavimų pobūdį. Nevertinami, neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą.

88.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, o nuo 14 iki

16 metų – jo paties pageidavimu, gali būti vertinami pažymiu. Dėl ligos pobūdžio, negalintiesiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas.

88.4. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų pagal gydytojų pažymas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės pažymas, tėvų raštiškus ar žodinius prašymus, o taip pat esant būtinumui, pasiprašius mokiniui žodžiu.

88.5. Remiantis mokyklos ugdymo plano 94.4. punktu, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, mokiniai privalo dalyvauti pamokose kaip stebėtojai ar kaip kūno kultūros mokytojo pagalbininkai, arba mokytojas siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). Už šio punkto vykdymą atsakingi kūno kultūros mokytojai.

V SKYRIUS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

89. Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas.

89.1. Pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams teikimo tvarka numatyta ,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo Vėžaičių pagrindinėje mokykloje tvarkoje“, patvirtintoje mokyklos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-70/1.

89.2. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas mokykloje organizuojamas:

89.2.1. specialiųjų poreikių mokinių mokymas visiškai integruojamas į bendrą tos klasės ugdymo procesą;

89.2.2. dalykams mokyti rengiamos pritaikytos programos, pritaikant bendro ugdymo mokyklos dalykų programų turinį;

89.2.3. pritaikytas ir individualizuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos specialiojo pedagogo.

89.2.4. logopedinės pratybos mokiniams teikiamos ne pamokų metu.

90. Konkrečių specialiųjų poreikių mokinių ugdymo procesas, ugdymo turinio pritaikymas pagal ,,2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“ IV skyrių, organizuojamas pagal specialiosios pedagogės ir Vaiko gerovės komisijos siūlymus, tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

91. Pasikeitus ar iškilus naujoms ugdymo aplinkybėms, mokyklos ugdymo planas gali būti papildomas, vadovaujantis „2017 – 2018 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų“ nuostatomis.

92. Mokykla gali koreguoti mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui.

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

GIRININKŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS 2018–2019 M. M. UGDYMO

PLANAS

 

I SKYRIUS

2018–2019 m. m. UGDYMO PLANO ANALIZĖ

2018-2019 m. m. siekėme veiksmingai organizuoti ir koreguoti mokinių išmokimo procesą. Didelį dėmesį skyrėme moksleivių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymui siekiant mokinių pažangos. Diegėme socialines–emocines vertybes tarp mokyklos bendruomenės narių. Ugdėme mokinių ekologinę sampratą, tobulinome  edukacines erdves.

Dalijomės darbo patirtimi su Vėžaičių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojomis. Ieškojome įvairesnių darbo formų su tėvais pedagogine švietimo linkme. Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo dėka diegėme mokiniams kultūrines ir vertybines nuostatas.

Šiais mokslo metais gerinsiu mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams. Ugdysiu mokinių kompetencijas, plėtojant socialines ir pilietines veiklas įtraukiant moksleivius į savanorystę. Formuosiu ekologinio mąstymo sampratą, sukursiu mokinių skatinimo sistemą. Tęsime veiklą edukacinėje erdvėje prie mokyklos. Stiprinsiu mokinių savivaldą. Nuosekliai  ir reguliariai įgyvendinsiu programą „Laikas kartu“.

Džiaugiamės aktyvia kultūrine ir visuomenine veikla, nes platūs mokyklos ryšiai su kaimo bendruomene. Pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti mokytojos ir mokinių, mokytojos ir tėvų santykiai. Moksleivius labai sudomino netradicinių pamokų ir integruotų dienų organizavimas ir pravedimas.

 

II SKYRIUS

UGDYMO PLANO SUDARYMAS

 

1. Mokykla, rengdama ugdymo planą pradinio ugdymo programai įgyvendinti, vadovaujasi Bendruoju planu, pradinį ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Mokyklos pradinio ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

3. Mokyklos ugdymo planas sudaromas 1-iems – 2018–2019 mokslo metams.

4. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki 2018 m. rugsėjo 3 dienos.

5. Ugdymo plane susitarimo būdu numatyta:

5.1. Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti konkrečioje klasėje dalykui skiriamas pamokų skaičius pagal Bendrojo plano 23.3 punkto lentelę.

5.2. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas vadovaujasi „Planų rengimo ir tvirtinimo tvarka Vėžaičių pagrindinėje mokykloje“.

5.3. Dorinio ugdymo dalykus (etiką ar tikybą) mokiniui parenka tėvai, rašydami prašymą.

5.4. Pradinio ugdymo turinio pasirinkimo ir diferencijavimo bei individualizavimo galimybės  taikytinos atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus.

5.5. Integruoto ugdymo organizavimas.

5.5.1 Dalykų mokymo integravimui organizuojamos integruotos dienos 2 kartus per mokslo metus: 2018-11-23 „Laisvės gynėjų takais“ ir 2019-03-08 „Mano kraštas – Žemaitija“.

