Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Mob.: 8 640 79107,
8 640 59414
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2020 rugpjūčio mėn.
P A T K P Š S
« Lie    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

4-okų pažymėjimų teikimas

img_0592 img_0782 img_0522 img_0530 domas-7m julija-6m img_0628 img_0624 img_0767 img_0718 img_0747 img_0730 oveja-6m tomas-6m img_0711 img_0595 img_0550 img_0690 img_0540 img_0584 img_0640 img_0607 erildas-6m img_0701 img_0537 img_0775 erikas-6m img_0614 img_0620 img_0389 img_0772 img_0647 img_0593 img_0618 domas-6m img_0525 img_0755 img_0246 guste-6m img_0576 img_0563 kotryna-6m akvile-6m img_0534 enrika-6m img_0745 img_0677 img_0761 kamile-6m img_0752 img_0599 img_0748 img_0779 img_0669

Kaziukas

img_9767 img_0093 img_0037 img_2910 img_9762 img_0087 img_0054 img_2916 img_0069 img_9849 img_9828 img_0030 img_9787 img_0026 img_0052 img_0042 img_0110 img_0034 img_0010 20200227_135522 received_249887066014254 20200226_123143 img_9819 img_9763 img_9858 img_0006 img_9726 img_0081 img_0099 img_9811 img_0092 img_0090 img_9779 20200226_121709 img_0107 img_0001 img_9724 img_9856 img_0013 img_2911 img_9800 img_0073 img_9826 img_0017 20200227_140559 img_9833 img_9784 img_0009 img_0070 img_9815 img_0019 img_9770 img_0061 received_497957871158932 img_0076 img_0016 img_0023 img_9759 img_0064 img_0084 img_0044 img_2914 img_9774

Sustok, akimirka …

img_8456 img_8581 img_8589 20191218_134437 img_8421 img_8430 img_8599 img_8603 img_8584 img_8594 img_8614 img_8486 img_8488 20191218_130213 img_8630 img_8441 img_8383 img_8477 img_8610 img_8332 img_8448 img_8385 img_8490 img_8489 img_8353 img_8575 img_8321 img_8373 img_8476 img_8365 img_8344 img_8585 img_8431 img_8355 img_8481 img_8368 img_8325 img_8443 img_8376 img_8382 img_641 img_8414 img_8326 img_8622 img_8491 img_8341 img_8429 img_8475 img_8561 img_8399 img_8625 20191218_140242 img_8454 img_8366 img_8619 img_8566 img_8480 img_8591 img_8626 img_8397 img_8408 img_8573 img_8393

Dėl lankomumo tvarkos

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2019 m. spalio 17 d.

įsakymu Nr. V-192

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau Mokyklos) mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja praleistų pamokų ir mokyklos nelankymo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo tvarką mokykloje.

2. Tvarkos aprašu siekiama:

2.1.   užtikrinti mokinio mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio švietimo programas;

2.2. vykdyti pamokų ir Mokyklos nelankymo prevenciją;

2.3. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus Mokykloje.

3. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

3.1. pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidžiantis pavienes pamokas;

3.2. mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs nuo 20 iki 50 proc. pamokų;

3.3.  mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs be pateisinamos priežasties daugiau kaip 50 proc.  pamokų.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITA

 

5. Mokinių pamokų ir Mokyklos lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne (toliau – dienynas), elektroninio dienyno tvarkymo nustatyta tvarka.

6. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis:

6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytą pateisinamąjį dokumentą (priedas Nr. 1);

6.2. dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės centrą, policijos komisariatą, teismą, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Klaipėdos rajone, Švietimo pagalbos tarnybą ar kitas institucijas, pateikus iškvietimą, šaukimą, kitą įrodantį dokumentą ar jo kopiją;

6.3. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų mirties ir pan.), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu arba pranešus elektroniniame dienyne per tėvų prisijungimą (priedas Nr. 1);

6.4. dėl mokinio atstovavimo Mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje;

6.5. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų ar kitų neformaliojo švietimo teikėjų (pateikus iškvietimą ar kitą pateisinantį dokumentą arba jų kopijas) dalyvauti šventėse, konkursuose, varžybose ar kituose renginiuose, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje.

7. Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.

III SKYRIUS

PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMĄ

8. Mokiniai:

8.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

8.2. praleidę pamokas, iš karto atėjus į mokyklą, klasės vadovui (jo nesant – socialiniam pedagogui) pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pamokas pateisinantį dokumentą raštu arba informuoja apie tėvų išsiųstą pranešimą elektroniniame dienyne (priedas Nr. 1);

8.3. dėl praleistų ir tėvų nepateisintų pamokų klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui) pateikia rašytinį paaiškinimą (priedas Nr. 4);

8.4. jei ateina pavėlavę į pamoką, rašo paaiškinimą, nurodydami priežastį (priedas Nr. 4);

8.5. jei atsiranda sveikatos problemų, pirmiausia kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar klasės vadovą, skambina ir informuoja tėvus, kad atvažiuotų jų pasiimti iš mokyklos.

