Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla
Kodas 191793430
Gargždų g. 28, Vėžaičiai, Klaipėdos r. sav.
Tel.: (8 46) 45 8232,
(8 46) 45 8150
Faks. (8 46) 45 8232
El. paštas vezaiciumokykla@gmail.com
Duomenys kopijuojami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pamokų laikas

1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 10:00 - 10:45
4. 11:15 - 12:00
5. 12:10 - 12:55
6. 13:05 - 13:50
7. 14:00 - 14:45
8. 14:50 - 15:35

 

2019 spalio mėn.
P A T K P Š S
« Rgs    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Sustok, akimirka …

img_7383 futbolas-286 img_8553 img_20190226_100927 img_8477 20191010_124547 img_0664 img_4175 img_4442 simtadienis-1 img_5398 img_20180521_133709 img_0989 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 20190313_122737 img_7287 dav img_8687 dsc_5993 img_1771 img_6305 img_6325 img_2210 img_3042 img_2329 20191010_094835 img_4270 img_1380 img_2303 img_2667 p1330551 img_7940 img_6591 img_0187 dscf2937 rugsejo1-302 2018-02-09-10-34-59 img_1592 img_9884 img_8514

Dėl lankomumo tvarkos

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės

mokyklos direktoriaus

2019 m. spalio 17 d.

įsakymu Nr. V-192

 

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau Mokyklos) mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja praleistų pamokų ir mokyklos nelankymo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo tvarką mokykloje.

2. Tvarkos aprašu siekiama:

2.1.   užtikrinti mokinio mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio švietimo programas;

2.2. vykdyti pamokų ir Mokyklos nelankymo prevenciją;

2.3. nustatyti bendruosius lankomumo apskaitos kriterijus Mokykloje.

3. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

3.1. pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties per mėnesį praleidžiantis pavienes pamokas;

3.2. mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs nuo 20 iki 50 proc. pamokų;

3.3.  mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs be pateisinamos priežasties daugiau kaip 50 proc.  pamokų.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITA

 

5. Mokinių pamokų ir Mokyklos lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne (toliau – dienynas), elektroninio dienyno tvarkymo nustatyta tvarka.

6. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis:

6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – pristačius tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytą pateisinamąjį dokumentą (priedas Nr. 1);

6.2. dėl tikslinių iškvietimų į karo prievolės centrą, policijos komisariatą, teismą, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Klaipėdos rajone, Švietimo pagalbos tarnybą ar kitas institucijas, pateikus iškvietimą, šaukimą, kitą įrodantį dokumentą ar jo kopiją;

6.3. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų; autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo; dėl artimųjų mirties ir pan.), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu arba pranešus elektroniniame dienyne per tėvų prisijungimą (priedas Nr. 1);

6.4. dėl mokinio atstovavimo Mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir kituose renginiuose, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje;

6.5. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų ar kitų neformaliojo švietimo teikėjų (pateikus iškvietimą ar kitą pateisinantį dokumentą arba jų kopijas) dalyvauti šventėse, konkursuose, varžybose ar kituose renginiuose, dienyne pažymint, kad mokinio nėra pamokoje.

7. Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.

III SKYRIUS

PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANT MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMĄ

8. Mokiniai:

8.1. laikosi visų mokymo sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

8.2. praleidę pamokas, iš karto atėjus į mokyklą, klasės vadovui (jo nesant – socialiniam pedagogui) pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą pamokas pateisinantį dokumentą raštu arba informuoja apie tėvų išsiųstą pranešimą elektroniniame dienyne (priedas Nr. 1);

8.3. dėl praleistų ir tėvų nepateisintų pamokų klasės vadovui (jam nesant – socialiniam pedagogui) pateikia rašytinį paaiškinimą (priedas Nr. 4);

8.4. jei ateina pavėlavę į pamoką, rašo paaiškinimą, nurodydami priežastį (priedas Nr. 4);

8.5. jei atsiranda sveikatos problemų, pirmiausia kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar klasės vadovą, skambina ir informuoja tėvus, kad atvažiuotų jų pasiimti iš mokyklos.

9. Mokinių tėvai (globėjai) rūpintojai:

9.1. užtikrina punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus;

9.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis, žinute elektroniniame dienyne arba telefonu, informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Po 5 dienų, nepasveikus vaikui, tėvai informuoja klasės vadovą apie vaiko sveikatos būklę;

9.3. grįžus mokiniui į mokyklą, klasės vadovui (jo nesant – socialiniam pedagogui ar direktoriaus pavaduotojui ugdymui) pateikia pamokas pateisinantį dokumentą raštu arba praneša elektroniniame dienyne per tėvų prisijungimą (priedas Nr. 1);

9.4. Po vaiko ligos, tėvai teikia prašymą mokyklai dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ar neformaliojo švietimo užsiėmimų. Tėvai paskutinio vizito pas gydytoją metu privalo išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui mokinys gali būti atleistas nuo minėtų užsiėmimų. Prašymo forma (Priedas Nr. 2);

