Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 rugpjūčio mėn.
P A T K P Š S
« Lie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

4-okų pažymėjimų teikimas

oveja-6m img_0576 img_0640 img_0620 img_0647 img_0246 img_0534 img_0718 erikas-6m img_0747 img_0775 kotryna-6m img_0752 img_0779 img_0624 img_0772 img_0669 img_0607 img_0599 img_0730 erildas-6m guste-6m img_0593 img_0690 img_0592 img_0782 img_0525 img_0614 img_0530 akvile-6m img_0540 img_0389 img_0701 img_0767 tomas-6m img_0522 img_0595 img_0755 img_0618 img_0748 img_0628 img_0563 enrika-6m img_0711 img_0677 julija-6m img_0550 img_0584 domas-7m domas-6m kamile-6m img_0761 img_0537 img_0745

Kaziukas

img_0052 img_0107 img_9800 img_0001 img_9858 img_9819 img_0090 img_0026 img_0037 img_9784 img_9763 img_9811 img_2914 img_0081 img_0084 img_0016 img_0073 received_497957871158932 img_0044 img_9828 img_0034 img_0019 img_9759 img_9770 img_9774 img_0087 20200226_121709 img_0009 img_9856 img_0069 img_0110 20200226_123143 img_0054 img_0092 img_0064 img_9833 img_0070 20200227_140559 img_2910 img_2916 img_9815 received_249887066014254 img_9849 img_0076 img_0010 img_0017 img_0023 img_9724 img_9762 img_9779 img_9726 img_9787 img_0006 img_0042 img_0030 img_2911 img_9767 img_0013 img_0093 img_9826 img_0099 20200227_135522 img_0061

Sustok, akimirka …

img_8344 img_8561 img_8488 img_8630 img_8431 img_8332 img_8408 img_8619 img_8591 img_8385 img_8486 img_8355 img_8366 img_8490 img_8456 img_8476 img_8491 img_8414 img_8430 20191218_140242 img_8575 img_8584 img_8566 img_8382 img_8441 img_8448 img_8589 img_8393 img_8353 img_8383 img_8594 img_8477 img_8399 img_8368 img_8365 20191218_130213 img_8481 img_641 img_8480 img_8475 img_8603 img_8614 img_8625 img_8489 img_8581 img_8573 img_8585 img_8610 img_8443 img_8397 img_8321 img_8376 img_8599 img_8626 img_8429 img_8622 img_8325 img_8373 img_8454 img_8341 img_8421 img_8326 20191218_134437

Ugdymo planas

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-146

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO  METŲ

UGDYMO  PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklos ugdymo planas 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. parengtas, vadovaujantis:

1.1. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;

1.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“;

1.3. Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46;

1.4. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46;

1.5. ,,2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417;

1.6. ,,2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413;

1.7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ,,Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu“;

1.8. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“;

2. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano tikslai ir uždaviniai:

2.1 Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas:

2.1.1. pasiekti, kad mokinių ugdymo(si) rezultatai atitiktų jų galimybes ir gebėjimus;

2.1.2. racionaliai panaudoti Bendrųjų ugdymo planų teikiamas galimybes, sudaryti palankias sąlygas ugdymo turiniui įgyvendinti;

2.1.3. užtikrinti mokiniui privalomų minimalų pamokų skaičių ugdymo(si) procese;

2.1.4. skirstant mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skirtas valandas ir neformaliojo švietimo valandas, derinti mokinių, jų tėvų ir mokyklos poreikius, lūkesčius ir galimybes;

2.2. Teikti sistemingą mokymo(si) pagalbą mokiniams:

2.2.1. „Asmeninės pažangos stebėjimo ir gebėjimų įsivertinimo lapo“ pagalba sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus;

 

2.2.2. diferencijuoti ugdymo procesą, pritaikant jį įvairių gebėjimų mokiniams, atsižvelgiant į Bendrųjų programų turinį ir reikalavimus;

2.2.3. labiau išnaudoti integracijos teikiamus privalumus ugdymo(si) procese;

2.2.4. sudaryti sąlygas pamokos organizavimo metodikų tobulinimui.

3. Mokyklos ugdymo planą rengia administracijos atstovų, mokytojų, mokinių ir tėvų darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2019-06-13 įsakymu Nr. V-134.

4. Sprendimai dėl ugdymo plano rengimo, formuojant ir įgyvendinant mokyklos ugdymo turinį, priimti bendru mokyklos bendruomenės susitarimu.

5. Ugdymo plano rengimo procedūros:

5.1. rekomendacijos ugdymo planui ir projektas svarstytas pradinių klasių metodinės grupės susirinkime 2019-06-29 (protokolas Nr. 03-24), mokyklos metodinės tarybos susirinkime 2019-06-18 (protokolas Nr.03-20).

5.2. ugdymo plano projektui pritarta mokytojų tarybos 2019-08-30 posėdyje (protokolas Nr. 2-6) ir mokyklos tarybos 2019-09-30 posėdyje (protokolas Nr. 1-3).

6. Mokyklos ugdymo planas sudaromas dvejiems – 2019–2020 ir 2020–2021 – mokslo metams.

7. Mokykla sudaro vieną ugdymo planą, apimantį pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą.

8. Šio ugdymo plano nuostatos pritaikytos grupinei mokymosi formai ir kasdieniam mokymo proceso organizavimo būdui.

9. Iškilus būtinybei, šio ugdymo plano nuostatos gali būti pritaikytos pavienio mokymosi formai savarankiškam mokymo proceso organizavimo būdui mokiniams, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė komisija yra skyrusi mokymą namie ir dorinio ugdymo dalykui, jei neįmanoma sudaryti grupės klasėje, iš gretimų klasių ar neįmanoma sudaryti laikinosios (mobilios) grupės iš bet kurios kitos, nors ir ne gretimos, klasės.