5.5.2. „Žmogaus saugos dalykas,  integruojamas į Bendrosios programos dalykus.

5.6. Ugdymo procesas Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų pradinio ugdymo skyriuje organizuojamas, atsižvelgiant į „2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO“ septintuoju skirsniu ir skiriamas lėšas ugdymui.

5.7. Mokslo metų skirstymas pusmečiais:

5.7.1. I pusmetis  2018-09-03 – 2019-01-25  II pusmetis  2019-01-28 – 2019-06-07.

5.8. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės:

5.8.1. 3–4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami.

5.8.2. Mokiniams prieš atostogas namų darbai neužduodami.

5.9. Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo būdai ir dalyvavimo joje galimybės:

5.9.1. neformaliojo ugdymo užsiėmimus mokiniai renkasi laisvai.

5.9.2. neformaliojo ugdymo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių norus ir pageidavimus iš mokyklos pasiūlytų neformaliojo ugdymo programų.

5.10. Bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ir pradinio ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimo.

 

III SKYRIUS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

6. Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

6.1. Ugdomasis procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 7 d.

7. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

8. Pamokos pradedamos 8.00 val.

9. Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2018-10-29 2018-11-02 2018-11-05
Žiemos(Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 2019-01-03
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 2019-02-25
Pavasario 2019-04-23 2019-04-26 2019-04-29
1-4 vasaros 2019-06-07 2019-08-31 2019-09-02

 

 

10. Penkiolika ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų.

10.1. Ši veikla vykdoma pagal Vėžaičių pagrindinės mokyklos ugdymo plane sudarytą programą.

11. Planų ir programų tvirtinimas ir derinimas.

11.1. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina:

11.1.1. mokyklos ugdymo planą.

11.1.2. neformaliojo švietimo programas.

11.2. Su mokyklos direktoriaus pavaduotoju suderina pradinių klasių ilgalaikius planus ir pritaikytas programas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

IV SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

12. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų pradinio ugdymo skyriaus ugdymo planas 2018–2019 m. m. parengtas, vadovaujantis „2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO“ planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446.

13. Žmogaus saugos ugdymas pradinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis ,,Žmogaus saugos bendrąja programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

14. Jungtinės klasės ugdymo planą rengia mokykla pagal Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytą klasei ir dalykui privalomų savaitinių pamokų skaičių ir atsižvelgiant į ugdymui skirtas lėšas.

14.1. 1 ir 4 jungtinėje klasėje moko mokytoja Jadvyga-Aldona Lukauskienė.

15. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:

15.1 Dorinio ugdymo dalykus (etiką ar tikybą) mokiniui parenka tėvai, rašydami prašymą.

15.2. Tikybos pamokas  moko – Jadvyga-Aldona Lukauskienė.

16. Užsienio kalbos (anglų k.) mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo metais.

17. Į kūno kultūros pamokas integruojama choreografija.

18. Kalbinis ugdymas ugdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą lietuvių kalbos (valstybinės) ugdymo programą.

18.1. Skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas integruotai.

19. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko turėtų būti skiriama organizuoti ugdymą  natūralioje gamtinėje aplinkoje.

19.1 Socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).

20. Technologiniam ugdymui  skiriama ne mažiau kaip 1/3  dailės ir technologijos dalyko laiko.

21. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: Sveikatos ugdymo bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, etnokultūros ugdymo, rengimo šeimai ir lytiškumo programos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos temos.

22. Mokinių  pasiekimų vertinimas:

22.1. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis Vėžaičių pagrindinėje mokykloje priimtais susitarimais.

22.2. Pusmečių mokinių pažanga fiksuojama TAMO elektroniniame dienyne.

22.3. 1–4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami TAMO elektroniniame dienyne įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.

22.4. Informacija apie mokymosi pasiekimus fiksuojama TAMO elektroniniame dienyne.

22.5. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

23. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujantis patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šio skyriaus nuostatomis ir kitomis, Vėžaičių pagrindinės mokyklos aktualiomis  nuostatomis.

24. Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.:

Dalykas Klasė Iš viso pamokų 1-4 klasėse
1 2 3 4
Dorinis ugdymas 1 1 1 1 4
Lietuvių kalba 8 7 7 7 29
Užsienio kalba (anglų kalba) - 2 2 2 6
Matematika 4 5 5 4 18
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8
Dailė ir technologijos 2 2
Muzika 2 2
Kūno kultūra 3 3
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti: laikinoji grupė grupinėms konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė“ -
Neformalusis švietimas - - -
Lieka netarifikuotų valandų 9 9

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2018-08-31  posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr.1-3)

 

Komentarai negalimi.