Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 balandžio mėn.
P A T K P Š S
« Kov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Sustok, akimirka …

img_6404 dsc_5989 img_9855 img_6208 img_0694 img_6635 img_7044 img_6211 img_6639 img_2868 img_6567 img_2978 img_8485 dovana img_0525 SAMSUNG CAMERA PICTURES img_7846 img_1343 img_7027 p_20180215_110639_1-kopijuoti-2 img_7320 img_8827 img_5772 img_8913 img_4515 img_6729 img_5922 img_7372 img_8102 img_5636 img_6434 img_3320 futbolas-180 img_8070 img_20181120_085841 img_1503 img_7033 img_4589 img_1682 img_5831

Asmens duomenų apsauga

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-152

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Asmens duomenys Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla) tvarkomi šiais tikslais: mokymo sutarčių apskaitos, dienynų, informacinių sistemų pildymo, įvairių pažymėjimų išdavimo, mokymo lėšų paskaičiavimo, vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo, neformaliojo švietimo užsiėmimų organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, siekiant vaiko gerovės, mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga), svarbaus mokyklos turto saugumo užtikrinimo.

2.  Duomenys mokykloje renkami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – ADTAĮ).

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.

 

II   SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

  1. Mokykla yra savo mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) Duomenų valdytoja ir Duomenų tvarkytoja.
  2. Mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) yra duomenų subjektai ir teikėjai.

 

III    SKYRIUS

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ APIMTYS

  1. Mokinių duomenys: vardas, pavardė; asmens kodas; pilietybė; gimtoji kalba (-os); el. paštas; telefono Nr.; deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; faktinės gyvenamosios vietos adresas; gimimo data; klasė; mokinio bylos numeris mokykloje; lytis; pateiktas dokumentas, liudijantis asmens tapatybę (dokumento pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data); fotonuotrauka; programos kurso kartojimas; užsienietis (atvykęs iš Europos Sąjungos šalies; nuolat gyvenantis Lietuvoje; atvykęs tik mokytis); mokosi namuose 1 mokslo metus ir ilgiau (neakivaizdiniu būdu; mokosi savarankiškai); patyrė traumą (-as) ugdymo proceso metu (patirtų traumų skaičius); užsienio kalbos, kurių mokinys mokosi (kalbos požymis; I užsienio kalba; II užsienio kalba; dorinis ugdymas (tikyba arba etika); gyvena vaikų globos namuose; gauna nemokamą maitinimą; sutrikimų turėjimas (sutrikimų rūšis; kompleksiniai sutrikimai; priskirtas specialiųjų ugdymosi poreikių grupei; kiti sutrikimai); našlaitis ar/ir likęs be tėvų globos (pateikti dokumentai, liudijantys esamą situaciją); sveikatos duomenys (fizinio ugdymo grupė; regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys dėl galimos alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo; rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos; ligos kodas); mokymosi stilius.
  2. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenys: vardas, pavardė; gimimo data; el. paštas; telefono Nr.; deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas; darbovietės pavadinimas; duomenys apie šeimą (pilna / nepilna), darbingumo lygis (dirbantis, bedarbis).

8.   Asmens tvarkomų duomenų apimties sąrašas:

8.1.  mokymo sutarčių apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gimimo data, gyvenamoji vieta ir telefonų numeriai;

8.2.   elektroninio dienyno pildymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai, įvertinimai, fizinio pasirengimo grupė, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, faktinė gyvenamoji vieta, telefono numeriai, el. paštas;

8.3.   įvairių pažymėjimų (pvz.: apie dalyvavimą sportinėse varžybose, konkursuose, būrelių lankymą ir kt.) išdavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, renginio pavadinimas;

8.4.   Mokinių registro tvarkymo tikslu: vardas, pavardė; asmens kodas; deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; faktinės gyvenamosios vietos adresas; pilietybė; lytis, gimtoji kalba (-os); vaiko statusas (specialieji poreikiai, ar mokinys našlaitis, socialiai remiamas, gauna nemokamą maitinimą); išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, kodas), kurioje įgytas išsilavinimas; mokinio bylos numeris mokykloje, kurioje mokosi; pateiktas dokumentas, liudijantis asmens tapatybę (dokumento pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data); duomenys apie Mokinių registro objekto šeimą; mokyklos, kurioje mokėsi Registro objektas, duomenys (gaunami iš Švietimo ir mokslo institucijų registro); duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie Registro objekto mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje; duomenys apie mokykloje patirtas traumas, lankomus būrelius mokykloje ir mieste;

8.5.   Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, incidento / atvejo įvykio aplinkybės;