 

II SKYRIUS

2018–2019 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

10. Svarbiausias Vėžaičių pagrindinės mokyklos veiklos tikslas 2018–2019 m. m. buvo siejamas su ugdymo(si), mokinių pažangos ir pasiekimų kokybės gerinimo siekimu. 87% visų valandų, skirtų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, buvo skirta pagalbai mokiniui užtikrinti per pasirenkamuosius dalykus, konsultacijas, mokymo(si) diferencijavimą. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ketvirtokų surinktų taškų dalis viršija 60%: nuo 62,9% iš rašymo iki 64% iš skaitymo. Ketvirtokai skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekimais lenkia visų tipų šalies mokyklų mokinių pasiekimus (nuo 0,2% iš rašymo iki 8,4% iš pasaulio pažinimo). Silpnesni matematikos rezultatai: atsiliekama iki 4,2% nuo didmiesčių, mokyklų – darželių/pradinių mokyklų, progimnazijų. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes ketvirtokų silpnoji pusė – aukštesnieji mąstymo gebėjimai. Aštuntokų mokinių pasiekimų MTT taškų vidurkis iš matematikos siekia 473, iš gamtos mokslų – 478. Matematikos rezultatais atsiliekama nuo kaimo ir didmiesčių mokyklų 1 – 55 taškais gamtos mokslų 7 – 42 taškais. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes silpnoji vieta – žinios ir supratimas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP)  matematikos vidurkis  – 3,84, lietuvių kalbos – 5,5 balo.

11. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo stipriosios pusės: tradiciniai (aiškinimas, klausinėjimas, rašymas, skaitymas) ir aktyvieji mokymo(si) metodai (darbas grupėmis, porose, durstinys, „šešių kepurių metodas“, praktinis tyrimas), skaitmeninių priemonių panaudojimas, kaupiamasis vertinimas, vertinimo tvarkos susitarimų laikymasis.

12. Vaikų neformaliojo švietimo srityje aktyviausias kanklių ansamblis „Šermukšnėlė“. Pasiekta daug pergalių sportinėse rajono ir zoninėse varžybose. Aukštesni pradinio ugdymo mokinių fizinio ugdymo pasiekimai. Kūrybiškai dirbta žurnalistų ir jaunųjų konstruktorių būreliuose.

13. Mokykla dalyvauja nacionalinio lygmens projekte „Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas mokyklose Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras. NMPP  mokinių ir mokyklos profiliai bei PUPP rezultatai išryškino didelius žemesnių klasių ir baigiamosios klasės mokinių rezultatų, motyvacijos skirtumus.

14. Nacionalinio projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“, kuriame dalyvavo mokykla, ugdymo elementai integruojami į gamtamokslinio ugdymo, lietuvių kalbos ir matematikos pamokas. Mokyklos komanda tobulina savo kompetencijas nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros inicijuotame projekte „Geras mokymasis geroje mokykloje“.

15. Įvertinant 2018–2019 m. m. ugdymo procesą, remiantis NMPP ir PUPP rezultatais, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, mokinių, mokytojų apklausomis ir tėvų nuomone, galima išskirti šias ugdymo proceso stipriąsias, silpnąsias puses, grėsmes ir galimybes.

2018–2019 m. m. SSGG analizė

 

Stipriosios pusės: 

1. Ugdymo organizavimas, subalansuotos bendrojo ugdymo plano ir mokyklos ugdymo plano nuostatos.

2. Aktyviųjų ir tradicinių ugdymo metodų pusiausvyra.

3. Geri 4 klasės skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo NMPP rezultatai.

4. Veiksminga socialinė ir psichologinė pagalba mokiniui.

5. Mokymui(si) palanki aplinka.

Silpnosios pusės:  

1. Pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo mokinių švietimo ugdymo programų pasiūlos ir paklausos atitiktis.

2. Mokinių motyvacijos trūkumas.

3. Diferencijuoto mokymo metodų taikymas pamokoje.

4. Išryškėjusios žinių, gebėjimų ir motyvacijos problemos 8 kl. eNMPP ir 10 kl. PUPP rezultatuose.

5. Mokinių individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas ir skatinimas, atsakomybės didinimas, naudojantis „Asmeninės pažangos ir  gebėjimų stebėjimo  lapu“.

Galimybės: 

1. Mokyklos teigiamo įvaizdžio ir žinomumo stiprinimas.

2. Mokytojų skatinimas dirbti inovatyviau.

3. Mokinių iniciatyvų palaikymas.

4. Atsakomybės ir pagalbos mokiniui didinimas.

5. Rašymo įgūdžių tobulinimas, mokant visų dalykų.

Grėsmės: 

1. Socialinių, vertybinių veiksnių įtaka ugdymo procesui.

2. Lojalumo mokyklai mažėjimas ir abejingumas savo darbui.

3. Ugdymo proceso kokybės kritimas, mokytojui dirbant keliose darbovietėse.

4. Sudėtinga kvalifikuotų specialistų paieška.

 

III SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

16. Ugdymo proceso organizavimas:

16.1. 2019–2020 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

16.2. Ugdomojo proceso trukmė:

16.2.1. 1–4 kl. mokiniams – 2019-09-02 – 2020-06-05 – 175 ugdymo dienos;

16.2.2. 5–10 kl. mokiniams – 2019-09-02 – 2020-06-19 – 185 ugdymo dienos.

16.3. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais mokykla dirbs penkias dienas per savaitę.

16.4. 1–10 kl. mokiniams pamokos prasideda 8.00 valandą.