9. Mokinių tėvai (globėjai) rūpintojai:

9.1. užtikrina punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

9.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis, žinute elektroniniame dienyne arba telefonu, informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Po 5 dienų, nepasveikus vaikui, tėvai informuoja klasės vadovą apie vaiko sveikatos būklę;

9.3. grįžus mokiniui į mokyklą, klasės vadovui (jo nesant – socialiniam pedagogui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui) pateikia pamokas pateisinantį dokumentą raštu arba praneša elektroniniame dienyne per tėvų prisijungimą (priedas Nr. 1);

9.4. Po vaiko ligos, tėvai teikia prašymą mokyklai dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ar neformaliojo švietimo užsiėmimų. Tėvai paskutinio vizito pas gydytoją metu privalo išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui mokinys gali būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų. Prašymo forma (Priedas Nr. 2);

9.4. jei nori, kad mokinys dėl svarbių priežasčių būtų išleistas iš pamokos, turi iš ryto informuoti klasės vadovą ar dalyko mokytoją žinute elektroniniame dienyne ar telefonu;

9.5. mokiniui ruošiantis išvykti kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas dėl pamokų nelankymo raštu privalo
informuoti mokyklos direktorių, nurodydami pamokų nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiimti
visišką atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių. ( Priedas Nr. 3)

9.6. bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų Mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei Mokyklos direktoriumi dėl vengiančių ir nelankančių Mokyklos mokinių;

9.7. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, nedelsdami apie tai informuoja klasės vadovą;

9.8. Mokyklos nustatyta tvarka susipažįsta su mokinio lankomumo ataskaita.

10. Dalykų mokytojai:

10.1. Mokyklos nustatyta tvarka pažymi dienyne į pamokas neatvykusius mokinius;

10.2. paaiškėjus, kad mokinys yra ar buvo Mokykloje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsiant informuoja tėvus per TAMO dienyną žinute, klasės vadovą ar socialinį pedagogą;

10.3. apie mokinio pavėlavimą į pamoką pažymi Tamo dienyne bei paprašo parašyti  paaiškinimą, kuriame mokinys nurodo vėlavimo priežastį (paaiškinimus perduoda klasės vadovui, jam nesant socialiniam pedagogui);

10.4. vykdo kitus susitarimus pamokų ir Mokyklos nelankymo apskaitos bei Mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo klausimais.

11. Klasės vadovas:

11.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie Dienyno, Mokyklos nustatyta tvarka (bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) teikia mokinio lankomumo ataskaitas;

11.2. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, Mokyklą vengiančiais lankyti ir Mokyklos nelankančiais mokiniais;

11.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškinasi pamokų nelankymo priežastis;

11.4. rengia ir socialiniam pedagogui (arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui) teikia ataskaitas apie vadovaujamos klasės vengiančių lankyti mokyklą mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per mėnesį. Pasibaigus pusmečiui su ataskaitomis supažindina mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), klasėje dirbančius mokytojus, Mokyklos vadovus;

11.5. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus sega į klasei skirtą bylą. Pateisinimo dokumentai saugomi iki kitų mokslo metų pradžios;

11.6. mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, lankomumo vedimas laikinai nutraukiamas. Dienyne lankomumą žymi nustatyta tvarka.

11.7. Jei tėvai neinformuoja apie vaiko sveikatos būklę po 5 dienų, klasės vadovas kreipiasi į tėvus dėl mokinio ligos eigos, primena apie lankomumo tvarkos laikymąsi;

11.8. apie praleistas pamokas pateisinančią informaciją į Dienyną įveda ne rečiau kaip kartą per savaitę.

12. Socialinis pedagogas:

12.1. prižiūri, kaip mokytojai vykdo praleistų pamokų apskaitą ir Mokyklos nustatyta tvarka teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kt.;

12.2. pasibaigus mėnesiui:

12.2.1. Mokyklos nustatyta tvarka analizuoja ir vertina klasių vadovų pateiktas lankomumo ataskaitas ir taikytas prevencijos priemones;

12.2.2. analizuoja pamokų ir Mokyklos nelankančių bei Mokyklą vengiančių lankyti mokinių nelankymo priežastis, teikia pasiūlymus direktoriui dėl prevencinių priemonių taikymo;

12.2.3. teikia informaciją Savivaldybės administracijos švietimo skyriui apie Mokyklą vengiančius lankyti mokinius (Aprašo 3.2. punktas), nurodydami vaiko vardą, pavardę, klasę kurioje mokosi, nepateisintų pamokų skaičius (procentais), nelankymo priežastis;

12.2.4. teikia duomenis apie Mokykloje registruotus, bet Mokyklos nelankančius mokinius (Aprašo 3.3. punktas) Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau – NEMIS) duomenų tvarkymo „Nelankantieji“ informacinėje programoje (iki einamojo mėnesio 5 d.);

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

13.1. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams teikia informaciją apie pamokų ir Mokyklos lankymo situaciją, taikytas prevencijos priemones Mokytojų tarybos posėdyje;

14. Mokyklos direktorius:

14.1. užtikrina švietimo pagalbos teikimą Mokykloje;

14.2. siekdamas gerinti pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su vaiko gerovės komisija, Mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais;

14.3. mokyklai, išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

14.4. užtikrina šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą Mokykloje.

__________________________________

 

Priedus galite atsisiųsti čia:

PRALEISTŲ PAMOKŲ DIENŲ PATEISINIMAS (1 priedas)

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO PAMOKOS (2 priedas)

PRANEŠIMAS (3 priedas)

PAAIŠKINIMAS DĖL VĖLAVIMO AR NEDALYVAVIMO PAMOKOSE (4 priedas)

 

Komentarai negalimi.