Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 rugsėjo mėn.
P A T K P Š S
« Rgp    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Sustok, akimirka …

img_9428 img_4169 img_9128 img_2333 img_2073 img_8609 img_7960 img_0911 20190622_115413 img_8222 1555575517108 senelis-2 img_9736 img_7867 img_0914 img_0467 img_0709 img_9029 img_5412 img_20190604_123301 img_2664 dsc_5520 img_5670 img_7265 img_8535 img_3265 img_7260 img_9100 img_0749 img_0496 img_6649 img_2871 img_3793 img_5607 img_3497 img_20190308_092201 img_3615 20181011_135920 img_0239 img_20190519_231715

Dėl lankomumo tvarkos

PATVIRTINTA

Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2018 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. V-247

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau Mokyklos) mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja praleistų pamokų ir mokyklos nelankymo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo tvarką mokykloje.

2. Tvarkos aprašu siekiama:

2.1.   užtikrinti mokinio mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio švietimo programas;

2.2. vykdyti pamokų ir Mokyklos nelankymo prevenciją;

2.3. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus Mokykloje.

3. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

3.1. pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidžiantis pavienes pamokas;

3.2. mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs nuo 20 iki 50 pamokų;

3.3.  mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs be pateisinamos priežasties daugiau kaip 50 proc.  pamokų.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITA

 

5. Mokinių pamokų ir Mokyklos lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne (toliau – dienynas), elektroninio dienyno nuostatų nustatyta tvarka.

6. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis:

6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius medicinos pažymą apie ligą arba tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą. Dėl ligos tėvai (globėjai, rūpintojai) gali teisinti ne daugiau kaip 3-jų dienų praleistas pamokas per mėnesį;

6.2. dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės centrą, policijos komisariatą, teismą, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Klaipėdos rajone, Švietimo pagalbos tarnybą ar kitas institucijas, pateikus iškvietimą, šaukimą, kitą įrodantį dokumentą ar jo kopiją;

6.3. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų mirties ir pan.), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu (žinutė telefonu arba į Tamo dienyną);

6.4. dėl mokinio atstovavimo Mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje;

6.5. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų ar kitų neformaliojo švietimo teikėjų (pateikus iškvietimą ar kitą pateisinantį dokumentą arba jų kopijas) dalyvauti šventėse, konkursuose, varžybose ar kituose renginiuose, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje.

7. Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.

 

 

III SKYRIUS

PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMĄ

8. Mokiniai:

8.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

8.2. praleidę pamokas, per 2 darbo dienas, klasės vadovui (jo nesant – socialiniam pedagogui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui) pateikia pamokas pateisinantį dokumentą arba informuoja žinute į Tamo dienyną ar telefonu);

8.3. dėl praleistų nepateisintų pamokų klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui ar pavaduotojui ugdymui) pateikia rašytinį paaiškinimą;

8.4. jei ateina pavėlavę į pamoką, rašo paaiškinimą, nurodydami priežastį;

8.5. jei atsiranda sveikatos problemų, pirmiausia kreipiasi į visuomenės sveikatos specialistę ar klasės vadovą, skambina ir informuoja tėvus, kad atvažiuotų jų pasiimti iš mokyklos.

9. Mokinių tėvai (globėjai) rūpintojai:

9.1. užtikrina punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

9.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis, žinute į Tamo dienyną arba telefonu, informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

9.3. grįžus mokiniui į mokyklą, per 2 darbo dienas, klasės vadovui (jo nesant – socialiniam pedagogui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui) pateikia pamokas pateisinantį dokumentą arba nurodo pateisinančias pamokų praleidimo priežastis į Tamo dienyną ar telefonu);

9.4. jei nori, kad sūnus ar dukra dėl svarbių priežasčių būtų išleisti iš pamokos, turi prieš pamoką informuoti klasės vadovą ar dalyko mokytoją žinute į Tamo dienyną ar telefonu;

9.5. bendradarbiauja su Mokyklos direktoriumi, pavaduotoju ugdymui, klasės vadovu, socialiniu pedagogu, dalykų Mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais, dėl vengiančių ir nelankančių Mokyklos mokinių;

9.6. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, informuoja klasės vadovą;

9.7. Mokyklos nustatyta tvarka, susipažįsta su mokinio lankomumo ataskaita.

10. Dalykų mokytojai:

10.1. Mokyklos nustatyta tvarka pažymi dienyne į pamokas neatvykusius mokinius;

10.2. paaiškėjus, kad mokinys yra ar buvo Mokykloje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsiant informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

10.3. apie mokinio pavėlavimą į pamoką pažymi Tamo dienyne bei paprašo parašyti  paaiškinimą, kur mokinys nurodo vėlavimo priežastį (paaiškinimus perduoda klasės vadovui, socialiniam pedagogui arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui);

10.4. vykdo kitus susitarimus pamokų ir Mokyklos nelankymo apskaitos bei Mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo klausimais.

11. Klasės vadovas:

11.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie Dienyno, Mokyklos nustatyta tvarka (bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) teikia mokinio lankomumo ataskaitas;

11.2. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, Mokyklą vengiančiais lankyti ir Mokyklos nelankančiais mokiniais;

11.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškinasi pamokų nelankymo priežastis;

11.4. rengia ir socialiniam pedagogui (arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui) teikia ataskaitas apie vadovaujamos klasės mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per mėnesį. Pasibaigus pusmečiui supažindina mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), klasėje dirbančius mokytojus, Mokyklos vadovus;

11.5. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus sega į klasei skirtą bylą (ar kitaip, Mokyklos nustatyta tvarka). Pateisinimo dokumentai saugomi iki kitų mokslo metų pradžios;

11.6. mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, lankomumo vedimas laikinai nutraukiamas. Dienyne lankomumą žymi nustatyta tvarka.

11.7. apie praleistas pamokas pateisinančią informaciją į Dienyną įveda ne rečiau kaip kartą per savaitę.

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir/ar socialinis pedagogas:

12.1. prižiūri, kaip mokytojai vykdo praleistų pamokų apskaitą ir Mokyklos nustatyta tvarka teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kt.;

12.2. pasibaigus mėnesiui:

12.2.1. Mokyklos nustatyta tvarka analizuoja ir vertina klasių vadovų pateiktas lankomumo ataskaitas ir taikytas prevencijos priemones;

12.2.2. analizuoja pamokų ir Mokyklos nelankančių bei Mokyklą vengiančių lankyti mokinių nelankymo priežastis, teikia pasiūlymus direktoriui dėl prevencinių priemonių taikymo;

12.2.3. teikia informaciją Savivaldybės administracijos švietimo skyriui apie Mokyklą vengiančius lankyti mokinius (Aprašo 3.2. punktas), nurodydami vaiko vardą, pavardę, klasę kurioje mokosi, nepateisintų pamokų skaičius (procentais), nelankymo priežastis;

12.2.4. teikia duomenis apie Mokykloje registruotus, bet Mokyklos nelankančius mokinius (Aprašo 3.3. punktas) Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau – NEMIS) duomenų tvarkymo „Nelankantieji“ informacinėje programoje (iki einamojo mėnesio 5 d.);

12.3. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams teikia informaciją apie pamokų ir Mokyklos lankymo situaciją, taikytas prevencijos priemones Mokytojų tarybos posėdyje;

13. Mokyklos direktorius:

13.1. užtikrina švietimo pagalbos teikimą Mokykloje;

13.2. siekdamas gerinti pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su vaiko gerovės komisija, Mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais;

13.3. Mokyklai, išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

13.4. užtikrina šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą Mokykloje.

___________________________________

 

 

Komentarai negalimi.