16.5. Mokslo metai 1–10 kl. mokiniams skirstomi pusmečiais:

Klasė Prasideda Baigiasi
I  pusmetis 1 – 4 kl. 2019-09-02 2020-01-24
5 – 10 kl.
II  pusmetis 1 – 4 kl. 2020-01-27 2020-06-05
5 – 10 kl. 2020-06-19

 

16.6. 2019–2020 m. m. 1–10 kl. mokiniams skiriamos atostogos:

 

 

Prasideda


Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens atostogos 2019-10-28 2019-10-31 2019-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12-23 2020-01-03 2020-01-06
Žiemos atostogos 2020-02-17 2020-02-21 2020-02-24
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14 2020-04-17 2020-04-20
Vasaros atostogos 1-4 kl. 2020-06-08 2020-08-31 2020-09-01
5-10 kl. 2020-06-22 2020-08-31 2020-09-01

 

16.7. 2020–2021 m. m. 1–10 kl. mokiniams skiriamos atostogos:

 

 

 

Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens atostogos 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06
Žiemos atostogos 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
Vasaros atostogos 1-4 kl. 2021-06-08 2021-08-31 2021-09-01
5-10 kl. 2021-06-22 2021-08-31 2021-09-01

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS

 

17. Ugdymo turinys planuojamas:

17.1. pradinio ugdymo klasių – 35 savaitėms;

17.2. penktų–dešimtų klasių – 37 savaitėms.

17.3. Ugdymo procesui planuoti ir organizuoti pagal darbo pobūdį mokytojas rengia:

17.3.1. privalomų dalykų ilgalaikius planus;

17.3.2. dalykų modulių ilgalaikius planus;

17.3.3 pasirenkamųjų dalykų ilgalaikius planus;

17.3.4. neformaliojo vaikų švietimo programas;

17.3.5. klasės vadovo veiklos programas;

17.3.6. pirmais-antrais darbo metais mokytojas rengia dieninius dalyko planus.

17.4. Mokytojas, rengdamas pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių turinį vadovaujasi bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo”.

17.5. Mokytojas dalyko ugdymo turinį planuoja pagal 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų mokyklos ugdymo plano atitinkamos klasės ugdymo programos vykdymo lentelėse nurodytą dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių.

17.6. Mokytojo rengiama ugdymo proceso dokumentacija turi atitikti mokyklos ar dalyko metodines rekomendacijas. Planai rašomi vadovaujantis pateiktomis formomis.

17.7. Ugdymo turinys planuojamas metams.

17.8. Ugdymo turinio dokumentacijos rengimo procedūros nurodytos 1 priede.

17.9. Mokykla 3,2 procento nuo visų 9 klasės dalykų didina lietuvių kalbos ir matematikos dalykui 9 kl. skiriamų pamokų skaičių, derinant jas su pagrindinio ugdymo bendrųjų programų turiniu.

18. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje:

18.1. programa „Laikas kartu“ – 1–4 kl.;

18.2. programa „Paauglystės kryžkelės“ – 5–8 kl.;

18.3. programa „Raktai į sėkmę“ – 9–10 kl.

18.4. užsiėmimai „Mano spalvotas jausmų pasaulis“ – 1 kl.;

18.5. socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“ – 5 kl.

19. Šių veiklų turinys ir laikas planuojami:

19.1 atitinkamų programų ilgalaikiuose planuose;

19.2. „Klasės vadovo veiklos programoje“ 2019–2020 m.m. ir 2020-2021 m.m.;

20. Šios programos, užsiėmimai mokykloje įgyvendinami:

20.1. vieną kartą per savaitę tvarkaraštyje numatytu laiku (SEU programa);

20.2. klasės valandėlių metu;

20.3. integruojant temas į mokomuosius dalykus;

20.4. popamokinių renginių metu.

21. Programoms „Laikas kartu“ – 1–4 kl., „Paauglystės kryžkelės“ – 5–8 kl., „Raktai į sėkmę“ – 9–10 kl. įgyvendinti valandos skiriamos iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti valandų.

22. Programų užsiėmimus „Laikas kartu“ – 1–4 kl., „Paauglystės kryžkelės“ – 5–10 kl., „Raktai į sėkmę“ – 9–10 kl. veda klasių vadovai ir socialinis pedagogas, išklausę kursus ir turintys pažymėjimus;

23. Mokykla nustatyta tvarka sudaro galimybes mokiniui užsiimti fiziškai aktyvia veikla – organizuoja fiziškai aktyvias pertraukas 1–10 kl. mokiniams.

24. Klasės valandėles klasių vadovai veda savo numatytu pastoviu laiku kartą per savaitę.

25. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.

25.1. Pažintinei, kultūrinei, meninei kūrybinei veiklai mokykla skiria 10 ugdymo dienų 1–10 klasėms;

25.2. pažintinė kultūrinė veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus;

25.3. 10 ugdymo dienų veikla 2019–2020 mokslo metais 1–10 kl. mokiniams vykdoma pagal Vėžaičių pagrindinės mokyklos „Pažintinės, kultūrinės, meninės kūrybinės veiklos planą 2019–2020 m.m.“, patvirtintą mokyklos metodinės tarybos susirinkime 2019-06-18 (protokolas Nr.03-20). (3 priedas).

26. 5–10 kl. mokiniams socialinė pilietinė veikla yra privaloma ir organizuojama pagal ,,Mokinių socialinės-pilietinės veiklos programą 2019–2020 m.m.“, kuriai pritarta 2019-06-18 (Protokolas Nr.03-20). (9 priedas).