8.6.   pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, asmens kodas;

8.7.   nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslu – mokinio vardas, pavardė;

8.8.   neformaliojo švietimo organizavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė;

8.9.   nemokamo maitinimo organizavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė;

8.10. mokinių lankomumo apskaitos tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, gyvenamoji

vieta, tėvų telefonų numeriai;

8.11. veiklos informavimo bendruomenei ir / ar visuomenei tikslu – mokinių sukurtas

kūrybinis darbas, kur užfiksuotas mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė; apie mokinių veiklą sukurta filmuota medžiaga ir / ar nuotraukos, kur užfiksuotas mokinys;

8.12. įvairių pažymėjimų išdavimo tikslu: mokinio pažymėjimų, mokymosi pasiekimų

pažymėjimų (kodas 2055), pradinio išsilavinimo pažymėjimų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų (kodas 2001), pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų (kodas 2701) – mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, originalas / dublikatas, programos ar mokyklos baigimo data;

8.13. Mokykla gali tvarkyti mokinių asmens duomenis ir kitais apibrėžtais ir teisėtais

tikslais, pvz., mokinių bylų archyvo tvarkymas.

 

IV    SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. 9. Mokykla įsipareigoja:

9.12.   laikytis visų būtinų techninių ir kitokių priemonių asmens duomenų apsaugai;

9.13.   duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

9.14.   duomenis saugoti ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;

9.15.         duomenis teikti tik vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnyje nustatytais teisėto tvarkymo kriterijais pagal sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį / susitarimą arba gavus duomenų gavėjo prašymą raštu (pagal ADTAĮ 6 straipsnį). Mokykla pati atsakingai sprendžia kokius asmens duomenis gali teikti įstaigoms su kuriomis bendradarbiauja. Mokykla bendradarbiaujančioms institucijoms duomenis gali teikti siekdama užtikrinti vaiko gerovę, saugumą mokykloje bei informuodama bendruomenę ir visuomenę (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga) apie mokyklos vykdomą veiklą;

9.16.   duomenis teikti elektroninėmis ryšio priemonėmis nepažeidžiant konfidencialumo principo, kai būtina užtikrinti mokyklos paslaugų teikimą;

9.17.   neatlygintinai teikti duomenis Duomenų, kurio duomenys tvarkomi mokykloje, subjektui pagal jo raštišką pareikalavimą, susipažinimui kartą per kalendorinius metus;

9.18.   paskirti duomenis tvarkyti tik tuos asmenis, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, t. y., klasių vadovai, dalyko mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo užsiėmimų mokytojai, mokyklos administracija. Šie darbuotojai duomenis tvarko šiuo susitarimu nustatyta apimtimi;

9.19.   užtikrinti, kad Mokyklos darbuotojai, įgalioti dirbti su Duomenimis, jų neatskleistų tretiesiems asmenims. Tai lieka galioti ir asmeniui pakeitus darbovietę arba pareigas, arba nušalinus asmenį nuo darbo su duomenimis.

10.      Duomenų subjektas įsipareigoja:

10.1.pateikti mokyklai teisingus, tikslius ir išsamius duomenis;

10.2.   ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti mokyklą apie tvarkomų duomenų pasikeitimus.

 

V   SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

  1. 11. Duomenų subjektas turi teisę:

11.1.        susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų duomenų tvarkymu;

11.2.        gauti nemokamą informaciją vieną kartą per metus apie duomenų tvarkymą;

11.3.        reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ nuostatų;

11.4.        raštu nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri asmens duomenys:

11.4.1.  kai įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys;

11.4.2.  kai reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

11.5. teikti prašymą dėl tam tikrų neprivalomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo mokykloje. Duomenų tvarkytojas nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalomų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 

VI    SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Duomenų subjektas ir Duomenų tvarkytojas pasirašo asmens duomenų tvarkymo sutikimą kaip priedą prie Mokymosi sutarties (Aprašo priedas Nr.1.)
  2. Jeigu Duomenų tvarkytojas nesilaiko šiame apraše išdėstytų įsipareigojimų, Duomenų subjektas gali sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, kol ginčas bus išspręstas apie tai informavęs raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas.
  3. Jeigu Duomenų subjektas nesilaiko šiame apraše išdėstytų įsipareigojimų arba atsisako teikti privalomus tvarkyti asmens duomenis, Duomenų tvarkytojas gali sustabdyti savo teikiamas paslaugas Duomenų subjektui, kol ginčas bus išspręstas arba paslaugų teikimas nutrauktas.

 

 

Komentarai negalimi.