9.4. jei nori, kad mokinys dėl svarbių priežasčių būtų išleistas iš pamokos, turi iš ryto informuoti klasės vadovą ar dalyko mokytoją žinute elektroniniame dienyne ar telefonu;

9.5. mokiniui ruošiantis išvykti kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu, tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas dėl pamokų nelankymo raštu privalo
informuoti mokyklos direktorių, nurodydami pamokų nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiimti
visišką atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių. ( Priedas Nr. 3)

9.6. bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų Mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei Mokyklos direktoriumi dėl vengiančių ir nelankančių Mokyklos mokinių;

9.7. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, nedelsdami apie tai informuoja klasės vadovą;

9.8. Mokyklos nustatyta tvarka susipažįsta su mokinio lankomumo ataskaita.

10. Dalykų mokytojai:

10.1. Mokyklos nustatyta tvarka pažymi dienyne į pamokas neatvykusius mokinius;

10.2. paaiškėjus, kad mokinys yra ar buvo Mokykloje, bet nedalyvauja pamokoje, nedelsiant informuoja tėvus per TAMO dienyną žinute, klasės vadovą ar socialinį pedagogą;

10.3. apie mokinio pavėlavimą į pamoką pažymi Tamo dienyne bei paprašo parašyti  paaiškinimą, kuriame mokinys nurodo vėlavimo priežastį (paaiškinimus perduoda klasės vadovui, jam nesant socialiniam pedagogui);

10.4. vykdo kitus susitarimus pamokų ir Mokyklos nelankymo apskaitos bei Mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo klausimais.

11. Klasės vadovas:

11.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie Dienyno, Mokyklos nustatyta tvarka (bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį) teikia mokinio lankomumo ataskaitas;

11.2. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, Mokyklą vengiančiais lankyti ir Mokyklos nelankančiais mokiniais;

11.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), aiškinasi pamokų nelankymo priežastis;

11.4. rengia ir socialiniam pedagogui (arba direktoriaus pavaduotojui ugdymui) teikia ataskaitas apie vadovaujamos klasės vengiančių lankyti mokyklą mokinių pamokų lankomumą ir taikytas prevencijos priemones per mėnesį. Pasibaigus pusmečiui su ataskaitomis supažindina mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), klasėje dirbančius mokytojus, Mokyklos vadovus;

11.5. tvarko lankomumo apskaitos dokumentus. Pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus sega į klasei skirtą bylą. Pateisinimo dokumentai saugomi iki kitų mokslo metų pradžios;

11.6. mokiniui išvykus gydytis ir mokytis į sanatorinę ar ligoninės mokyklą, lankomumo vedimas laikinai nutraukiamas. Dienyne lankomumą žymi nustatyta tvarka.

11.7. Jei tėvai neinformuoja apie vaiko sveikatos būklę po 5 dienų, klasės vadovas kreipiasi į tėvus dėl mokinio ligos eigos, primena apie lankomumo tvarkos laikymąsi;

11.8. apie praleistas pamokas pateisinančią informaciją į Dienyną įveda ne rečiau kaip kartą per savaitę.

12. Socialinis pedagogas:

12.1. prižiūri, kaip mokytojai vykdo praleistų pamokų apskaitą ir Mokyklos nustatyta tvarka teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kt.;

12.2. pasibaigus mėnesiui:

12.2.1. Mokyklos nustatyta tvarka analizuoja ir vertina klasių vadovų pateiktas lankomumo ataskaitas ir taikytas prevencijos priemones;

12.2.2. analizuoja pamokų ir Mokyklos nelankančių bei Mokyklą vengiančių lankyti mokinių nelankymo priežastis, teikia pasiūlymus direktoriui dėl prevencinių priemonių taikymo;

12.2.3. teikia informaciją Savivaldybės administracijos švietimo skyriui apie Mokyklą vengiančius lankyti mokinius (Aprašo 3.2. punktas), nurodydami vaiko vardą, pavardę, klasę kurioje mokosi, nepateisintų pamokų skaičius (procentais), nelankymo priežastis;

12.2.4. teikia duomenis apie Mokykloje registruotus, bet Mokyklos nelankančius mokinius (Aprašo 3.3. punktas) Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos (toliau – NEMIS) duomenų tvarkymo „Nelankantieji“ informacinėje programoje (iki einamojo mėnesio 5 d.);

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

13.1. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams teikia informaciją apie pamokų ir Mokyklos lankymo situaciją, taikytas prevencijos priemones Mokytojų tarybos posėdyje;

14. Mokyklos direktorius:

14.1. užtikrina švietimo pagalbos teikimą Mokykloje;

14.2. siekdamas gerinti pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su vaiko gerovės komisija, Mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais;

14.3. mokyklai, išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;

14.4. užtikrina šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą Mokykloje.

__________________________________

 

Priedus galite atsisiųsti čia:

PRALEISTŲ PAMOKŲ DIENŲ PATEISINIMAS (1 priedas)

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO PAMOKOS (2 priedas)

PRANEŠIMAS (3 priedas)

PAAIŠKINIMAS DĖL VĖLAVIMO AR NEDALYVAVIMO PAMOKOSE (4 priedas)

 

Komentarai negalimi.