26.1. 5–10 kl. mokiniams socialinė pilietinė veikla yra vertinama:

26.1.1 „įsk“ – įvykdžius mokinių socialinės pilietinės veiklos programą ir surinkus ne mažiau kaip 10 valandų;

26.1.2. „neįsk“ – neįvykdžius mokinių socialinės pilietinės veiklos programos ir surinkus mažiau kaip 10 valandų;

27. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla.

28. Mokinių socialinės veiklos apskaita fiksuojama TAMO dienyne.

29. Projektinio darbo rengimas ir organizavimas pagrindiniame ugdyme:

29.1. 8 klasėje mokiniai rengia projektinį darbą su tiriamąja veikla;

29.2. projektinio darbo temas skelbia kiekvieno dalyko mokytojas;

29.3. projektinio darbo temas mokiniai renkasi laisvai;

29.4. projektinio darbo eigą organizuoja, jai vadovauja dalyko mokytojas.

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

30. Mokinių mokymosi krūvis mokykloje reguliuojamas, vadovaujantis „Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo mokykloje nuostatomis“, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d įsakymu Nr. V-82.

31. 5–10 klasių mokiniai, kurie mokosi ar yra baigę dailės, choreografijos, muzikos ar menų mokyklas ar mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose, suderinę su tėvais, dailės, šokio, muzikos mokytojais (dėstytojais), sporto treneriais ir klasės auklėtoju gali būti atleisti nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų lankymo, garantuojant mokinių saugumą:

31.1. atsiradusiu laisvu nuo pamokų metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai mokyklos bibliotekoje – skaitykloje, informacinių technologijų kabinete (jei jis neužimtas), dalyvauti individualioje konsultacijoje;

31.2. jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau.

31.3. apie tai mokykla informuoja tėvus.

32. Mokyklos metodinė taryba priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

33. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis:

33.1. „Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (pasibaigus mokslo metams) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m.lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-191;

34. Mokinių pasiekimai fiksuojami:

34.1. 1–4 kl. mokinių pasiekimai (pasiekimų lygiai) apibendrinami ir fiksuojami: elektroniniame dienyne;

34.2. pasibaigus mokslo metams, 4 kl. mokinių pasiekimai pateikiami apraše;

34.3. 5–10 kl. mokinių pasiekimai apibendrinami ir fiksuojami elektroniniame dienyne.

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

35. Pagalbą mokiniams mokykloje organizuoja klasės vadovai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui specialistais.

36. Mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikiamos galimybės rinktis ugdymosi problemoms spręsti siūlomą pagalbą: individualias mokytojų konsultacijas, klasės vadovo, mokinių tarybos, pagalbos mokiniui specialistų, trišalių pokalbių (mokinys – tėvai – mokytojas) pagalbą.

37. Pagal mokyklos metodinės tarybos sprendimą, vieną kartą per savaitę iš bendruomenės veikloms skirtų lėšų pagal sudarytą atskirą tvarkaraštį kiekvieno dalyko mokytojas teikia mokiniams individualias ar grupines konsultacijas:

37.1. lietuvių kalbos ir literatūros – mokinių raštingumui didinti;

37.2. matematikos, gamtos ir socialinių mokslų, naudojantis PUPP, NMPP, tarptautinių tyrimų užduotimis, – ugdyti mokinių aukštesnius mąstymo gebėjimus;

37.3. užsienio kalbų – mokinių komunikavimo kompetencijai ugdyti.

38. Mokymosi pagalbos teikimas mokiniams:

38.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų, mokiniui rekomenduojamos individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą ar gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus:

38.2.1. apie vertinimą informuojami tėvai;

38.2.2. tėvai informuojami, kad mokinys privalo lankyti individualios ar grupinės mokytojų siūlomos konsultacijos;

38.2.3. tėvai informuojami apie individualių ar grupinių mokytojų siūlomų konsultacijų lankymo pažangą.

39. 1–4 kl. mokiniams skiriama po vieną pamoką konsultacijoms ,,Pagalbos mokyklėlė”.

40. Mokiniui, kuris mokosi 5–10 klasėse sudaromas „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“. (2 priedas).

41. „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ tikslas – sudaryti galimybes stebėti mokinio pažangą, padėti mokiniui planuoti savo ugdymo(si) procesą, numatyti mokymosi strategijas, laiku pastebėti kylančius sunkumus.

42. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapas“ turi padėti mokiniui atsakingai vertinti savo pasiekimus ir planuoti karjerą.

43. Mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapo“ pagalba palaikomi glaudesni ryšiai su tėvais, pateikiama reikalinga informacija.

44. Apie mokinių „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapą“, mokinio mokymosi krūvį tėvai informuojami pasirašytinai.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PAMOKŲ, SKIRIAMŲ MOKINIO UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI, MOKYMOSI PAGALBAI TEIKTI, NAUDOJIMAS

 

45. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, naudojamos:

45.1. socialinio emocinio ugdymo programai 1–10 kl.;

45.2 lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos dalyko pamokų didinimui pagal „Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano“ 17.9 punktą;

45.3. informacinių technologijų moduliui 8 klasėje;

45.4. anglų k. moduliui 8 kl.

46. Pasirenkamuosius dalykus, modulius, projektinę veiklą mokiniai renkasi laisvai, bet atsakingai.

47. Pasirinkti dalykai ir moduliai, projektai mokiniui tampa privalomi.

48. Keisti pasirinktą dalyką, projektą ar modulį mokinys gali tik užbaigęs jų programą.

49. Elektroniniame dienyne įrašomos visos mokiniams privalomos pamokos, skirtos privalomiems, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, projektams.

 

SEPTINTASIS  SKIRSNIS

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMO NUOSTATOS

50. „Žmogaus sauga“ 1-4 kl., „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa“, „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“, „Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa“, „Sveikatos ugdymo programa“ ugdymo turinio integravimo nuostatos, programų integracija, integravimo būdai nurodyti „Klaipėdos r. Vėžaičių  pagrindinės  mokyklos  programų integravimo į ugdymo turinį ir integruotosios veiklos tvarkos apraše“, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2017  m. spalio 31d. įsakymu Nr. V-187.

51. Mokykla, įgyvendindama „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, pasirenka šiuos įgyvendinimo būdus:

51.1. integralųjį – 1–4 kl.;

51.2. integruojant į dalykus ir klasės valandėlių veiklą – 5–10 kl..

52. Dalykų mokymo integravimui mokykloje organizuojamos integruotos dienos:

52.1. „Mokyklai 100“ – 2019-11-22;

52.2. „Ką kuria mano rankos?“ – 2020-03-04.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS

53. Ugdymas karjerai 5 – 10 kl. integruojamas į klasės vadovo veiklą, bendradarbiaujant su pagalbą mokiniui teikiančiais mokyklos specialistais.

54. Ugdymas karjerai vykdomas, vadovaujantis ,,Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

55. Baigdamas pagrindinio ugdymo programą, mokinys parengia individualų „Mano karjeros planą“.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS

56. Apie 1–10 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą visą informaciją mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali gauti elektroniniame dienyne, kuris tvarkomas, vadovaujantis „Kaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais“, patvirtintais mokyklos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-184.

57. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie 1–10 kl. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą taip pat informuojami tėvų susirinkimuose (ne rečiau kaip kartą per pusmetį), mokytojų – tėvų susitikimuose (per ,,tėvų dienas” mokykloje, kurios vyksta ne rečiau kaip kartą per pusmetį) ir individualiai (tėvų, mokytojų, klasės vadovų nuožiūra).

58. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie 5–10 kl. mokinių pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skirtą pamokų skaičių, mokinio pasirinktus dalykus, modulius, projektus, neformaliojo švietimo programas, dalykų diferencijavimą informuojami, pateikiant mokinio „Asmeninės pažangos ir gebėjimų stebėjimo lapą“, su kuriuo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta pasirašytinai.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

KLASIŲ DALIJIMO IR JUNGIMO Į GRUPES PRINCIPAI

59. Užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai) mokyti, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, sudaromos atskiros grupės.

60. Jei susidaro ne mažiau kaip 7 mokiniai, klasė dalijama į grupes:

60.1. dorinio ugdymo ( tikybos ir etikos ) mokymui 1–10 klasėse.

60.2. informacinių technologijų  mokymui;

60.3. technologijų mokymui 5–10 klasėse, skiriant mišrias mergaičių ir berniukų grupes.

60.4. kūno kultūros pamokose 8–10 klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės.

61. Tos pačios klasės ar gretimų klasių atitinkamos grupės, kuriose yra 1–6 mokiniai, jungiamos į vieną grupę.

62. Doriniam ugdymui mokyti, jei neįmanoma sudaryti laikinosios (mobilios) grupės, mokiniai jungiami prie gretimos klasės ar bet kurios kitos, nors ir ne gretimos, klasės.

63. Minimalus mokinių skaičius 5–10 klasėse laikinosiose (mobiliose) grupėse ir mokantis pasirenkamojo dalyko ar modulio – 7 mokiniai.

64. Minimalus mokinių skaičius 1–10 klasių neformaliojo švietimo grupėse – 7 mokiniai;

65. Klasių mokinių skaičius, komplektų skaičius, klasių dalijimas ir jungimas į grupes išdėstytas 4 ir 5 prieduose.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS MOKYKLOJE

66.Neformalusis vaikų švietimas mokykloje vykdomas per:

66.1. neformaliojo švietimo programas;

66.2. kultūrinę – pažintinę veiklą;

66.3. mokyklos popamokinės veiklos renginius.

67. Neformaliojo švietimo valandos mokykloje paskirstomos atsižvelgiant į:

67.1. turimas lėšas;

67.2. mokinių norus ir pageidavimus, mokyklos galimybes;

67.3. tėvų pageidavimus, pareikštus per tėvų susirinkimus mokykloje ar klasėse, išreiškus norus mokyklos administracijai;

67.4. programų tęstinumą, populiarumą mokinių tarpe, mokytojų įdirbį;

67.5. galimybę reprezentuoti mokyklą įvairiuose renginiuose.

68. Neformaliojo švietimo užsiėmimus mokiniai renkasi laisvai.

69. Neformaliojo švietimo užsiėmimus lankantys mokiniai suvedami į mokinių registrą.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

70. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis, ,,2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.V–417, dešimtojo skirsnio ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,Dėl mokinių mokymo stacionarinėje

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, nuostatomis.

71. Mokiniai namie mokomi savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. (Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų konsultacinei komisijai).

72. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.

IV SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

73. Pereinant mokytis pagal pradinio ugdymo programą skiriamas adaptacinis laikotarpis:

73.1 pirmokų adaptacinis laikotarpis – 2019 m. rugsėjo, spalio, lapkričio mėnesiai;

73.2. Veikla vykdoma pagal mokyklos metodinės tarybos sudarytą planą. (7 priedas).

74. 1–4 kl. dirba pagal ,,2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano“, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, antrojo skirsnio 27 punkte pateiktą lentelę.

75. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę/metinėmis val. pradinio ugdymo programai įgyvendinti:

 

Dalykas Klasė Pradinio ugdymo programa 

1-4 kl. pagal ugdymo planą

( 1-am kompl.)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti* Iš viso pamokų 

1-4

klasėse

(mokyklo-je)

1A kl. 1B kl. 2 kl. 3A kl. 3B kl. 4 kl.
Dorinis ugdymas (tikyba ar etika) 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 - 6/210
Lietuvių kalba 8/280 8/280 7/245 7/245 7/245 7/245 29/1015 - 44/1540
Užsienio k. (anglų k.) - - 2/70 2/70 2/70 2/70 6/210 - 8/280
Matematika 4/140 4/140 5/175 4/140 4/140 5/175 18/630 - 26/910
Pasaulio pažinimas 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 - 12/420
Dailė ir technologijos 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 - 12/420
Muzika 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 - 12/420
Fizinis ugdymas 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 - 18/810
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui 22/770 22/770 24/840 23/805 23/805 24/840 93/3255 138/4830
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti * 

SEU programa „Laikas kartu”

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

1*/35

 

7*

 

6*/210

 

6*/210

Neformaliojo švietimo valandos 

(per metus / per savaitę)

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 1A kl. – 70/2 

1B kl. – 70/2

2 kl. – 70/2

3A kl. – 70/2

3B kl. – 70/2

4kl.  – 70/2

420/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 1–4 kl. visų dalykų moko vienas mokytojas, išskyrus:

76.1. anglų k. dalyko – 2 kl., 3a kl., 3b kl., 4 kl., muzikos – 1a kl., 1b kl., 2 kl., 3b kl., 4 kl., tikybos 3a kl., 3b kl., 4 kl. moko ne klasės mokytojas, o mokytojas dalykininkas.

77. Mokinių daromą pažangą ar ugdymosi sunkumus 1–4 kl. mokytojos mažiausiai 2 kartus per metus aptaria su tėvais ir pačiais mokiniais individualių susitikimų ir tėvų susirinkimo metu.

78. Baigiančių 4 -ąją klasę mokinių visų dalykų pasiekimai įvertinami aprašu.

79. Neformaliojo švietimo programos ir joms skiriamų valandų skaičius per savaitę 1–4 klasėms:

 

Eil.Nr. Mokytojas (a) Programos pavadinimas 1A kl. 1B kl. 2 kl. 3A kl. 3B kl. 4 kl. Viso:
1. D. Garbenčiūtė – Juškienė Dramos būrelis 1/35 1/35 2/70
2. R. Pozingienė Kanklių ansamblis „Šermukšnėlė“ 1/35 1/35 1/35 3/105
3. A. Tilvikienė Vokalinis ansamblis 1/35 1/35 2/70
4. L. Lapinskienė Būrelis „Saugus su IT“ 1/35 1/35
5. L. Šarūnienė Programa „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas mokykloje“ 1–4 kl. 1/35 1/35 2/70
6. D. Alsė Šokio būrelis 1/35 1/35 2/70
2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 12/420

80. Ugdymo dalykams skiriamų valandų skaičius 1–4 klasėms:

 

Klasės 1Akl. 1Bkl. 2kl. 3A kl. 3B kl. 4 kl. Viso:
Panaudojama Minimalus pamokų skaičius klasei 22/770 22/770 24/840 23/805 23/805 24/840 138/4830
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 6*/210
Neformaliojo švietimo valandos (pamokos) 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 12/420
Valandos, atsirandančios dėl grupių dalijimo 0/0 0/0 2/0 0/0 0/0 3/105 5/140
Viso skiriama val. 25/875 25/875 29/1015 26/910 26/910 30/1050 161/5635
Lieka nepanaudotų valandų 0 0 0 0 0 1/35 1/35

II SKIRSNIS

UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

81. Dorinis ugdymas:

81.1. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą, pateikdami klasės mokytojui prašymą;

81.2. Dorinio ugdymo dalykas parenkamas dvejiems mokslo metams;

81.2. Mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių.

82. Kalbinis ugdymas:

82.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas;

82.2. Pirmosios užsienio kalbos – anglų k. – mokymas mokykloje pradedamas 2 -oje klasėje.

83. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

83.1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko.

83.2. 1/4 dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje;

83.3. Socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje.

84. Matematinis ugdymas:

84.1. Organizuojant matematinį ugdymą, vadovautis ne tik Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, standartizuotų testų ataskaitų išvadomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.

85. Fizinis ugdymas:

85.1. 1–4 kl. 1 kūno kultūros pamoka skiriama šokiui;

85.2. Šokio pamokas veda specialistas, turintis mokytojo kvalifikaciją.

86. Meninis ugdymas:

86.1. 1/2 ugdymo laiko, skirto mokomajam dalykui ,,Dailė ir technologijos“ mokyti, skirti technologijoms.

V SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

87. Pereinant mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą skiriamas adaptacinis laikotarpis:

87.1. Perėjusiems į 5-tą klasę mokiniams skiriamas adaptacinis 1 mėnesio periodas.

87.2. Penktokų adaptacinio laikotarpio veiklos planas 2019 m. rugsėjo mėn. pateikiamas 8 priede.

88. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę/metinės val. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 5–8 klasėse:

Mokomieji dalykai Klasės Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius pagal ugdymo planą 

5 – 8 kl. (1 – am komplektui)

Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius 5 – 8 kl. (mokykloje)
5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl.
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148
Lietuvių kalba ir literatūra 5/185 5/185 5/185 5/185 20/740 20/740
Užsienio kalba (1-oji) 3/111 3/111 3/111 3/111 12/444 12/444
Užsienio kalba (2-oji) - 2/74 2/74 2/74 6/222 6/222
Matematika 4/148 4/148 4/148 4/148 16/592 16/592
Informacinės technologijos 1/37 1/37 1/37 - 3/111 3/111
Gamta ir žmogus 2/74 2/74 - - 4/148 4/148
Biologija - - 1/37 2/74 3/111 3/111
Chemija - - - 2/74 2/74 2/74
Fizika - - 1/37 2/74 3/111 3/111
Istorija 2/74 2/74 2/74 2/74 8/296 8/296
Pilietiškumo pagrindai - - - - - -
Geografija - 2/74 2/74 2/74 6/222 6/222
Dailė 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148
Muzika 1/37 1/37 1/37 1/37 4/148 4/148
Technologijos 2/74 2/74 2/74 1/37 7/259 7/259
Fizinis ugdymas 3/111 3/111 2/74 2/74 10/370 10/370
Žmogaus sauga 1/37 - 1/37 - 2/74 2/74
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 26/962 29/1073 29/1073 30/1110 114/4218 (26+29+29+30) 114/4218 

(26+29+29+30)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti* 1*/37 1*/37 1*/37 3*/74 12*/444  

6*/222

 

Informacinių technologijų modulis

Anglų kalbos modulis

SEU programa „Paauglystės kryžkelės“

 

 

 

1*/37

 

1*/37

 

1*/37

1*/37 

1*/37

1*/37

6*/222
2. Neformaliojo  švietimo valandos 

(per metus / per savaitę)

2/74 2/74 2/74 1/37 7/259 7/259

 

89. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę/metinės val. pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 9–10 klasėse:

 

 

1.Mokomieji dalykai

 

Klasė Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius pagal ugdymo planą 

9 – 10 kl. (1 – am komplektui)

Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius  9 – 10 kl. (mokykloje)
9 kl. 10 kl.
Dorinis ugdymas (tikyba ar etika) 1/37 1/37 2/74 2/74
Lietuvių kalba ir literatūra 4/148 5/185 9/333 9/333
Užsienio kalba (1-oji) 3/111 3/111 6/222 6/222
Užsienio kalba (2-oji) 2/74 2/74 4/148 4/148
Matematika 3/111 4/148 7/259 7/259
Informacinės technologijos 1/37 1/37 2/74 2/74
Biologija 2/74 1/37 3/111 3/111
Chemija 2/74 2/74 4/148 4/148
Fizika 2/74 2/74 4/148 4/148
Istorija 2/74 2/74 4/148 4/148
Pilietiškumo pagrindai 1/37 1/37 2/74 2/74
Geografija 2/74 1/37 3/111 3/111
Ekonomika ir verslumas - 1/37 1/37 1/37
Dailė 1/37 1/37 2/74 2/74
Muzika 1/37 1/37 2/74 2/74
Technologijos 1,5/55.5 1/37 2,5/92,50 2,5/92,50
Fizinis ugdymas 2/74 2/74 4/148 6/222
Žmogaus sauga 0,5/18,5 - 0,5/18,5 0,5/18,5
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 31/1147 31/1147 62/2294 

(31+31)

62/2294 

(31+31)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti* 

SEU programa „Raktai į sėkmę“

Lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos  pamokų didinimas

 

1*/37

1*/37

 

1*/37

14*/518  

3*/111

2. Neformaliojo  švietimo valandos 

(per metus / per savaitę)

2/74 3/111 5/185 5/185

 

90. Neformaliojo švietimo programos ir joms skiriamų valandų skaičius per savaitę 5–10 klasėse:

 

Eil.Nr. Mokytojas (a) Programos pavadinimas 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. Viso:
1. V. Jonauskas Jaunųjų konstruktorių būrelis 1/37 1/37 2/74
2. B. Ruigienė Programa ,,Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas mokykloje 5 – 10 kl.” 1/37 1/37 1/37 3/111
3. L. Meižienė Žurnalistų būrelis 1/37 1/37 2/74
4. I. Kasparas Kraštotyros būrelis 1/37 1/37
5. D. Alsė Šokio būrelis 1/37 1/37 2/74
6. A. Tilvikienė Vokalinis ansamblis 1/37 1/37 2/74
Viso: 2/74 2/74 2/74 1/37 2/74 3/111 12/444

91. Ugdymo dalykams skiriamų valandų skaičius 5–10 klasėse:

Klasės 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. Iš viso:
Panaudojama Minimalus pamokų skaičius klasei 26/962 29/1036 29/1073 30/1110 31/1147 31/1147 176/6512
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti * 1/37 1/37 1/37 3/111 2/37 1/37 9/333
Neformaliojo švietimo valandos (pamokos) 2/74 2/74 2/74 1/37 2/74 3/111 12/444
Valandos, atsirandančios dėl grupių dalijimo 6/222 8/296 0/0 8/296 0/0 0/0 22/814
Viso skiriama val. 35/1295 40/1480 32/1184 42/1554 35/1295 35/1295 219/8103
Lieka nepanaudotų valandų 2/74 2/74 2/74 0/0 6/222 6/222 18/666

 

ANTRASIS SKIRSNIS

UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

92. Dorinis ugdymas:

92.1. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), rašydami nustatytos formos prašymą;

92.2. Nuo 14 metų dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos ar etikos dalyką)mokinys savarankiškai renkasi pats, užpildydamas  nustatytos formos prašymą;

92.3. Mokiniai dorinio ugdymo dalyką renkasi dvejiems mokslo metams;

92.4. Mokinių dorinio ugdymo krypties pasirinkimas pateiktas 6 priede.

93. Žmogaus sauga:

93.1. Žmogaus saugos 5–10 kl. bus mokoma kaip privalomo dalyko penktoje, septintoje klasėse, skiriant po 1 savaitinę pamoką, ir devintoje klasėje, skiriant 0,5 savaitinės pamokos.

93.2. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis ,,Žmogaus saugos bendrąja programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.

93.3. Intensyvinant mokymosi kursą, 9 klasėje ,,Žmogaus saugos‘‘ kursas bus mokomas pirmąjį pusmetį, vedant po 1 pamoką per savaitę.

94. Kalbos:

94.1. Mokiniams, atvykusiems iš kitos šalies, grįžusiems iš užsienio mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos konsultacijos, siūlomas mokymąsis laikinojoje (mobiliojoje) grupėje).

94.2. Mokiniai 6–10 klasėse mokosi dviejų negimtųjų kalbų: anglų kalbos ir rusų kalbos.

94.3. 6 klasės mokiniai pradeda mokytis antrosios užsienio kalbos – rusų kalbos.

94.4. Mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus mokėsi kitos užsienio kalbos, negu mokoma mūsų mokykloje, tėvų prašymu sudaromos sąlygos įveikti atsilikimą ir mokytis mokykloje mokomų užsienio kalbų, skiriant laiką konsultacijoms.

95. Matematika:

95.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti mokytojas naudoja Nacionalinio egzaminų centro parengtas matematinio raštingumo užduotis, buvusių PUPP užduotis, NMPP išvadas ir užduotis.

95.2. Stebėti 8, 10 kl. mokinių matematikos pasiekimus diagnostinių kontrolinių darbų pagalba ir, remiantis duomenimis, numatyti užduotis ir metodus spragoms įveikti, grupinių ir individualių konsultacijų metu.

96. Informacinės technologijos:

96.1. Informacinių technologijų mokyti pradedama nuo 5 klasės.

96.2. Informacinių technologijų, kaip atskiro dalyko, mokoma per visą pagrindinio ugdymo programą, o 8 klasėje, skiriant informacinių technologijų modulį.

96.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų modulių:

96.4.1. 9 – 10 klasėje – kompiuterinės leidybos pradmenys;

96.5. Organizuojant dalykų integruotas pamokas su informacinėmis technologijomis, jų planavimo, konsultavimo, aprūpinimo, pamokų vedimo laiko klausimai derinami su informacinių technologijų mokytoju.

97. Gamtamokslinis ugdymas:

97.1. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų mokytojai skirtia iki 40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.

97.2. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti mokytojas pirmiausia tinkamai panaudoja mokyklos mokymosi aplinką, o, esant galimybėms, kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų.

98. Socialinis ugdymas:

98.1. 2019–2020 m. m. pilietiškumo pagrindų mokiniai mokomi 9 ir 10 klasėse, skiriant po 1 pamoką.

98.2. 9–10 kl. pilietiškumo pagrindų ugdymas integruojamas su socialine veikla.

98.3. 5–6 kl. mokant istorijos, laikomasi tokio turinio išdėstymo eiliškumo: 5 kl. – Lietuvos istorija, pradedant nuo savo apylinkės istorijos, 6 kl. – Europos, paskiausiai – pasaulio istorija.

99. Technologinis ugdymas:

99.1. Mokykloje technologijų mokymui skiriamos mišrios grupės. Technologijų mokytojai tarpusavyje derina, planuoja ilgalaikiuose planuose ir keičiasi grupėmis taip, kad būtų užtikrinta, jog visų klasių mokiniai išmoktų kursą, numatytą technologijų bendrosiose programose.

99.2. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų.

99.3. 9 klasėje technologijų pamokose 17 pamokų (valandų) skiriama integruotam technologijų kursui ir vienai pasirinktinai technologijų programai – gaminių dizainas ir technologijos.

99.4. Pirmąjį pusmetį 9 kl. klasės mokiniai turės vieną pamoką per savaitę, o antrą pusmetį – dvi pamokas per savaitę.

100. Fizinis ugdymas:

100.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pratybose su pagrindine grupe, bet krūvis jiems skiriamas pagal gydytojų rekomendacijas, kūno kultūros mokytojui atsakingai stebint mokinį. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

100.2. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į negalavimų pobūdį. Nevertinami, neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą.

100.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, o nuo 14 iki 16 metų – jo paties pageidavimu, gali būti vertinami pažymiu. Dėl ligos pobūdžio, negalintiesiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas.

100.4. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų pagal gydytojų pažymas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pažymas, tėvų raštiškus ar žodinius prašymus, o taip pat esant būtinumui, pasiprašius mokiniui žodžiu.

100.5. Remiantis mokyklos ugdymo plano 100.4. punktu, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, mokiniai privalo dalyvauti pamokose kaip stebėtojai ar kaip kūno kultūros mokytojo pagalbininkai, arba mokytojas siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). Už šio punkto vykdymą atsakingi kūno kultūros mokytojai.

V SKYRIUS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

101. Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas.

102. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas mokykloje organizuojamas:

102.1. specialiųjų poreikių mokinių mokymas visiškai integruojamas į bendrą tos klasės ugdymo procesą;

102.2. dalykams mokyti rengiamos pritaikytos programos, pritaikant bendro ugdymo mokyklos dalykų programų turinį;

102.3. pritaikytas ir individualizuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas mokyklos specialiojo pedagogo;

102.4. logopedinės pratybos mokiniams teikiamos ne pamokų metu.

103. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromas individualus ugdymo planas.

104. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, individualus ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis Bendtųjų ugdymo planų nuostatomis,  specialiosiojo pedagogo ir vaiko gerovės komisijos siūlymais, tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

105. Pasikeitus ar iškilus naujoms ugdymo aplinkybėms, mokyklos ugdymo planas gali būti papildomas, vadovaujantis „2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų“ nuostatomis.

106. Mokykla gali koreguoti mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą, priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui.

 

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2019-08-30 posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. 1-3)

 

Komentarai negalimi.